24H Volume:
$3.10B
24H Txns:
3,556,242
Trending
#1v2GFY/WETHgo fu*k yourself.
$0.00002964
9,484
$18.6M
3,667
2.51%
19.30%
33.62%
327%
$549K
$20.2M
#2v2BEAST/WETHCyberbeast
$0.0005019
7,088
$6.7M
2,397
5.61%
24.37%
-53.32%
32,177%
$95K
$903K
#3v2SOLAR/WETHSolareum
$2.96
3,036
$3.2M
1,241
2.95%
1.71%
77.55%
63,998%
$222K
$2.9M
#4v3OX/WETHOpen Exchange Token
$0.01745
1,378
$7.8M
747
-0.01%
2.83%
20.63%
24.28%
$4.9M
$95.5M
#5v2GROK/WETHGROK
$0.01870
2,483
$6.2M
1,360
1.53%
-4.61%
-4.33%
-12.11%
$2.7M
$123.3M
#6v2ZHUSU/WETHSU ZHU
$0.061026
2,139
$985K
859
-17.93%
-33.08%
2,543%
2,543%
$24K
$70K
#7v2EYEBOT/WETHEyeBot
$0.01279
2,442
$1.7M
1,142
16.07%
17.19%
-5.33%
13,010%
$138K
$1.2M
#8v2UNIBOT/WETHUnibot
$78.45
741
$3.1M
505
0.87%
4.28%
-0.98%
40.90%
$6.7M
$78.4M
#9v2HeyBob/WETHHey Bob
$0.065854
3,361
$2.8M
1,244
-6.58%
-10.73%
17.34%
612%
$62K
$403K
#10v2GROKX/WETHGrok X
$0.005062
4,438
$8.1M
1,549
-4.28%
-18.70%
-34.99%
351%
$602K
$2.5M
#11v2TRUCK/WETHCybertruck
$0.001623
2,421
$2.9M
1,144
5.39%
-15.64%
-30.34%
-76.28%
$122K
$1.2M
#12v2DMIND/WETHDecentraMind
$0.4351
2,030
$2.3M
1,132
1.03%
-1.51%
86.67%
47.47%
$371K
$4.3M
#13BTC/USDCBitcoin on SOL
$1.91
20,260
$3.0M
2,852
-0.06%
-21.21%
96.10%
13,273%
$68K
$40.1M
#14v2UU/WETHUseless Utility
$2.19
1,136
$1.2M
582
-0.22%
21.47%
116%
490%
$459K
$2.1M
#15v2FROGE/WETHFroge
$0.071166
3,324
$8.4M
1,396
0.25%
-12.69%
2.48%
-42.27%
$1.1M
$8.0M
#16v2JOE/WETHJoe Coin
$0.007362
1,195
$2.8M
643
0.10%
7.78%
-3.36%
5.75%
$679K
$7.3M
#17v3BSSB/WETHBSSB
$0.5683
1,955
$4.9M
986
-1.46%
-5.18%
-6.07%
26.53%
$677K
$5.1M
#18v2D/ACC/WETHd/acc
$0.0001326
2,121
$2.4M
977
4.68%
46.32%
49.62%
-50.70%
$150K
$1.3M
#19v2AEGIS/WETHAegis Ai
$0.1765
813
$1.3M
430
0%
1.59%
2.58%
21.27%
$718K
$17.6M
#20v2LFG/WETHlets fu*king go!
$0.00004792
1,823
$891K
690
-34.27%
10.20%
-81.63%
2,035%
$21K
$47K
#21v2OLAS/WETHAutonolas
$3.43
536
$4.2M
328
0.38%
3.38%
12.89%
25.56%
$11.8M
$1.84B
#22PUMPR/SOLPumpr
$0.001551
11,354
$891K
2,286
3.65%
-2.67%
60.15%
7,608%
$25K
$154K
#23v2SUZHU/WETHSu Zhu
$0.00003767
1,227
$682K
474
-26.07%
-46.23%
506%
469%
$19K
$37K
#24v2GFY/USDTgo fu*k yourself.
$0.007342
14,400
$4.9M
1,252
0.04%
68.07%
63.36%
7,321%
$374K
$7.3M
#25v2monke/WETHmonke
$0.00007849
1,711
$715K
600
-6.17%
17.33%
29.22%
4,938%
$32K
$141K
#26v2CEX/WETHChainEx
$0.3534
735
$920K
526
-1.86%
-4.31%
8.46%
121%
$334K
$3.5M
#27v3TITANX/WETHTITAN X
$0.057989
622
$1.2M
286
0.48%
0.82%
2.71%
2.08%
$781K
$5.8M
#28v2шайлушай/WETHReal Smurf Cat
$0.00009632
368
$667K
251
0%
-3.58%
11.65%
15.64%
$824K
$9.6M
#29v2JESUS/WETHJesus Coin
$0.064010
1,882
$5.8M
1,146
-0.21%
-1.84%
18.25%
44.62%
$2.7M
$311.9M
#30v2BITCOIN/WETHHarryPotterObamaSonic10Inu
$0.09000
444
$1.8M
293
-0.11%
-3.49%
3.59%
-1.37%
$4.0M
$89.9M
#31v2JJ/WETHJJMOJI
$0.4206
2,765
$1.9M
1,059
-5.10%
14.13%
15.73%
35.85%
$66K
$420K
#32v2Q*/WETHQSTAR
$0.0002011
1,828
$2.4M
840
0%
-14.68%
12.57%
-47.99%
$213K
$1.9M
#33v2GDAG/WETHGHOSTDAG
$0.0002907
425
$637K
359
-0.18%
-4.54%
2.27%
14.18%
$1.5M
$8.3M
#34$MYRO/USDCMyro
$0.01554
12,676
$3.1M
2,471
-0.25%
1.99%
2.56%
-5.87%
$460K
$15.5M
#35v3MUBI/WETHMUBI
$0.02255
581
$1.5M
404
-0.19%
0.41%
6.03%
1.81%
$1.4M
$20.1M
#36v2GEC/WETHGEC
$0.3554
1,096
$2.0M
652
-1.53%
-2.64%
16.79%
20.77%
$618K
$3.5M
#37v2ATOR/WETHAirTor Protocol
$0.9699
375
$648K
230
0%
2.18%
2.23%
-2.66%
$3.6M
$96.9M
#38EQUAL/WFTMEqualizer
$4.05
5,348
$687K
1,295
0.67%
8.25%
18.15%
114%
$951K
$19.6M
#39v2Grok X/WBNBGrok X
$0.01073
12,116
$1.3M
3,855
-1.16%
19.06%
48.43%
831%
$177K
$815K
#40v2MBX/WETHMetaBlox
$0.07321
326
$405K
232
0%
1.18%
9.19%
33.24%
$227K
$3.1M
#41v3GFY/WETHgo fu*k yourself.
$0.00002975
4,262
$7.8M
2,159
4.04%
20.04%
35.05%
325%
$427K
$20.2M
#42v2BLAST/WETHBlast Inu
$0.0003158
459
$228K
264
-8.07%
-8.92%
25.69%
-9.75%
$50K
$315K
#43v2GROKII/WETHGrok2
$0.003676
1,180
$475K
423
1.13%
-55.64%
7.24%
1,292%
$19K
$36K
#44v2DINE/WETHDISNEY THINKS THIS IS JUST FINE
$0.061543
1,614
$832K
676
0%
-17.66%
-76.99%
586%
$11K
$15K
#45v3WINR/USDCWINR
$0.1001
343
$823K
217
0%
4.52%
9.65%
26.52%
$5.5M
$26.0M
#46v2BANANA/WETHBanana
$15.00
153
$390K
111
0%
-0.28%
5.23%
15.46%
$4.0M
$147.7M
#47v2CRE/WETHCRESO
$0.0004487
482
$1.0M
354
-0.01%
-4.47%
4.63%
1.35%
$1.1M
$32.3M
#48v2CZ/WETHChangpeng Zhao
$0.00006952
708
$545K
390
-2.38%
27.46%
17.56%
-29.51%
$120K
$695K
#49v2ROBO/WETHRobotrade
$0.005003
675
$773K
402
-1.22%
-4.25%
-9.75%
-48.56%
$157K
$1.2M
#50v2BBANK/WETHBlockBank
$0.05636
398
$1.0M
248
-0.38%
0.29%
-7.03%
33.32%
$697K
$22.5M
#51v2Doge-1/WETHSatellite Doge-1 Mission
$0.002488
571
$473K
356
0%
-11.93%
-15.94%
-33.35%
$187K
$2.4M
#52v3wTAO/WETHWrapped TAO
$317.13
278
$2.8M
173
0.25%
6.35%
9.44%
18.69%
$2.9M
$33.0M
#53WISDM/SOLDog Of Wisdom
$0.00009398
2,668
$142K
693
-17.57%
259%
17,867%
17,867%
$11K
$86K
#54v2SPX/WETHSPX6900
$0.007394
173
$296K
134
0%
-0.53%
-6.32%
24.24%
$578K
$6.8M
#55v3RLB/WETHRollbit Coin
$0.1690
555
$4.4M
399
0%
0.41%
3.73%
2.76%
$11.4M
$518.6M
#56v2MOROS/WETHMOROS NET
$0.002722
640
$671K
435
0%
-0.31%
28.94%
100%
$165K
$2.7M
#57ZF/WETHzkSwap Finance
$0.01126
3,233
$976K
1,550
0.83%
4.92%
26.56%
9.91%
$900K
$5.0M
#58SX/SOLSolMix
$0.2152
7,450
$995K
1,616
12.82%
25.73%
-28.97%
10,114%
$39K
$215K
#59v2MIND/WETHEternal AI
$0.1375
639
$496K
473
0%
-4.01%
5.88%
-23.26%
$208K
$1.3M
#60GUAC/USDCGuacamole
$0.061785
22,453
$2.2M
2,305
0.47%
13.05%
5.97%
-14.83%
$628K
$17.6M
#61v2MEOWL/WETHMeowl
$0.002015
294
$313K
114
6.25%
4.80%
-99.49%
-99.48%
$28K
$20K
#62v2WTF/WETHWhat The F*CK
$0.051630
937
$542K
366
0%
-43.62%
305%
305%
$8.9K
$11K
#63v3AGRS/WETHAgoras Token
$2.56
369
$777K
247
0.76%
4.13%
4.42%
35.34%
$496K
$107.5M
#64v2CYBERTRUCK/WBNBCyber Truck
$0.092380
7,379
$437K
1,212
1.76%
-23.44%
-27.41%
180%
$62K
$100K
#65v2FAC/WETHFlying Avocado Cat
$0.1608
466
$509K
227
0%
-3.61%
4.30%
-25.02%
$158K
$1.4M
#66v2Mog/WETHMog Coin
$0.072682
153
$222K
108
0%
-4.18%
4.58%
9.66%
$968K
$9.6M
#67v2Kekec/WETHThe Balkan Dwarf
$0.00007317
222
$273K
132
0%
-3.74%
4.05%
-11.10%
$282K
$2.8M
#68v2AIMBOT/WETHAimBot
$17.04
133
$246K
106
0%
0.91%
3.30%
9.25%
$974K
$16.9M
#69v2PALM/WETHPaLM AI
$0.06240
259
$267K
188
2.31%
10.89%
24.22%
-11.80%
$290K
$4.9M
#70v2TRUMP/WETHMAGA
$0.4083
264
$345K
194
0%
1.91%
34.54%
39.95%
$906K
$18.9M
#71SUZHU/SOLSu Zhu
$0.051185
2,159
$100K
517
-5.08%
-68.17%
124%
124%
$1.2K
$1.1K
#72GFY/SOLGo Fu*k Yourself
$0.0001593
10,610
$837K
1,941
4.15%
8.47%
-63.79%
-21.52%
$15K
$66K
#73Fren Pet/WETHFren Pet
$0.2885
379
$185K
267
0%
6.78%
1.72%
-2.26%
$333K
$2.2M
#74v2ZETA/WETHstoicDAO
$0.003723
285
$334K
233
-3.36%
-0.77%
-1.84%
-8.72%
$485K
$3.7M
#75BACL/WMATICBlockAuraClassic
$1.46
151
$4.9K
58
0%
6.41%
-0.17%
-0.24%
$9.6K
$715K
#76v2WEBAI/WETHWebsite AI
$2.84
158
$183K
127
0%
21.99%
3.12%
40.04%
$257K
$2.7M
#77v2SNIFF/WETHWallet Sniffer
$0.00008578
762
$141K
311
5.11%
22.87%
2,981%
2,981%
$24K
$85K
#78WIGO/WFTMWigoSwap Token
$0.009960
1,564
$607K
898
-1.12%
-1.42%
4.89%
-0.95%
$1.7M
$16.5M
#79v2$GB/WETHGrand
$0.2319
380
$521K
251
2.28%
4.62%
9.92%
87.70%
$323K
$1.7M
#80v20x0/WETH0x0.ai: AI Smart Contract Auditor
$0.1078
263
$493K
231
0%
1.40%
-4.70%
0.30%
$5.6M
$96.1M
#81v3FLIP/WETHChainflip
$4.93
398
$2.4M
182
-0.55%
-0.27%
4.50%
8.61%
$1.2M
$444.4M
#82v2$PAAL/WETHPAAL AI
$0.1462
384
$551K
335
1.45%
1.37%
1.82%
3.86%
$2.9M
$146.2M
#83v3MMX/USDTM2 Global Wealth Limited
$2.68
297
$2.7M
174
-0.01%
-0.20%
-0.88%
-4.23%
$6.2M
$1.34B
#84v2AIX/WETHAIgentX
$0.1630
270
$236K
223
0%
-1.77%
5.98%
19.56%
$831K
$14.4M
#85v2GMBT/WETHGMBOT
$0.03601
47
$29K
37
0%
-8.64%
-13.24%
59.72%
$82K
$360K
#86v2GORILLA/WETHGorilla
$0.01241
2,410
$4.2M
1,001
0.15%
3.40%
18.12%
-23.96%
$567K
$11.1M
#87EMP/WETHEmpyreal
$70.02
123
$197K
91
0%
2.16%
3.73%
3.63%
$1.0M
$16.4M
#88WINR/USDCWINR
$0.1009
332
$93K
218
1.88%
4.61%
10.10%
26.55%
$96K
$26.2M
#89v2BENANCE/WETHBENANCE
$0.0002333
480
$341K
283
0%
-14.15%
-46.84%
-54.41%
$60K
$233K
#90v3PEPE/WETHPepe
$0.051099
167
$895K
134
0%
-0.10%
1.19%
3.23%
$3.4M
$454.8M
#91v2TOPIA/WETHTOPIA
$0.06337
340
$1.9M
207
0.21%
6.63%
9.98%
34.47%
$5.3M
$41.0M
#92v2LILA/WETHLiquidLayer Token
$1.23
462
$756K
295
-0.65%
5.87%
20.31%
15.65%
$832K
$12.3M
#93v2MORRA/WETHMorra
$0.01539
810
$723K
447
0.15%
-5.04%
33.68%
24.74%
$334K
$7.6M
#94v2Grok-2/WETHGrok-2
$0.00001313
2,056
$1.0M
797
-6.45%
-16.63%
-5.26%
0.18%
$32K
$91K
#95v2NEBULA/WETHNebula
$0.03249
291
$327K
227
0%
-3.82%
9.38%
-23.24%
$266K
$3.2M
#96v2USA/WETHUSA Token
$1.15
836
$1.2M
497
-0.35%
-3.12%
3.29%
701%
$442K
$57.9M
#97v2OTSea/WETHOTSea
$0.1609
121
$104K
107
0%
-0.99%
3.13%
2.66%
$818K
$15.8M
#98v2bezos/WETHbezos coin
$0.079032
902
$637K
384
0%
-3.44%
431%
431%
$10K
$15K
#99v2TKST/WETHTokenSight Token
$0.7922
141
$252K
114
0%
0.49%
2.80%
7.54%
$3.4M
$79.2M
#100v2.1SHRAP/USDCSHRAPToken
$0.2130
1,112
$877K
448
0.50%
0%
5.64%
3.04%
$762K
$639.2M
Showing pairs 1-100 of 47,623Pairs 101-200