24H Volume:
$5.39B
24H Txns:
10,788,126
Trending
#1angry/SOLAngry Dog
$0.002078
14,859
$3.2M
3,976
9.23%
57.40%
3,027%
3,027%
$161K
$517K
#21MAGA/SOL1MAGA
$0.01063
23,240
$5.9M
5,087
-0.26%
5.06%
47.33%
51.97%
$1.7M
$1.0M
#3CHAD/SOLCHAD FROG
$0.002374
20,902
$1.9M
8,360
0.71%
21.61%
55.70%
55.70%
$384K
$237K
#41CAT/SOL1CAT
$0.0004344
41,540
$11.0M
8,425
8.07%
53.86%
-28.46%
551%
$87K
$425K
#51/SOL1
$0.0004915
28,269
$5.2M
6,513
18.64%
-32.29%
37.22%
641%
$84K
$227K
#6Peponke/SOLPeponke
$0.0007429
6,371
$1.2M
2,881
14.28%
773%
773%
773%
$94K
$742K
#7MAGA/SOLTRUMP’S HAT
$0.01176
82,562
$25.3M
10,869
0.88%
-26.40%
-39.02%
1,613%
$238K
$4.9M
#8BCAT/SOLBusiness Cat
$0.0003925
16,015
$2.2M
3,796
-16.57%
49.05%
15,375%
15,375%
$44K
$392K
#91B/SOLONE BILLION MC
$0.01298
11,137
$5.0M
2,246
1.61%
0.99%
35.83%
35.83%
$2.2M
$1.2M
#101DOL/SOL1DOL
$0.007149
43,663
$26.8M
6,950
-2.16%
-3.22%
-0.73%
10,467%
$349K
$6.7M
#11PATTON/SOLTRUMP'S FIRST DOG
$0.003794
9,326
$1.7M
2,849
21.71%
42.87%
22,977%
22,977%
$39K
$379K
#12NIGI/SOLNigi
$0.003909
49,339
$19.4M
9,480
-6.44%
-19.42%
-15.20%
-40.29%
$328K
$3.8M
#13TOM/SOLTom
$0.002065
5,088
$468K
2,743
1.68%
62.60%
62.60%
62.60%
$323K
$206K
#14PEDO/SOLPepe X Doge
$0.071616
44,500
$4.3M
10,621
39.99%
2.65%
-100%
-100%
$1.5K
$2.5K
#15GME/SOLGameStop
$0.005635
30,545
$14.1M
5,705
-1.63%
-1.30%
17.99%
23.82%
$2.7M
$38.7M
#16$RFD/SOLReFund
$0.00006772
14,255
$2.0M
2,521
-13.51%
-47.54%
2.92%
2.92%
$29K
$67K
#17ZACK/SOLZACK MORRIS
$0.01835
26,565
$9.4M
4,717
1.96%
-9.88%
77.68%
0.16%
$564K
$17.8M
#18DJCAT/SOLDJCAT
$0.01471
34,355
$13.4M
5,765
-3.51%
16.08%
64.88%
159%
$572K
$14.7M
#191PEPE/SOL1PEPE
$0.054536
14,612
$2.9M
2,911
1.31%
-11.18%
-99.92%
-74.42%
$6.4K
$4.5K
#20UFOCAT/SOLUFOCAT
$0.002097
6,771
$656K
2,237
0.65%
8.98%
24.36%
24.36%
$376K
$209K
#21wp$WIF/SOLdogwifhat
$2.45
35,238
$33.2M
6,347
-0.05%
-1.28%
-3.92%
-3.25%
$1.9M
$2.45B
#22SolHat/SOLSolana's Hat
$0.0001614
40,742
$6.0M
6,583
13.47%
6.24%
-58.72%
18,328%
$38K
$161K
#23DYNCHEEPEPE/USDCcheepepe
$0.01417
28,603
$4.8M
7,881
6.33%
-6.99%
-38.82%
-61.23%
$254K
$5.9M
#24GNOME/SOLGnome Child
$0.00001666
9,988
$1.1M
2,839
17.60%
-20.40%
-78.14%
343%
$10K
$16K
#25One/SOLOne
$0.06917
8,105
$2.5M
528
480%
3,136%
130K%
130K%
$90K
$6.9M
#26$michi/SOLmichi
$0.3427
15,434
$15.1M
3,995
0.70%
1.16%
2.32%
-8.93%
$4.2M
$190.8M
#27SOLCAT/SOLCatSolHat
$0.01151
10,847
$1.0M
3,180
-2.43%
-18.06%
-45.03%
134%
$52K
$805K
#28CHEEPEPE/SOLcheepepe
$0.01415
26,989
$2.9M
7,982
6.44%
-7.08%
-38.90%
-61.77%
$77K
$3.7M
#29MANEKI/SOLMANEKI
$0.008968
14,289
$15.3M
3,455
1.83%
-4.02%
-4.25%
-4.28%
$14.6M
$78.8M
#30TCAT/SOLTURNTABLE CAT
$0.00007202
6,833
$1.0M
1,975
-18.89%
77.19%
10.74%
10.74%
$30K
$72K
#31MaDog/SOLMaDog
$0.3142
9,808
$1.8M
553
107%
228%
24,261%
587K%
$269K
$31.4M
#32wpJUP/USDCJupiter
$1.17
23,807
$4.6M
5,662
-0.07%
-1.04%
-4.90%
-6.14%
$851K
$1.58B
#33PONKE/SOLPONKE
$0.3309
18,793
$11.3M
4,481
-0.04%
-2.94%
-1.86%
9.06%
$4.3M
$165.4M
#34POPCAT/SOLPopcat
$0.3494
12,376
$11.7M
2,157
0.33%
-1.57%
-5.61%
-6.68%
$6.9M
$342.4M
#35v2OGGY/WETHOggyCat
$0.00007345
13,633
$2.9M
2,292
7.01%
43.15%
-30.60%
7,539%
$171K
$734K
#36NigCat/SOLNigCat
$0.0008695
5,843
$1.8M
468
-28.49%
872%
1,556%
1,556%
$46K
$86K
#37v2NMT/USDCNetMind Token
$7.96
938
$2.0M
417
0.02%
-1.12%
-1.46%
7.97%
$9.1M
$286.2M
#38NAMI/SOLThief Cat
$0.002270
12,093
$2.5M
1,970
0.22%
3.43%
3.83%
187%
$230K
$2.1M
#39SLOTH/SOLSlothana
$0.04320
5,895
$4.2M
2,801
0.21%
-0.25%
2.54%
0.20%
$5.9M
$80.1M
#40v3PAC/WETHPacMoon
$0.2114
2,588
$1.4M
1,237
0.16%
0.95%
4.18%
2.93%
$2.1M
$59.1M
#41tremp/SOLdoland tremp
$1.08
12,335
$6.2M
2,879
0.35%
1.43%
-4.98%
26.22%
$2.6M
$108.3M
#42v2MAGA/WETHMAGA
$0.00005562
9,606
$20.3M
3,304
0.49%
10.00%
13.37%
156%
$853K
$22.9M
#431Cat/SOL1Cat
$0.09427
7,446
$2.4M
479
429%
429%
3,276%
213K%
$48K
$9.4M
#44V2BLADE/WETHBlade
$0.1354
837
$79K
393
0%
0.15%
0.62%
-2.23%
$1.2M
$1.5M
#45SELFIE/SOLSelfieDogCoin
$0.01974
10,886
$4.6M
1,840
9.11%
-12.13%
-9.70%
-21.73%
$722K
$19.7M
#46v3MAGA/WETHMAGA
$0.00005611
3,717
$5.7M
1,695
1.49%
10.82%
13.74%
160%
$789K
$23.1M
#47v2GME/WETHGameStop
$0.00001281
2,766
$3.2M
1,035
-1.57%
10.69%
30.48%
88.73%
$499K
$5.2M
#48v2HODL/WBNBHODL
$0.093627
1,765
$1.4M
968
-0.11%
1.15%
3.12%
-9.66%
$1.6M
$75.7M
#49gayden/SOLgayden
$0.00007613
4,578
$532K
1,454
-45.63%
204%
8,869%
8,869%
$17K
$76K
#50v2Bump/WETHBase Bump
$0.067977
1,929
$207K
1,267
1.60%
13.72%
530%
1,692%
$158K
$335K
#51v2PATTON/WETHPatton
$0.058997
2,114
$2.1M
771
-3.53%
-6.59%
13.13%
51.37%
$349K
$3.7M
#52v2PEPE/WETHPepe
$0.059063
1,452
$3.7M
1,085
0%
-0.79%
-2.47%
-2.49%
$40.2M
$3.75B
#53NoHat/SOLDogWifNoHat
$0.008012
13,504
$3.5M
3,065
-0.97%
-4.47%
-6.46%
-28.97%
$633K
$7.8M
#54v2FOFAR/WETHFofar
$0.00002417
1,041
$2.7M
438
1.33%
-7.14%
2.00%
6.15%
$623K
$10.1M
#55v2TRUMP/WETHMAGA
$7.62
1,024
$2.6M
699
0%
2.63%
-8.30%
-2.11%
$7.6M
$354.0M
#56DRIFTY/SOLDriftin Cat
$0.0003217
18,393
$3.4M
3,254
-3.09%
-22.59%
-38.41%
-86.52%
$90K
$321K
#57v2BIRDDOG/WETHBird Dog
$0.058368
891
$908K
356
11.61%
-0.20%
25.57%
138%
$325K
$3.5M
#58v2ANDY/WETHAndy
$0.00004486
861
$1.7M
472
-1.37%
1.90%
-9.57%
-11.96%
$1.8M
$44.8M
#59DrunkCat/SOLDrunk Cat
$0.0003061
31,241
$6.8M
5,018
-3.78%
-21.93%
71.01%
363%
$72K
$306K
#60AMC/SOLAMC
$0.003914
7,320
$1.7M
1,816
0.13%
-0.32%
15.36%
18.38%
$602K
$3.9M
#61v2APU/WETHApu Apustaja
$0.0008395
614
$2.0M
383
0.05%
2.94%
-1.12%
3.95%
$4.1M
$268.4M
#62v2NIMBUS/WETHNimbus Network
$0.05901
893
$749K
447
0%
7.32%
-4.09%
27.30%
$504K
$5.9M
#63HANK/SOLHank
$0.002061
4,512
$1.3M
1,074
-4.02%
-15.08%
-47.98%
40.35%
$131K
$2.0M
#64WJD/SOLBiden's Hat
$0.0001993
32,684
$4.5M
6,659
-32.31%
-35.54%
-51.74%
22,974%
$38K
$199K
#65v3DOGE20/WETHDogecoin20
$0.00006689
284
$149K
209
-0.04%
-0.66%
-1.06%
-3.66%
$758K
$9.3M
#66MagaWif/SOLTrumps Hat Wif Hat
$0.00001410
4,475
$617K
1,392
7.75%
-26.22%
-78.60%
-78.60%
$13K
$13K
#671MAGA/SOL1MAGA
$0.001385
12,035
$1.2M
2,434
3.48%
-4.31%
-89.04%
657%
$6.7K
$13K
#68PiXi/SOLPiXi
$0.0004135
4,089
$1.4M
420
0%
-67.48%
700%
700%
$31K
$41K
#69v2PEEZY/WETHYoung Peezy
$0.085495
2,364
$1.9M
716
-2.41%
-6.33%
0.69%
138%
$193K
$2.3M
#70v2CAT/WBNBCatcoin
$0.096208
5,124
$638K
632
-0.08%
-1.94%
-2.99%
-4.98%
$1.3M
$22.6M
#71v2TRUMPINU/WBNBTRUMP INU
$0.0121068
3,791
$460K
1,148
2.50%
-6.11%
3.94%
158%
$43K
$344K
#72Flork/SOLFlorkWifNoHat
$0.00009252
2,945
$539K
1,311
0.81%
-39.61%
3.48%
3.48%
$30K
$92K
#73MAGA/SOLMAGA Meme Coin
$0.01946
1,777
$539K
741
7.25%
515%
414%
419%
$97K
$914K
#74v2BOBO/WETHBOBO
$0.051102
574
$1.4M
399
0%
1.94%
-1.63%
-7.89%
$3.0M
$73.2M
#751TREMP/SOL1TREMP
$0.00003282
3,732
$430K
1,397
-17.92%
2.72%
2,050%
2,050%
$11K
$32K
#76BOME/SOLBOOK OF MEME
$0.01121
5,241
$3.6M
840
0%
-0.52%
-1.45%
-1.87%
$59.3M
$773.3M
#77v3BCCoin/USDTBlackCardCoin
$22.74
3,332
$3.1M
146
-0.01%
-0.34%
-2.30%
-3.04%
$1.49B
$3.41B
#78v2Mog/WETHMog Coin
$0.065436
820
$2.9M
439
0.38%
-2.38%
-2.65%
-8.17%
$7.3M
$195.9M
#79FALX/SOLFalconX
$0.0003198
5,271
$1.6M
1,836
-0.16%
-2.77%
-1.70%
-6.41%
$1.1M
$3.1M
#80v2BRETT/WETHBrett
$0.05166
336
$391K
198
0%
-2.11%
-13.26%
-2.41%
$226K
$3.5M
#81BUILD/WETHBUILD
$0.00002601
4,628
$3.2M
2,416
0.97%
8.98%
30.66%
89.36%
$2.2M
$26.0M
#82SOLCEX/SOLSolCex
$0.01591
5,094
$1.3M
1,506
0.49%
5.34%
3.17%
21.07%
$528K
$15.9M
#83DYNMAGA/SOLTRUMP’S HAT
$0.01194
23,268
$2.1M
4,207
0.50%
-25.55%
-38.09%
1,595%
$52K
$5.0M
#84v2PROMISE/WBNBPromise
$0.0101604
1,815
$551K
463
-0.04%
-5.08%
1.50%
-11.98%
$227K
$3.3M
#85v2ELON/WETHElon
$0.059851
623
$850K
324
0.16%
0.55%
4.07%
-3.28%
$660K
$6.7M
#86wpMAGA/SOLTRUMP’S HAT
$0.01179
1,911
$482K
646
0.89%
-26.33%
-38.65%
-38.65%
$76K
$4.9M
#87FFIE/SOLFaraday Future
$0.002077
3,648
$979K
1,084
1.58%
-20.07%
23.28%
111%
$223K
$2.0M
#88v2TENSOR/DAIWrapped Hypertensor
$9.04
551
$1.9M
218
8.20%
10.25%
84.60%
332%
$1.1M
$8.0M
#89v3BVM/WETHBVM
$1.67
646
$1.9M
272
0.06%
0.07%
-2.82%
7.01%
$3.8M
$21.6M
#90v2BabyDoge/WBNBBaby Doge Coin
$0.081704
746
$181K
564
-0.10%
-0.30%
-1.15%
-1.92%
$24.2M
$257.9M
#91v2GIFF/WPLSGIFFORDwear
$0.04470
2,076
$308K
959
0.09%
-2.20%
-18.81%
-19.93%
$152K
$39.9M
#92KITTY/SOLRoaring Kitty
$0.005381
8,438
$1.5M
2,254
2.42%
10.32%
11.36%
-16.20%
$452K
$4.0M
#93v2Wolf/WETHLandwolf
$0.04382
184
$229K
117
0%
-3.46%
-5.38%
-5.34%
$926K
$18.4M
#94v2DOGA/WBNBDOGITA
$0.00004007
714
$181K
453
-0.03%
2.20%
10.88%
-9.93%
$449K
$3.9M
#95NOT/TONNotcoin
$0.005644
3,344
$496K
2,356
-0.20%
-0.16%
-6.42%
-12.75%
$1.1M
$579.7M
#96wpJUP/SOLJupiter
$1.17
8,653
$13.8M
1,564
-0.12%
-1.21%
-4.97%
-6.37%
$3.4M
$1.58B
#97MUZKI/SOLMUZKI
$0.008402
4,998
$1.8M
1,401
-0.63%
11.63%
30.60%
39.32%
$432K
$8.4M
#98v3TRUMP/WBNBMAGA
$7.81
361
$197K
202
0%
1.02%
-3.86%
-8.56%
$429K
$363.4M
#99CHEEKS/SOLCHEEKS
$0.005236
6,556
$1.2M
1,206
-2.16%
1.97%
36.73%
116%
$311K
$4.9M
#100wpPYTH/SOLPyth Network
$0.4014
10,276
$2.9M
2,556
0.35%
-3.41%
-6.10%
-9.35%
$739K
$602.1M
Showing pairs 1-100 of 120,419Pairs 101-200