Loading...
Loading...
24H Volume:
$693.1M
24H Txns:
1,387,947
Latest Block:4s ago
16,064,731
4s ago
Trending
#1v2BBRETT/WETHBaby Brett
$0.03448
19,150
$372K
17,696
1.11%
5.57%
4.13%
-9.21%
$174K
$3.4M
#2IHF/WETHIHF Smart Debase Token
$22.79
17,342
$160K
16,999
0.15%
0.13%
-0.69%
1.02%
$1.7M
$11.9M
#3v2LAMBOW/WETHLambow
$0.001060
9,794
$197K
8,991
-0.14%
-10.23%
-15.23%
8.48%
$100K
$1.0M
#4v2BIAO/WETHBiao Qing
$0.00002757
24,208
$454K
20,855
-0.24%
-20.51%
-66.52%
1,342%
$14K
$27K
#5v2BOOMER/WETHBoomer
$0.01862
8,043
$163K
6,362
-0.16%
-2.30%
-6.18%
-10.49%
$755K
$17.2M
#6v2BEEF/WETHPepeBull
$0.086063
9,642
$2.9M
4,998
0%
-0.09%
84.26%
3,453%
$865K
$2.5M
#7v2TEEF/WETHTEEF On Base
$0.052598
8,208
$1.0M
3,469
-1.49%
-9.24%
41.85%
1,354%
$139K
$259K
#8v2PEFAT/WETHPepeFat
$0.0001195
19,040
$6.2M
3,228
87.00%
335%
1,692%
1,182%
$174K
$1.1M
#9v2TRUMP/WETHMAGA
$0.1310
9,785
$502K
4,248
-1.40%
-1.81%
-10.48%
-27.00%
$244K
$6.1M
#10v2EAI/WETHEagle AI
$0.02925
26,075
$508K
26,074
0%
0%
-1.21%
-2.21%
$261K
$2.9M
#11v2HOLDY/WETHBased Holdy
$0.004259
50,032
$49K
7,996
0%
0%
-6.22%
-42.36%
$15K
$42K
#12v2BRETARDIO/WETHBRETARDIO
$0.0004025
6,621
$55K
6,520
0%
-4.34%
-21.19%
-17.96%
$78K
$209K
#13v2DOOMER/WETHDoomer
$0.001168
5,100
$72K
5,020
0%
-1.42%
-2.94%
0.46%
$153K
$1.1M
#14ZRO/WETHLayerZero
$3.61
6,490
$2.1M
3,537
-0.30%
3.11%
4.67%
-48.14%
$312K
$902.9M
#15BRETT/WETHBrett
$0.1507
5,951
$7.0M
2,058
0.10%
0.64%
0.65%
3.03%
$1.3M
$1.49B
#16AERO/USDCAerodrome
$0.7140
17,782
$5.8M
1,793
-0.11%
-0.55%
-3.99%
-9.12%
$75.9M
$361.7M
#17v2RABBIT/WETHBASED RABBIT
$0.002323
12,262
$1.7M
2,140
-0.10%
-14.92%
-33.28%
203%
$171K
$2.2M
#18DEGEN/WETHDegen
$0.01008
5,161
$5.9M
1,728
0.20%
0.58%
1.16%
-8.30%
$7.7M
$125.9M
#19v2POLLUK/WETHJasse Polluk
$0.0006727
7,608
$904K
1,129
10.45%
-18.79%
-28.42%
42.28%
$125K
$672K
#20v2BALT/WETHBrett’s cat
$0.001264
3,324
$163K
2,276
-0.08%
0.45%
-3.65%
-23.78%
$138K
$1.2M
#21v2BTCB/WETHBitcoin on Base
$0.5624
5,673
$848K
1,546
-0.11%
-1.56%
-12.78%
-21.28%
$746K
$8.9M
#22v2FOX/WETHBASED FOX
$0.0004324
8,413
$886K
2,148
0.54%
42.78%
-37.96%
191%
$61K
$413K
#23NORMUS/WETHNORMUS
$0.002419
3,163
$255K
1,905
0.26%
1.75%
24.97%
55.42%
$200K
$2.4M
#24v2PEEPO/WETHPeepo
$0.002379
10,016
$8.0K
9,380
0.13%
-0.04%
-2.71%
-3.91%
$159K
$1.5M
#25v29MM/WETHShigure UI
$0.0007082
8,143
$392K
1,025
0.09%
-0.01%
-15.86%
-36.86%
$109K
$706K
#26BRETT/WETHBrett
$0.1506
3,049
$1.5M
1,157
0.10%
0.58%
0.64%
2.98%
$5.6M
$1.49B
#27v2BRUNY/WETHBrett's Bunny
$0.00002074
11,390
$159K
4,731
0%
-21.27%
-57.23%
-56.80%
$11K
$20K
#28v2MABA/WETHMake America Based Again
$0.002955
4,496
$436K
730
0.51%
13.34%
32.60%
50.88%
$213K
$2.9M
#29v2BENJI/WETHBasenji
$0.07325
3,611
$1.7M
730
0.50%
-0.39%
0.96%
5.55%
$1.6M
$73.2M
#30v2ETHB/WETHETHEREUM ON BASE
$1.43
5,712
$264K
418
8.24%
32.58%
18.51%
28.61%
$132K
$1.0M
#31v2SUMMER/WETHOnchain Summer
$0.0004352
5,494
$37K
5,433
0%
21.33%
26.30%
19.70%
$82K
$426K
#32v2BENGY/WETHBENGY
$0.003564
6,611
$695K
1,318
0.60%
8.89%
16.49%
927%
$53K
$270K
#33v2ROOST/WETHRoost Coin
$0.01666
1,531
$253K
1,175
-2.43%
-5.27%
-9.32%
-8.40%
$685K
$16.6M
#34v2boots/WETHboots
$0.0002872
2,297
$720K
814
-3.79%
-12.56%
-61.93%
-56.38%
$106K
$215K
#35v2WORKIE/WETHWorkie
$0.002012
1,718
$413K
749
-6.78%
-7.17%
-15.59%
30.28%
$124K
$2.0M
#36v2XMRB/WETHMONERO ON BASE
$0.01401
11,215
$402K
2,807
10.43%
6.06%
14.57%
-29.02%
$26K
$203K
#37weirdo/WETHweirdo
$0.0001009
1,563
$275K
776
0.05%
-1.65%
1.94%
23.89%
$480K
$7.0M
#38BERF/WETHBerf
$0.009999
1,150
$321K
723
0%
1.09%
3.20%
-16.64%
$824K
$4.1M
#39BRETT/WETHBrett
$0.1494
1,790
$2.0M
335
0%
0%
-0.14%
1.75%
$15.1M
$1.48B
#40v2CHRETT/WETHChinese BRETT
$0.0006662
1,518
$316K
572
-3.07%
-15.44%
-19.32%
-23.86%
$108K
$501K
#41coin/WETHcoin
$0.00002473
825
$516K
477
-3.96%
-2.14%
-25.04%
3.98%
$384K
$2.4M
#42v2BOLT/WETHBOLT
$0.002265
967
$174K
439
-0.14%
-2.73%
-4.51%
-20.08%
$204K
$2.1M
#43v2Dook/WETHShoobadookie
$0.072227
611
$195K
433
0%
-1.35%
2.06%
5.00%
$514K
$9.3M
#44v2MICKEY/WETHOG Mickey
$0.001986
755
$149K
340
0%
-0.86%
2.01%
18.46%
$222K
$1.5M
#45CARLO/WETHCarlo
$0.008404
863
$412K
291
0.33%
1.15%
-4.72%
-13.24%
$697K
$8.4M
#46v2ᡕᠵデ气亠 /WETHApeWifAK
$0.0001061
3,256
$111K
2,748
-4.12%
29.38%
41.32%
679%
$33K
$102K
#47FRIEND/WETHFRIEND
$0.6861
419
$923K
315
0.02%
-0.19%
-0.59%
5.78%
$19.1M
$64.6M
#48Apetardio/WETHApetardio
$0.002976
2,362
$98K
2,201
0%
0.50%
-11.63%
-17.80%
$209K
$2.2M
#49GROOVE/WETHGROOVE
$0.004892
591
$104K
325
0.43%
2.64%
5.12%
-0.68%
$369K
$4.8M
#50CHOMP/WETHChompCoin
$0.4284
802
$393K
194
-0.19%
-0.33%
-2.47%
-13.02%
$4.5M
$40.1M
#51v2PEPE/WETHPepe
$0.072147
1,988
$352K
1,128
-0.32%
-0.76%
0.71%
-17.38%
$520K
$9.0M
#52v2KEYCAT/WETHKeyboard Cat
$0.002837
462
$241K
259
0.02%
-0.32%
-11.21%
-14.08%
$852K
$28.3M
#53TOSHI/WETHToshi
$0.0002530
411
$233K
229
0%
-2.92%
-4.16%
-8.23%
$2.6M
$106.4M
#54v2SHI/WETHRyoshi Research
$0.0005807
20,174
$314K
629
0.18%
-18.37%
0.22%
41.54%
$50K
$558K
#55v2CBDC/WETHBank of Based
$0.0007617
358
$222K
200
1.09%
-4.96%
32.23%
53.03%
$311K
$1.6M
#56v2BCHB/WETHBITCOIN CASH ON BASE
$0.03153
4,018
$176K
408
-0.47%
3.01%
-4.58%
55.74%
$71K
$501K
#57v2onchain/WETHonchain
$0.04716
153
$12K
116
0%
-0.09%
-1.71%
-4.08%
$1.1M
$4.4M
#58NORMIE/WETHNormie
$0.009908
1,401
$171K
155
0.28%
-1.32%
-6.09%
-23.07%
$627K
$9.6M
#59ANDY/WETHAndy
$0.02008
648
$158K
378
0.08%
2.71%
6.80%
-4.39%
$659K
$20.0M
#60BUM/WETHWillyBumBum
$0.00003906
1,958
$485K
792
-0.21%
-8.90%
-11.38%
-44.57%
$188K
$1.0M
#61v2BOYS/WETHBoysclub
$0.02556
405
$96K
234
0.29%
0.04%
-5.08%
-13.01%
$435K
$2.2M
#62v2WOLF/WETHLandWolf
$0.071010
1,739
$132K
526
1.68%
3.30%
-12.44%
9.19%
$248K
$4.2M
#63v2TATE/WETHTATE
$0.003697
3,110
$123K
1,969
0%
1.53%
4.73%
-36.77%
$218K
$2.7M
#64v2MAMBA/WETHMamba
$0.004876
626
$254K
222
0.55%
4.11%
-13.77%
-24.25%
$1.3M
$12.1M
#65ROCKY/WETHROCKY
$0.005280
1,514
$150K
348
8.59%
37.54%
57.71%
44.76%
$451K
$4.8M
#66v2PRIDE/WETHPRIDE ON BASE
$0.0003521
4,699
$15K
4,626
0%
0%
-17.60%
50.12%
$16K
$18K
#67v2SKI/WETHSKI MASK DOG
$0.007438
293
$158K
166
0.03%
-0.38%
-1.09%
-1.54%
$466K
$7.4M
#68OKAYEG/WETHOkayeg
$0.00001136
369
$128K
163
-0.18%
0.48%
-1.27%
-9.09%
$562K
$4.7M
#69v2BABYANDY/WETHBaby Andy
$0.062010
2,611
$306K
844
7.56%
53.00%
110%
86.14%
$42K
$201K
#70toby/WETHtoby
$0.072143
823
$76K
616
0.16%
0.57%
-3.39%
3.44%
$271K
$6.3M
#71TYBG/WETHBase God
$0.0001487
1,071
$160K
800
0%
-0.14%
-0.33%
-7.54%
$694K
$18.2M
#72v2FPEPE/WETHBased Father Pepe
$0.0005887
20,341
$25K
146
0%
-1.05%
2.34%
2.00%
$83K
$521K
#73v2USA/WETHBASED USA
$0.004244
609
$127K
332
-0.11%
-5.32%
12.57%
-5.13%
$251K
$4.0M
#74v2DOGE/WETHDOGECOIN
$0.001039
2,474
$121K
432
1.16%
-0.71%
-6.02%
-21.56%
$128K
$1.0M
#75SKOP/WETHSKOP Token
$0.04749
194
$236K
128
0%
-0.24%
-1.45%
-15.02%
$1.1M
$7.1M
#76v2BWIF/WETHdogbwifhat
$0.0005700
3,558
$432K
964
-3.39%
-45.22%
316%
3,615%
$19K
$57K
#77BUILD/WETHBUILD
$0.058730
477
$54K
404
0.03%
2.41%
1.01%
-3.92%
$1.5M
$8.7M
#78SHOG/WETHSHOG
$0.01524
454
$483K
206
5.89%
7.72%
5.59%
-26.98%
$369K
$1.5M
#79v2BEAST/WETHMrBeast
$0.1859
230
$69K
162
0%
1.44%
-8.80%
-9.14%
$197K
$1.8M
#80v2BFRANKLIN/WETHBenjamin Franklin on Base
$0.061277
4,301
$31K
4,128
0%
-0.01%
20.13%
23.52%
$17K
$25K
#81doginme/WETHdoginme
$0.0001606
203
$87K
129
0.65%
-2.93%
-9.10%
-17.17%
$1.2M
$10.8M
#82v2GME/WETHGameStop
$0.01390
500
$85K
141
0%
-0.26%
0.07%
4.52%
$240K
$1.3M
#83COSMIC/WETHCosmic
$0.0001006
137
$38K
100
0%
-0.28%
0.04%
-2.90%
$970K
$906K
#84v2NPC/WETHNon-Playable Coin
$0.02573
516
$263K
302
0.05%
1.18%
-2.28%
9.14%
$741K
$7.5M
#85SPEC/WETHSpectral Token
$7.53
174
$539K
130
0%
-0.12%
-0.79%
1.13%
$4.0M
$79.3M
#86v2DADDY/WETHCryptojourney
$3.12
345
$108K
170
0.06%
-1.09%
8.84%
-2.06%
$182K
$3.1M
#87v2DJTB/WETHTrumpCoin on Base
$0.00001103
8,609
$159K
330
5.20%
23.93%
-12.96%
120%
$21K
$82K
#88v2BABE/WETHBabenji
$0.0006895
183
$57K
98
0%
-9.33%
-7.76%
-6.48%
$99K
$689K
#89Boshi/WETHBoshi
$0.002022
500
$60K
221
0%
3.74%
-3.40%
-11.99%
$153K
$1.9M
#90PONCHO/WETHPoncho
$0.2461
276
$80K
140
0.24%
4.08%
0.18%
5.97%
$176K
$2.4M
#91v2BENI/WETHBeni
$0.002645
723
$47K
146
0%
-0.04%
0.62%
-4.44%
$288K
$2.6M
#92HIGHER/WETHhigher
$0.01371
586
$115K
322
0%
-1.76%
-11.34%
-18.04%
$1.0M
$13.7M
#93v2FLOPPA/WETHFloppa
$0.004243
103
$72K
72
0%
0.53%
-6.61%
-19.87%
$373K
$4.2M
#94v2BSA/WETHBSA
$0.002177
491
$191K
204
0.05%
-5.05%
71.17%
-66.20%
$101K
$435K
#95v2KENDU/WETHKendu Inu
$0.057093
304
$71K
183
0%
8.16%
-2.09%
-17.20%
$233K
$7.0M
#96NORMILIO/WETHNormilio
$0.003396
147
$23K
85
0%
0%
-0.59%
-11.10%
$326K
$3.1M
#97v2Peplo/WETHPeplo Escobar
$0.0007111
1,521
$47K
89
0%
-3.83%
-12.39%
-27.26%
$109K
$675K
#98v2Fren Pet/WETHFren Pet
$4.31
1,352
$69K
599
0.04%
-1.25%
-1.39%
-4.43%
$2.5M
$27.0M
#99v2Mari/WETHMari Juana
$0.054492
157
$34K
79
0%
1.14%
4.79%
23.58%
$161K
$1.7M
#100v2CRAPPY/WETHCrappyBird
$0.004280
75
$95K
54
0%
-0.23%
6.20%
25.21%
$475K
$5.1M
Showing pairs 1-100 of 9,090Pairs 101-200