Loading...
Loading...
24H Volume:
$346.6M
24H Txns:
844,416
Latest Block:(6s ago)
25,495,683
(6s ago)
#1V2WBNB/USDTWrapped BNB
$327.53
63,343
$17.8M
-0.81%
-0.08%
-0.87%
-1.29%
$149.3M
$1.23B
#2V2WBNB/BUSDWrapped BNB
$329.11
43,265
$16.8M
-0.11%
0.97%
-0.34%
-0.83%
$177.2M
$1.24B
#3V2ATX/WBNBArtlux
$0.01122
13,756
$11.0M
0%
0%
3,300%
185K%
<$1
$6.73B
#4V2IGUP/WBNBIGUP
$0.3420
13,723
$12.3M
14.34%
112%
47.98%
1,651%
$218K
$300.9M
#5V2XWG/USDTXWG
$0.001560
8,722
$37K
0%
0%
-0.15%
-5.69%
$13K
$15.5M
#6V2USDT/BUSDTether USD
$1.00
7,858
$7.3M
0.49%
0.17%
0.02%
-0.08%
$67.1M
$3.18B
#7V2SDAO/WBNBSingularity Dao
$0.8913
6,438
$3.9M
1.72%
12.28%
-14.91%
-6.64%
$674K
$11.1M
#8V2Cake/WBNBPancakeSwap Token
$4.65
6,437
$6.0M
0.37%
0.29%
1.04%
3.11%
$237.0M
$1.70B
#9V2BabyDoge/WBNBBaby Doge Coin
$0.083451
5,848
$1.5M
-0.62%
1.57%
-2.36%
4.09%
$25.2M
$750.5M
#10V2ACR/WBNBAI Card Render
$0.00005302
5,702
$4.5M
18.38%
-85.16%
165%
165%
$222K
$159K
#11V2MusicAI/WBNBMusicAI
$0.002681
5,692
$2.1M
0.45%
1.84%
-14.46%
-0.94%
$334K
$1.3M
#12V2NTX/WBNBNuNet Utility Token
$0.08020
5,594
$735K
4.56%
15.25%
-13.22%
8.07%
$15K
$4.0M
#13V2AIDogeMini/WBNBAI DogeMini
$0.067618
4,839
$511K
-4.47%
23.68%
34.46%
227%
$139K
$742K
#14V2FLOKI/WBNBFLOKI
$0.00002912
4,410
$2.0M
0.93%
-0.19%
-3.61%
-10.61%
$5.0M
$189.0M
#15V2Future-AI/WBNBFuture AI
$0.01859
4,128
$1.8M
-1.35%
-7.74%
-5.10%
-7.14%
$402K
$1.8M
#16V2OLE/BUSDOpenLeverage
$0.04581
3,996
$2.9M
-0.41%
8.05%
-9.36%
68.22%
$916K
$5.8M
#17V2WBNB/USDCWrapped BNB
$327.74
3,924
$1.2M
-0.50%
0.26%
-1.49%
-1.37%
$8.5M
$1.23B
#18V2ChatGPT/USDTChatGPT
$0.002350
3,901
$306K
1.14%
6.16%
-52.02%
682%
$10K
$23K
#19V2HELLO/WBNBHELLO
$0.01849
3,881
$3.7M
0.82%
-7.49%
-7.45%
37.72%
$1.5M
$18.4M
#20V2YH/USDTyihuang
$64.47
3,807
$117K
0%
-5.27%
28.42%
542%
$111K
$186K
#21V2DRB/WBNBDigimonRabbit
$0.0101468
3,543
$753K
0.15%
0.73%
-2.35%
7.83%
$476K
$4.4M
#22V2SQUA/WBNBSquare Token
$17.62
3,410
$502K
0.04%
0.49%
-0.02%
-1.79%
$5.3M
$88.1M
#23V2SDAO/BUSDSingularity Dao
$0.8876
3,345
$1.2M
2.02%
12.32%
-15.15%
-7.57%
$250K
$11.0M
#24WBNB/BUSDWrapped BNB
$328.23
3,282
$174K
-0.30%
0.20%
-1.09%
-1.07%
$1.6M
$1.24B
#25WBNB/BUSDWrapped BNB
$329.23
3,196
$1.6M
0%
0.88%
-0.80%
-0.69%
$32.1M
$1.24B
#26V2ToHold/WBNBToHold Token
$0.069363
3,142
$272K
0%
0.67%
57.11%
34.30%
$46K
$93K
#27V2SHINU/WBNBSheikh Inu
$0.051832
3,043
$718K
1.41%
-1.59%
-4.26%
14.44%
$302K
$1.8M
#28V2ETH/WBNBEthereum Token
$1,657.98
2,927
$1.6M
0.38%
0.91%
-1.23%
-0.26%
$84.1M
$1.00B
#29V2RAVEN/WBNBRaven Protocol
$0.001670
2,822
$358K
-4.08%
5.03%
-13.59%
-22.58%
$17K
$14.2M
#30V2Cake/BUSDPancakeSwap Token
$4.63
2,767
$2.2M
0%
0.02%
0.52%
2.20%
$17.5M
$1.69B
#31V2BBANK/WBNBBlockBank
$0.01230
2,762
$744K
-0.17%
0.94%
-3.92%
73.82%
$79K
$4.9M
#32V2BNX/BUSDBinaryX
$115.97
2,745
$5.8M
-0.22%
-1.56%
7.15%
16.54%
$28.2M
$709.8M
#33V1WBNB/BUSDWrapped BNB
$329.06
2,712
$142K
0.36%
0.83%
-0.82%
-0.34%
$1.9M
$1.24B
#34V2HI/BUSDhi Dollar
$0.02328
2,480
$276K
-0.03%
-0.63%
-0.57%
-1.94%
$744K
$113.1M
#35V2GLC/WBNBGliese Coin
$0.2168
2,409
$1.0M
-0.50%
3.46%
14.89%
-6.62%
$476K
$1.0M
#36V2ORAI/WBNBOraichain Token
$7.77
2,392
$1.5M
-1.22%
8.31%
-7.98%
-25.17%
$931K
$153.7M
#37V2MBANK/USDTMetaBank
$0.001883
2,380
$72K
0%
0.03%
1.54%
3.33%
$1.9M
$6.7M
#38V2FATCAT/WBNBFAT CAT
$0.053702
2,367
$501K
0.91%
0.96%
29.82%
404%
$110K
$3.1M
#39V2ALL/WBNBAll U Can
$0.0001640
2,332
$200K
-4.01%
-12.34%
-16.24%
-98.21%
$2.6K
$39K
#40V2BTP/USDTBitpaid
$0.6544
2,221
$503K
-2.22%
19.78%
-21.64%
-42.83%
$118K
$1.1M
#41V2HNT/USDTHyperNation Token
$0.3255
2,169
$1.6M
-0.23%
-0.85%
0.87%
-0.90%
$1.4M
$325.5M
#42V2$FUR/USDCFurio
$0.1718
2,155
$20K
-0.55%
-0.21%
-1.89%
-4.11%
$717K
$435K
#43V2AIRI/WBNBaiRight Token
$0.008275
2,087
$1.6M
0.46%
10.75%
-6.05%
-24.39%
$1.0M
$15.4M
#44V2Cake/USDTPancakeSwap Token
$4.65
2,042
$1.2M
0.45%
0.02%
1.33%
2.94%
$10.7M
$1.70B
#45V2PALM/WBNBPALM
$0.01801
2,031
$182K
0.37%
0.83%
-0.21%
-0.87%
$641K
$2.2M
#46V2HERO/WBNBMetahero
$0.006032
2,031
$1.8M
-0.58%
0.34%
-4.21%
16.58%
$16.5M
$58.9M
#47V2AI/WBNBArtificial Intelligence
$0.066552
1,917
$297K
-3.99%
-11.44%
-48.12%
-50.30%
$21K
$638K
#48V2FET/WBNBFetch
$0.4793
1,902
$234K
0.80%
1.34%
-5.61%
-13.92%
$18K
$552.7M
#49V2wALV/WBNBAlvey Chain
$0.06260
1,901
$1.6M
0.91%
2.50%
4.62%
27.73%
$1.8M
$9.5M
#50WBNB/USDTWrapped BNB
$328.56
1,851
$2.8M
0.05%
0.67%
-0.63%
-0.40%
$34.3M
$1.24B
#51V2REALM/WBNBREALM
$0.01676
1,832
$922K
0.86%
2.97%
6.68%
40.93%
$215K
$1.4M
#52IGUP/BUSDIGUP Token
$0.01702
1,792
$197K
-0.41%
0.15%
0.23%
-0.32%
$237K
$1.6M
#53V2LVL/WBNBLevel Token
$2.83
1,766
$1.7M
-0.17%
1.05%
-3.96%
15.65%
$1.2M
$141.5M
#54USDT/BUSDTether USD
$1.00
1,754
$3.0M
0%
-0.01%
0%
0%
$1.6M
$3.18B
#55V2BTCB/WBNBBTCB Token
$23,029.72
1,752
$972K
0.39%
0.93%
-0.32%
-0.62%
$65.6M
$1.39B
#56V2CHR/BUSDChroma
$0.2147
1,680
$949K
0.78%
1.55%
-3.88%
11.58%
$1.2M
$33.3M
#57V2HIGH/BUSDHighstreet Token
$3.79
1,675
$947K
-0.69%
0.18%
-9.28%
-13.22%
$1.5M
$10.4M
#58V2SHIBCAT/WBNBSHIBCAT
$0.0109302
1,650
$139K
-0.84%
0.96%
-20.57%
642%
$54K
$93K
#59V2GFE/WBNBGFE
$0.0001461
1,648
$177K
0.16%
1.64%
5.54%
-13.38%
$64K
$20.4M
#60V2BSCPAY/WBNBBSC PAYMENTS
$0.008548
1,626
$127K
0.41%
-4.50%
-9.98%
-39.64%
$7.2K
$410K
#61V2SHAI/WBNBShiB AI
$0.0004764
1,618
$336K
-0.92%
6.44%
8.55%
3,334%
$79K
$211K
#62V2SBONK/WBNBSHIBONK
$5.09
1,596
$663K
1.01%
1.01%
-3.55%
-28.92%
$43K
$47K
#63V2KATA/WBNBKatana Inu
$0.001001
1,556
$1.4M
-0.99%
3.36%
-9.26%
1.56%
$939K
$50.0M
#64V2HVT/BUSDHyperVerse Token
$0.051615
1,551
$81K
-2.23%
-2.01%
-0.72%
21.05%
$15K
$10.6M
#65V2HZUSD/BUSDZoinks
$0.01732
1,550
$226K
0.06%
20.11%
-51.84%
-98.26%
$13K
$13K
#66BabyDoge/WBNBBaby Doge Coin
$0.083500
1,538
$732K
-0.11%
0.38%
-1.24%
5.29%
$29.3M
$761.3M
#67V2DOGE/WBNBDogecoin
$0.08996
1,523
$319K
-0.09%
0.33%
-2.32%
-1.92%
$4.2M
$128.5M
#68V2BGLD/DEBTBlackGold
$0.006083
1,482
$248K
0.27%
0.44%
6.13%
6.44%
$938K
$2.89B
#69V2ULX/BUSDUltron
$0.07400
1,473
$562K
0.32%
-0.42%
-0.32%
-1.59%
$1.2M
$5.8M
#70V2LGT/USDTLianGo Token
$0.09236
1,459
$745K
0%
-1.31%
1.85%
-9.92%
$666K
$835K
#71V2CORE/WBNBCORE
$0.082032
1,426
$99K
1.10%
-0.82%
-23.92%
-24.09%
$43K
$73K
#72WBNB/USDTWrapped BNB
$329.47
1,422
$332K
0.03%
0.49%
-0.34%
-0.59%
$10.0M
$1.24B
#73V2DEBT/USDTDEBT
$23.35
1,416
$697K
0.47%
-0.17%
-1.75%
-2.66%
$9.3M
$1.16B
#74V2LCT/WBNBLuxury Cat Token
$0.052475
1,396
$127K
0%
-2.56%
22.15%
304%
$27K
$194K
#75V2KEYSO/USDTKeysource
$5.62
1,362
$180K
-0.46%
1.52%
-16.42%
-22.85%
$546K
$5.6M
#76V2OpenAIDoge/WBNBOpenAIDoge
$0.0138976
1,326
$289K
0%
416%
416%
-100%
$5
<$1
#77V2STA/USDTSTA TOKEN
$1.95
1,315
$641K
-0.07%
0.99%
-1.20%
-1.56%
$5.7M
$410.3M
#78V2BRZH/WBNBBrayzin Heist
$0.0001938
1,312
$106K
0%
-31.21%
-53.13%
-4.71%
$7.1K
$29K
#79V2STG/BUSDStargateToken
$0.9111
1,310
$834K
0.80%
-2.55%
2.85%
16.12%
$1.9M
$17.6M
#80V2TIME/USDTTIME
$0.04898
1,294
$875K
0%
-0.75%
-0.70%
-8.82%
$4.0M
$48.9M
#81V2SHIB/WBNBSHIBA INU
$0.00001379
1,288
$172K
-0.53%
0.42%
-2.81%
-2.19%
$213K
$101.9M
#82V2ERTHA/WBNBERTHA Token
$0.007116
1,279
$223K
-1.69%
-0.56%
1.81%
41.40%
$91K
$14.2M
#83V2Time2/TIMETime2
$0.3406
1,278
$208K
0.11%
-0.16%
0.14%
-10.10%
$1.2M
$34.3M
#84V2CORE/USDTCORE
$0.0003155
1,277
$177K
0%
0.81%
-14.30%
13,043%
$13K
$463K
#85V2BRKL/BUSDBrokoli Token [via ChainPort.io]
$0.03392
1,266
$476K
0%
-0.52%
-13.51%
-21.11%
$217K
$1.2M
#86V2LENDA/WBNBLenda
$0.001156
1,244
$31K
-0.13%
0.97%
-0.22%
-0.42%
$326K
$1.5M
#87V2RMARS/WBNBREDMARS
$0.0001133
1,232
$120K
1.14%
7.64%
-5.47%
-23.73%
$13K
$28K
#88V2PRIMAL/BUSDPRIMAL Token
$0.01149
1,219
$622K
0%
3.15%
-0.74%
2.17%
$588K
$15.0M
#89V2MAG/USTDmagicCoin
5.3862 USTD
1,212
-
0%
0.02%
0.93%
1.95%
-
-
#90V2LoverDoge/WBNBLoverDoge
$0.0131819
1,200
$262K
0%
0%
0%
-100%
$2
-
#91V2MBOX/WBNBMobox
$0.5774
1,199
$1.5M
-0.64%
-1.17%
-2.98%
-2.55%
$26.7M
$211.5M
#92V2MATIC/WBNBMatic Token
$1.31
1,184
$422K
-0.64%
0.48%
0.45%
4.60%
$540K
$77.5M
#93V2NFTB/WBNBNFTB
$0.02945
1,184
$840K
0%
2.16%
-6.10%
3.65%
$882K
$21.6M
#94WBNB/USDTWrapped BNB
$328.66
1,162
$152K
0.08%
0.57%
-0.75%
-0.72%
$1.3M
$1.24B
#95V2METO/WBNBMetoshi
$0.00009446
1,160
$153K
-0.27%
-8.86%
33.14%
46.82%
$37K
$107K
#96V2RACA/WBNBRadio Caca V2
$0.0002542
1,136
$347K
0%
0.98%
-2.77%
-0.74%
$2.3M
$68.1M
#97V2WKC/WBNBWIKI CAT
$0.071366
1,119
$163K
0.05%
0.16%
-1.92%
-2.70%
$248K
$8.1M
#98V2XPLR/DEBTExplore
$0.008545
1,092
$261K
-0.62%
1.84%
-3.10%
-9.59%
$723K
$12.030B
#99V2DOGCAT/WBNBDogeCat
$0.0119956
1,091
$36K
1.35%
-12.16%
2.81%
1,337%
$5.8K
$9.7K
#100V2HGK/USDTHGK
$0.3687
1,082
$295K
0.50%
-0.29%
-5.57%
-13.37%
$1.1M
$3.6M
Showing pairs 1-100 of 14,657Pairs 101-200