24H Volume:
$9.080B
24H Txns:
21,290,168
Trending
#1$LANDLORD/SOLLANDLORD RONALD
$0.002943
48,641
$901K
18,893
-0.19%
-2.49%
-1.94%
-9.35%
$588K
$2.4M
#2PSYHOBIDEN/SOLPSYHOBIDEN
$0.0008057
100,866
$20.3M
62,422
1.14%
0.37%
-25.73%
15,121%
$156K
$805K
#3DARKELON/SOLDARK ELON
$0.0009864
97,351
$31.3M
15,087
-5.84%
-15.80%
-55.24%
1,185%
$164K
$986K
#4DONALD/SOLDonald Pump
$0.002806
58,208
$2.7M
7,135
5.61%
2.77%
9.86%
4.13%
$494K
$2.3M
#5SOLYMPICS/SOLSolympics
$0.0007016
41,153
$4.3M
19,489
-5.88%
-44.29%
9,296%
9,296%
$80K
$701K
#6DMAGA/SOLDark MAGA
$0.04940
64,877
$65.2M
9,394
6.71%
-17.12%
-26.82%
4,147%
$975K
$49.4M
#7KAMA/SOLKamala Horris
$0.01983
38,956
$17.5M
9,460
-3.63%
5.32%
16.29%
72.38%
$587K
$19.7M
#8LASER/SOLLASER EYES
$0.002726
43,720
$11.6M
6,955
48.13%
299%
316%
3,790%
$218K
$2.7M
#9Kieth/SOLInvisible Cat
$0.004349
59,063
$4.3M
10,628
-1.52%
-7.88%
-27.92%
-37.00%
$306K
$3.9M
#10KTO/SOLKAMALA TAKE OVER
$0.0002122
40,131
$9.3M
8,818
12.52%
2.04%
29.28%
155%
$65K
$212K
#11$jacky/SOLjacky
$0.0002406
33,816
$2.4M
15,845
0.10%
-10.55%
-17.82%
104%
$160K
$186K
#12GOAT/SOLGoated
$0.0006287
60,962
$2.1M
11,760
-2.34%
17.98%
122%
414%
$110K
$628K
#13trilly/SOLtrilly
$0.001522
78,437
$2.1M
12,595
0.93%
-9.43%
-3.47%
-41.61%
$190K
$1.5M
#14SCRBLY/SOLScribbly
$0.0002376
90,563
$3.2M
24,012
6.70%
-40.42%
-48.49%
217%
$60K
$237K
#15MUMMAT/SOLMUMMAT
$0.0003585
94,106
$1.2M
33,484
-0.87%
-12.40%
-40.64%
-57.05%
$138K
$295K
#16bigi/SOLbigi
$0.001793
260,701
$1.4M
28,432
-3.62%
21.35%
22.64%
256%
$183K
$1.6M
#17ETHEREUM/SOLETHEREUM
$0.001252
15,829
$4.3M
5,774
-11.07%
-23.83%
-34.10%
1,613%
$130K
$1.2M
#18CPMMRhett/SOLRhett
$0.007501
31,073
$4.0M
30,745
-0.42%
3.27%
25.64%
3.65%
$192K
$750K
#19CHEEKS/SOLCHEEKS
$0.005265
88,051
$496K
14,362
0.76%
-5.13%
-8.11%
-17.02%
$457K
$5.0M
#20Willy/SOLWILLY
$0.0001986
112,281
$953K
28,307
11.81%
-15.47%
220%
172%
$51K
$198K
#21Alpha/SOLWolf
$0.0004014
56,499
$2.0M
19,493
-1.00%
22.27%
-15.65%
61.76%
$82K
$359K
#22MUNCH/SOLMunch
$0.00007201
67,948
$80K
15,091
0%
3.82%
23.00%
5.37%
$116K
$648K
#23PICKLE/SOLPICKLE
$0.0009288
196,109
$1.1M
91,155
-0.27%
0.30%
-4.09%
-51.68%
$161K
$1.0M
#24CUMALA/SOLCumala Whoris
$0.0004677
24,934
$4.3M
5,563
1.24%
-32.04%
-50.99%
445%
$84K
$467K
#25MEW/SOLcat in a dogs world
$0.008221
34,854
$48.8M
5,854
-0.24%
1.65%
1.72%
21.14%
$44.6M
$730.8M
#26Byeden/SOLJoeByeden
$0.0001041
31,059
$5.2M
7,014
6.10%
28.53%
-25.04%
43.04%
$40K
$98K
#27Norm/SOLNorman
$0.0003950
88,204
$649K
28,015
0.28%
-3.78%
0.34%
-41.47%
$109K
$391K
#28POPDOG/SOLPopDog
$0.004801
102,069
$640K
17,758
0.50%
-0.38%
-3.83%
8.14%
$246K
$4.7M
#29DANNY/SOLDegen Danny
$0.004071
51,805
$523K
10,373
3.19%
0.98%
-13.97%
14.34%
$374K
$3.9M
#30CPMMCWIF/SOLcatwifhat
$0.051005
22,170
$409K
17,539
-2.60%
0.11%
-4.95%
15.14%
$257K
$35.0M
#31v2CAT/WETHCatson
$0.002336
18,483
$1.4M
14,545
0.61%
12.10%
64.10%
-9.11%
$142K
$1.0M
#32pierre/SOLsacré bleu
$0.0002603
57,977
$655K
20,144
0.17%
16.78%
-9.20%
267%
$57K
$260K
#33v2DELON/WETHDark Elon
$0.059298
10,879
$14.8M
3,339
-9.79%
-28.54%
5.63%
81,179%
$322K
$3.9M
#34TRUMPEPE/SOLTRUMPEPE
$0.062644
79,516
$5.4M
10,893
10.79%
1.66%
83.07%
-99.02%
$16K
$26K
#35boden/SOLjeo boden
$0.008619
21,812
$8.6M
5,164
0.36%
6.52%
-8.79%
-63.84%
$795K
$5.9M
#36BUSHIDOG/SOLBushidog
$0.0003038
121,271
$771K
28,708
-2.15%
12.33%
128%
13,224%
$45K
$303K
#37LIGHTMAGA/SOLLightMAGA
$0.00004439
72,189
$2.2M
20,381
-5.29%
-28.17%
-86.07%
-37.70%
$25K
$44K
#38Sheesh/SOLSheesh
$0.0003876
52,218
$1.4M
19,554
0.23%
4.43%
23.45%
25.06%
$73K
$386K
#39COPPER/SOLRuy Copper
$0.0002125
50,127
$738K
18,109
-1.01%
16.76%
78.42%
202%
$52K
$204K
#40NPCS/SOLNPC Solana
$0.01305
43,258
$1.0M
8,578
11.22%
-4.34%
-3.50%
-15.42%
$587K
$13.0M
#41DOLLAR/SOLDollar
$0.002474
22,289
$4.6M
4,894
-4.29%
6.02%
107%
77.30%
$233K
$2.4M
#42Doogle/SOLDoogle
$0.002871
41,084
$336K
9,141
-2.76%
-5.82%
-16.88%
-16.52%
$245K
$2.8M
#43WOLF/SOLLandWolf
$0.009296
10,735
$5.5M
4,178
1.39%
-1.03%
1.39%
21.00%
$2.1M
$92.9M
#44DADDY/SOLDADDY TATE
$0.1131
12,707
$6.3M
4,110
-0.53%
-3.35%
-14.25%
2.89%
$2.4M
$67.8M
#45TRUMP/SOLDonald Trump
$0.009925
16,383
$4.8M
4,207
-1.77%
1.60%
-10.43%
24.24%
$442K
$9.9M
#46oof/SOLoof
$0.00008136
54,408
$703K
18,203
23.41%
9.59%
20.01%
14.26%
$32K
$81K
#47Jamie/SOLJamie
$0.0001689
68,013
$497K
13,886
0%
0.05%
16.64%
134%
$46K
$168K
#48JOEVER/SOLIt's Joever
$0.01894
32,368
$2.6M
8,934
10.49%
12.04%
44.98%
-67.71%
$43K
$183K
#49OGPOP/SOLPopcat 2.0
$0.0009789
27,873
$1.1M
7,584
5.82%
11.91%
-7.84%
43.02%
$133K
$978K
#50DARKPOP/SOLDARK POPCAT
$0.00005662
51,879
$864K
18,777
-1.48%
-9.17%
-52.06%
-19.71%
$27K
$56K
#51BILL/SOLBILL THE BEAR
$0.00003703
24,458
$8.9M
3,701
-1.36%
-2.00%
15.71%
90.26%
$794K
$32.9M
#52HARRIS/SOLDark Harris
$0.00006205
44,359
$713K
17,141
14.41%
-5.57%
-2.05%
-18.53%
$28K
$62K
#53LMAGA/SOLLight MAGA
$0.00002809
60,842
$1.2M
19,827
-0.62%
48.18%
-43.78%
-62.61%
$19K
$27K
#54tremp/SOLdoland tremp
$0.4706
13,892
$6.5M
3,383
-1.16%
-1.91%
1.27%
1.87%
$2.2M
$47.0M
#55v2ZOMBIE/WETHZombie Meme Coin
$0.081159
9,806
$15.7M
2,680
-19.22%
-72.38%
-72.25%
456%
$353K
$487K
#56$michi/SOLmichi
$0.2899
14,210
$12.6M
3,118
-0.54%
-3.03%
-6.06%
-17.30%
$5.4M
$161.1M
#57HIGHER/SOLMY PRONOUNS ARE HIGH/ER
$0.001410
31,621
$1.0M
7,021
4.22%
16.23%
-16.32%
-9.29%
$189K
$1.4M
#58wpPOPCAT/SOLPopcat
$0.8958
26,959
$12.3M
3,009
0.38%
-1.16%
-0.07%
-4.04%
$623K
$877.9M
#59wpJUP/USDCJupiter
$1.03
27,781
$3.9M
4,011
0.41%
0.24%
0.10%
0.07%
$467K
$1.40B
#60MUMU/SOLMumu the Bull
$0.00004330
12,558
$7.4M
2,897
1.81%
1.25%
1.61%
22.39%
$2.1M
$100.8M
#61MOTHER/SOLMOTHER IGGY
$0.08242
21,935
$12.2M
2,723
-0.76%
-3.51%
19.70%
2.00%
$3.5M
$81.2M
#62anon/SOLanon
$0.0001444
18,520
$3.6M
4,244
-15.78%
-23.68%
101%
101%
$46K
$144K
#63MANEKI/SOLMANEKI
$0.01144
21,351
$14.4M
2,452
1.19%
7.00%
22.12%
30.94%
$17.9M
$100.2M
#64MANIFEST/SOLManifest
$0.004022
15,552
$4.9M
2,296
3.41%
-13.14%
23.67%
381%
$317K
$4.0M
#65KAMALA/SOLKamala Harris
$0.01378
15,359
$4.0M
3,532
1.32%
0.58%
10.08%
222%
$94K
$1.3M
#66HALF/SOLHALF
$0.00004391
14,319
$438K
9,198
40.43%
51.49%
-38.47%
-38.47%
$23K
$43K
#67rocky/SOLrocky
$0.01614
16,575
$6.3M
2,185
1.22%
0.98%
-10.74%
-7.56%
$879K
$16.1M
#68BEEP/SOLBeep
$0.02197
13,776
$2.4M
4,586
1.18%
4.87%
37.44%
-21.29%
$701K
$21.9M
#69hehe/SOLhehe
$0.01998
10,072
$6.1M
1,948
-7.30%
-12.18%
-10.37%
46.51%
$925K
$16.8M
#70wp$WIF/SOLdogwifhat
$2.80
31,511
$21.9M
1,926
0.13%
0.08%
0.11%
9.87%
$1.4M
$2.80B
#71v2DBRETT/WETHDark Brett
$0.00003158
23,698
$365K
14,496
-7.73%
6.26%
-77.48%
2,167%
$13K
$31K
#72RETARDIO/SOLRETARDIO
$0.1105
13,596
$6.0M
1,861
1.99%
-0.45%
-1.27%
-14.17%
$2.2M
$110.5M
#73$PRESIDENT/SOLPRESIDENT DONALD
$0.00008100
43,776
$71K
10,289
0%
-1.66%
-4.78%
-37.35%
$33K
$80K
#74BOO/SOLBoo
$0.0004124
13,380
$3.2M
2,995
-2.79%
-22.34%
-73.19%
272%
$74K
$256K
#75down/SOLsyndrome
$0.00003200
45,447
$450K
18,057
-1.89%
-5.63%
-7.97%
-86.57%
$21K
$32K
#76BLUE/SOLBLUE
$0.01710
5,073
$3.6M
1,499
-4.24%
25.35%
6,976%
6,976%
$412K
$15.2M
#77v2DMIGGLES/WETHDark Miggles
$0.01163
32,160
$185K
20,369
0.71%
5.29%
-71.60%
737%
$8.3K
$11K
#78wpWEN/SOLWen
$0.0001644
13,921
$3.3M
2,773
0.29%
-1.69%
-4.93%
10.49%
$763K
$119.6M
#79DTRUMP/SOLDARK TRUMP
$0.0002433
12,090
$1.5M
4,437
0.05%
-7.86%
-69.48%
602%
$67K
$242K
#80REDZILLA/SOLREDZILLA COIN
$0.001327
70,794
$4.6M
2,734
0%
-0.68%
-33.90%
-28.71%
$71K
$1.3M
#81PONKE/SOLPONKE
$0.6066
7,923
$4.7M
1,715
0.65%
-0.76%
-4.15%
-5.43%
$7.1M
$303.2M
#82RAY/SOLRAY
$0.0004568
15,580
$3.2M
3,001
10.62%
61.03%
8.78%
-49.65%
$90K
$426K
#83BYEDEN/SOLBYEDEN
$0.00002926
15,567
$3.8M
4,640
-4.76%
134%
134%
-61.62%
$21K
$29K
#84OBEMA/SOLMechelle Obema
$0.006654
19,370
$3.6M
2,020
-1.41%
-19.61%
16.75%
113%
$669K
$6.6M
#85ily/SOLiiii lovvv yuuuu
$0.002140
11,582
$3.4M
1,733
-0.30%
13.68%
3.37%
1,872%
$217K
$2.0M
#86CyberTrump/SOLCyberTrump
$0.0001275
29,748
$259K
8,360
0.83%
-2.58%
-4.69%
-51.77%
$40K
$52K
#87v2BYEDEN/WETHBye Bye Den
$0.00001940
21,476
$1.1M
16,241
-0.06%
-13.42%
-75.35%
-77.18%
$13K
$18K
#88MOBY/WETHMOBY
$0.0003502
25,000
$444K
6,781
1.60%
-12.14%
14.11%
30.44%
$885K
$3.5M
#89Apetardio/WETHApetardio
$0.0008322
11,531
$24K
11,482
0.14%
-2.77%
0.33%
-25.41%
$109K
$620K
#90v2$WALT/WETHWalter The Doggo
$0.0001470
19,060
$83K
18,763
-0.20%
-2.70%
4.50%
-28.71%
$36K
$141K
#91SIGMA/SOLSIGMA
$0.01261
9,204
$3.7M
1,903
-0.33%
-3.87%
-18.24%
-26.63%
$551K
$11.3M
#92POPCAT/SOLPopcat
$0.8924
7,204
$9.9M
1,131
0%
-1.41%
-0.51%
-4.71%
$13.2M
$874.5M
#93BILLY/SOLBILLY
$0.1854
6,350
$4.5M
1,814
1.00%
-8.48%
-9.27%
-18.72%
$4.6M
$182.2M
#94TRUNK/USDCElephant Money Stable (Wormhole)
$0.2485
8,318
$10.7M
789
-0.05%
14.62%
51.14%
-84.77%
$1.2M
$5.3M
#95MOB/SOLMoney Over Bitches
$0.003211
10,728
$2.9M
2,271
1.18%
-2.33%
11.70%
-13.64%
$358K
$3.2M
#96CULTURE/SOLMen of Culture
$0.001518
15,115
$2.7M
2,357
-1.36%
1.76%
-21.31%
44.10%
$172K
$1.5M
#97v2JOGECO/WETHJogeco
$0.00008767
10,204
$161K
9,588
0.21%
-22.14%
-49.74%
-71.68%
$38K
$80K
#98KaBooty/SOLKaBooty
$0.0004409
12,819
$2.0M
2,551
-11.99%
29.85%
118%
506%
$79K
$440K
#99v2CCAT/WETHCoinbase Cat
$0.00001326
10,607
$200K
8,849
-4.36%
-40.35%
-60.94%
552%
$10K
$13K
#100ORC/SOLORC
$0.01473
10,336
$2.5M
2,346
-2.82%
-2.58%
13.75%
7.25%
$771K
$14.7M
Showing pairs 1-100 of 114,886Pairs 101-200