24H Volume:
$3.040B
24H Txns:
3,552,475
Trending
#1v2GFY/WETHgo fu*k yourself.
$0.00003331
9,528
$18.8M
3,695
-0.62%
28.66%
62.85%
445%
$584K
$22.7M
#2v2BEAST/WETHCyberbeast
$0.0003048
7,198
$6.8M
2,421
-21.47%
-35.62%
-56.93%
19,501%
$74K
$548K
#3v2SOLAR/WETHSolareum
$3.54
3,099
$3.3M
1,265
11.12%
30.68%
145%
76,435%
$243K
$3.5M
#4v3OX/WETHOpen Exchange Token
$0.01746
1,387
$7.8M
752
-0.20%
0.48%
21.81%
23.46%
$4.9M
$95.6M
#5v2GROK/WETHGROK
$0.01861
2,495
$6.2M
1,357
-0.68%
-1.17%
-6.37%
-12.80%
$2.7M
$122.8M
#6v2ZHUSU/WETHSU ZHU
$0.078137
2,199
$1.0M
863
4.54%
-67.53%
1,996%
1,996%
$21K
$56K
#7v2EYEBOT/WETHEyeBot
$0.01144
2,458
$1.7M
1,148
8.79%
11.51%
2.69%
11,631%
$131K
$1.1M
#8v2UNIBOT/WETHUnibot
$79.46
751
$3.1M
510
-0.03%
2.99%
-3.24%
42.59%
$6.8M
$79.4M
#9v2HeyBob/WETHHey Bob
$0.064873
3,378
$2.8M
1,244
-6.31%
-18.96%
7.96%
563%
$57K
$336K
#10v2DMIND/WETHDecentraMind
$0.4024
2,024
$2.3M
1,128
-0.83%
2.09%
63.10%
42.87%
$358K
$4.0M
#11v2GROKX/WETHGrok X
$0.004846
4,481
$8.2M
1,556
-0.44%
-15.05%
-32.06%
332%
$591K
$2.4M
#12v2TRUCK/WETHCybertruck
$0.001712
2,487
$3.0M
1,162
1.08%
-4.56%
-35.70%
-74.80%
$126K
$1.2M
#13BTC/USDCBitcoin on SOL
$1.51
20,465
$3.0M
2,868
0.17%
-28.15%
51.46%
10,462%
$61K
$31.7M
#14v2FROGE/WETHFroge
$0.071323
3,318
$8.4M
1,393
2.07%
7.95%
14.10%
-33.54%
$1.1M
$9.1M
#15v2UU/WETHUseless Utility
$1.90
1,146
$1.3M
586
-6.03%
5.00%
55.56%
412%
$429K
$1.9M
#16v3BSSB/WETHBSSB
$0.5971
1,904
$4.8M
957
0.17%
0.91%
-0.11%
44.21%
$697K
$5.4M
#17v2JOE/WETHJoe Coin
$0.007074
1,175
$2.8M
633
0.57%
-9.48%
-3.44%
0.26%
$667K
$7.0M
#18v2D/ACC/WETHd/acc
$0.0001628
2,141
$2.4M
981
-6.06%
80.46%
53.83%
-43.54%
$167K
$1.6M
#19v2AEGIS/WETHAegis Ai
$0.1711
812
$1.3M
428
0%
-4.46%
-14.47%
16.14%
$709K
$17.1M
#20v2OLAS/WETHAutonolas
$3.71
568
$4.7M
341
-0.07%
9.70%
20.55%
33.98%
$12.4M
$1.99B
#21PUMPR/SOLPumpr
$0.001482
11,489
$902K
2,307
7.99%
-13.86%
11.36%
7,265%
$24K
$147K
#22v2SUZHU/WETHSu Zhu
$0.00002804
1,238
$684K
476
0%
-47.41%
351%
324%
$16K
$28K
#23v3TITANX/WETHTITAN X
$0.058051
602
$1.2M
278
-0.91%
1.68%
0.57%
2.64%
$775K
$5.9M
#24v2CEX/WETHChainEx
$0.3459
725
$919K
521
0%
-10.25%
7.05%
94.24%
$331K
$3.4M
#25v2GFY/USDTgo fu*k yourself.
$0.008582
12,576
$4.9M
564
4.10%
38.95%
37.82%
2,416%
$404K
$8.5M
#26v2JESUS/WETHJesus Coin
$0.064257
1,933
$6.1M
1,172
-0.35%
2.72%
22.46%
46.93%
$2.8M
$331.1M
#27v2шайлушай/WETHReal Smurf Cat
$0.00009772
372
$674K
252
-0.18%
0.28%
12.90%
17.91%
$832K
$9.7M
#28v2BITCOIN/WETHHarryPotterObamaSonic10Inu
$0.08937
451
$1.8M
297
0.33%
-0.20%
2.23%
-3.05%
$4.0M
$89.3M
#29v2LFG/WETHlets fu*king go!
$0.00004475
1,838
$895K
692
2.87%
-7.55%
-77.09%
1,894%
$20K
$44K
#30EQUAL/WFTMEqualizer
$4.26
5,481
$723K
1,340
0.37%
9.54%
21.16%
119%
$975K
$20.5M
#31v2JJ/WETHJJMOJI
$0.3403
2,749
$1.9M
1,058
-0.77%
-19.22%
-26.68%
8.81%
$60K
$340K
#32v2Q*/WETHQSTAR
$0.0002083
1,814
$2.4M
832
1.20%
6.99%
8.23%
-49.31%
$217K
$1.9M
#33v2Grok X/WBNBGrok X
$0.01139
12,246
$1.3M
3,887
-2.95%
0.09%
39.97%
889%
$182K
$865K
#34v2GDAG/WETHGHOSTDAG
$0.0002952
430
$642K
362
0%
0.42%
-1.61%
13.27%
$1.5M
$8.4M
#35v2DANK/WETHVielen Dank
$0.062518
1,208
$2.1M
566
70.48%
6,382%
6,382%
6,382%
$36K
$173K
#36v2ATOR/WETHAirTor Protocol
$0.9629
376
$660K
231
0%
0.02%
6.30%
-3.33%
$3.6M
$96.2M
#37v2VD/WETHVielen Dank
$0.061476
1,077
$448K
538
-18.78%
3,604%
3,604%
3,604%
$27K
$101K
#38$MYRO/USDCMyro
$0.01551
12,709
$3.1M
2,473
-0.21%
3.74%
-6.25%
-8.39%
$459K
$15.5M
#39v3MUBI/WETHMUBI
$0.02275
575
$1.5M
399
0%
1.96%
5.31%
2.44%
$1.4M
$20.3M
#40v3GFY/WETHgo fu*k yourself.
$0.00003353
4,304
$8.0M
2,182
1.42%
28.97%
67.03%
459%
$427K
$22.8M
#41v2GEC/WETHGEC
$0.3443
1,040
$1.9M
621
-3.01%
-9.88%
-5.27%
-10.06%
$609K
$3.4M
#42v2monke/WETHmonke
$0.00006914
1,733
$725K
601
-5.93%
45.89%
-57.54%
4,338%
$30K
$124K
#43v2MBX/WETHMetaBlox
$0.07134
324
$401K
229
-3.02%
-0.27%
-4.80%
27.29%
$224K
$3.0M
#44WISDM/SOLDog Of Wisdom
$0.00005945
3,198
$170K
776
-2.63%
-21.79%
11,266%
11,266%
$8.8K
$54K
#45v3WINR/USDCWINR
$0.09978
354
$854K
220
0.39%
3.23%
10.02%
26.42%
$5.5M
$25.9M
#46v2BLAST/WETHBlast Inu
$0.0002675
440
$218K
256
0%
-14.33%
33.80%
-16.29%
$46K
$267K
#47v2BANANA/WETHBanana
$14.24
159
$452K
117
-0.72%
-5.26%
-0.70%
9.82%
$3.9M
$140.2M
#48v2CRE/WETHCRESO
$0.0004487
480
$1.0M
352
0%
0.82%
2.29%
2.02%
$1.1M
$32.3M
#49v3wTAO/WETHWrapped TAO
$313.00
284
$2.9M
174
-0.39%
3.62%
7.65%
15.12%
$2.9M
$32.5M
#50v2BBANK/WETHBlockBank
$0.05919
401
$1.1M
249
0%
7.03%
-5.32%
43.81%
$716K
$23.6M
#51v2CZ/WETHChangpeng Zhao
$0.00006909
707
$551K
387
-11.09%
3.02%
-3.73%
-35.73%
$120K
$690K
#52v2ROBO/WETHRobotrade
$0.004831
672
$770K
402
-4.08%
-15.74%
-17.36%
-45.54%
$155K
$1.2M
#53v2DINE/WETHDISNEY THINKS THIS IS JUST FINE
$0.061510
1,618
$832K
677
1.70%
-21.62%
-62.17%
572%
$11K
$15K
#54v2Doge-1/WETHSatellite Doge-1 Mission
$0.002343
541
$432K
345
0%
-6.18%
-15.80%
-25.94%
$182K
$2.2M
#55ZF/WETHzkSwap Finance
$0.01148
3,210
$977K
1,545
0.12%
8.39%
23.40%
11.46%
$909K
$5.1M
#56v3RLB/WETHRollbit Coin
$0.1698
513
$3.4M
383
0%
1.00%
2.96%
-1.06%
$11.4M
$521.1M
#57v2MOROS/WETHMOROS NET
$0.002727
648
$684K
437
-0.10%
-6.13%
22.29%
89.81%
$165K
$2.7M
#58v2SPX/WETHSPX6900
$0.007336
172
$292K
132
0.58%
-0.93%
-8.88%
26.61%
$577K
$6.8M
#59v2GROKII/WETHGrok2
$0.003866
1,190
$477K
423
3.14%
-0.94%
-73.85%
1,364%
$20K
$38K
#60v2MIND/WETHEternal AI
$0.1300
619
$479K
465
-9.07%
-5.04%
0.14%
-24.13%
$203K
$1.3M
#61v2MEOWL/WETHMeowl
$0.002015
294
$313K
114
0%
4.80%
-99.49%
-99.48%
$28K
$20K
#62WIGO/WFTMWigoSwap Token
$0.009764
1,599
$627K
912
0.32%
-1.30%
1.24%
-2.82%
$1.6M
$16.2M
#63v2CYBERTRUCK/WBNBCyber Truck
$0.092243
7,542
$444K
1,219
-4.47%
-15.77%
-25.79%
151%
$60K
$94K
#64v2SNIFF/WETHWallet Sniffer
$0.0001384
854
$166K
334
32.89%
83.32%
4,874%
4,874%
$30K
$138K
#65v3AGRS/WETHAgoras Token
$2.59
367
$787K
246
-2.10%
4.34%
1.68%
36.41%
$501K
$109.1M
#66v2Mog/WETHMog Coin
$0.072670
154
$221K
109
0.16%
-0.46%
4.86%
8.58%
$969K
$9.6M
#67SUZHU/SOLSu Zhu
$0.051018
2,172
$100K
520
0%
-11.55%
92.73%
92.73%
$1.1K
$1.0K
#68Fren Pet/WETHFren Pet
$0.2629
382
$191K
272
-1.13%
-2.38%
-8.49%
-10.06%
$319K
$2.0M
#69v2WTF/WETHWhat The F*CK
$0.051615
938
$542K
366
0%
-26.66%
-44.17%
301%
$8.9K
$11K
#70v2AIMBOT/WETHAimBot
$17.04
133
$246K
106
0%
1.14%
2.69%
9.25%
$974K
$16.9M
#71v2TRUMP/WETHMAGA
$0.4121
262
$343K
192
0%
0.17%
34.41%
45.77%
$911K
$19.1M
#72v2ZETA/WETHstoicDAO
$0.003630
287
$333K
235
-0.26%
-5.67%
-5.41%
-9.26%
$480K
$3.6M
#73SX/SOLSolMix
$0.2149
7,504
$1.0M
1,623
0.95%
42.06%
-28.50%
10,098%
$39K
$214K
#74GUAC/USDCGuacamole
$0.061818
21,202
$2.0M
2,259
-1.45%
5.22%
6.97%
-24.01%
$634K
$17.9M
#75v2FAC/WETHFlying Avocado Cat
$0.1467
465
$513K
226
0%
-9.06%
-6.58%
-35.72%
$151K
$1.3M
#76BACL/WMATICBlockAuraClassic
$1.48
149
$4.8K
59
0%
1.39%
1.77%
13.09%
$9.6K
$725K
#77v2WEBAI/WETHWebsite AI
$2.88
162
$184K
131
0%
1.40%
4.11%
42.01%
$259K
$2.7M
#78v20x0/WETH0x0.ai: AI Smart Contract Auditor
$0.1086
265
$496K
233
0.08%
1.37%
-4.44%
0.92%
$5.7M
$96.8M
#79v2$GB/WETHGrand
$0.2322
376
$515K
250
0%
3.62%
9.43%
68.12%
$323K
$1.7M
#80EMP/WETHEmpyreal
$69.30
124
$203K
92
0%
-1.43%
2.67%
2.36%
$1.0M
$16.2M
#81v2PALM/WETHPaLM AI
$0.06242
257
$264K
187
0%
9.50%
22.13%
-8.07%
$290K
$4.9M
#82v2$PAAL/WETHPAAL AI
$0.1449
380
$553K
331
0%
0.53%
-0.47%
3.40%
$2.9M
$144.9M
#83v2Kekec/WETHThe Balkan Dwarf
$0.00006451
220
$277K
131
-11.84%
-12.92%
-7.94%
-25.73%
$265K
$2.5M
#84v2AIX/WETHAIgentX
$0.1596
273
$249K
226
-1.66%
-2.45%
3.79%
17.27%
$824K
$14.1M
#85v3FLIP/WETHChainflip
$4.93
397
$2.4M
181
0%
-1.36%
3.68%
8.62%
$1.2M
$445.1M
#86v3MMX/USDTM2 Global Wealth Limited
$2.68
294
$2.7M
172
0%
-0.08%
2.51%
-5.45%
$6.2M
$1.34B
#87GFY/SOLGo Fu*k Yourself
$0.0002548
10,473
$836K
1,900
-6.02%
74.35%
-17.57%
41.67%
$19K
$107K
#88WINR/USDCWINR
$0.1005
344
$97K
223
2.10%
3.60%
10.74%
27.46%
$96K
$26.1M
#89v2LILA/WETHLiquidLayer Token
$1.38
486
$834K
304
4.10%
20.56%
32.10%
26.25%
$883K
$13.8M
#90v2GORILLA/WETHGorilla
$0.01277
2,328
$3.9M
978
0.02%
7.47%
13.57%
-23.32%
$577K
$11.4M
#91v2TOPIA/WETHTOPIA
$0.06654
354
$2.0M
214
0%
8.65%
17.06%
41.20%
$5.4M
$43.1M
#92v2BENANCE/WETHBENANCE
$0.0002052
478
$341K
281
3.21%
-23.80%
-50.99%
-58.07%
$56K
$205K
#93v2GMBT/WETHGMBOT
$0.03334
50
$31K
37
0%
-10.95%
-21.76%
47.90%
$79K
$333K
#94v3PEPE/WETHPepe
$0.051101
167
$907K
134
0.21%
0.27%
0.28%
3.45%
$3.5M
$455.9M
#95v2NEBULA/WETHNebula
$0.02670
296
$344K
230
1.16%
-16.56%
-5.45%
-36.57%
$242K
$2.6M
#96v2TKST/WETHTokenSight Token
$0.7927
141
$250K
114
0%
0.13%
0.54%
7.42%
$3.4M
$79.2M
#97v2.1SHRAP/USDCSHRAPToken
$0.2130
1,092
$868K
437
0.50%
2.02%
5.11%
2.53%
$762K
$639.2M
#98v2MORRA/WETHMorra
$0.01503
810
$726K
443
-0.85%
-9.80%
26.35%
21.06%
$330K
$7.5M
#99v2bezos/WETHbezos coin
$0.077045
904
$637K
384
0%
-34.97%
314%
314%
$9.0K
$11K
#100v2OTSea/WETHOTSea
$0.1620
120
$94K
106
-0.03%
0.13%
3.82%
7.24%
$822K
$15.9M
Showing pairs 1-100 of 47,727Pairs 101-200