Loading...
Loading...
24H Volume:
$2.3K
24H Txns:
1,111
Latest Block:13s ago
17,454,531
13s ago
Trending
#1v1VNDC/KUSD-TVNDC
$0.0002032
4
<$1
3
0%
0%
0%
0%
$1.3M
$47.7M
#2v1WKAI/KUSD-TWrapped KAI
$1.05
50
$1.7K
18
0%
0%
0%
-0.02%
$2.2M
$204.8M
#3v2SEN/WKAIsleepearn.finance
$0.002754
400
$4
18
0%
0%
0.05%
1.58%
$1.2K
$2.7K
#4v1DPET/WKAIMy DeFi Pet Token
$0.04359
6
$293
6
0%
0%
-0.07%
-0.17%
$281K
$4.3M
#5v2KDX/WKAIKAIDEX Token
$0.0004497
34
$8
8
0%
0%
-0.02%
-0.11%
$30K
$65K
#6v1SEN/WKAIsleepearn.finance
$0.002755
53
<$1
8
0%
0%
0.06%
1.59%
$122
$2.7K
#7v2KABA/WKAIKripto Galaxy Battle
$0.007803
10
-
5
0%
0%
0%
0%
$12K
$39K
#8v2FADO/WKAIFado Go
$0.0006377
12
<$1
3
0%
0%
0%
0%
$26K
$37K
#9v2KDX/USDCKAIDEX Token
$0.0004468
2
$1
2
0%
0%
0%
-0.07%
$9.8K
$64K
#10v1VNDC/WKAIVNDC
$0.069733
2
-
2
0%
0%
0%
-0.14%
$3
$228K
#11v2WKAI/USDCWrapped KAI
$0.005057
2
<$1
2
0%
0%
0%
0%
$8.2K
$979K
#12v1BDS/VNDCBig Digital Shares
$0.05394
2
$1
1
0%
0%
0%
0.27%
$1.0K
$50.1M
#13v1THG/WKAIThetan Gem
$0.04733
5
$13
4
0%
0%
0%
-13.04%
$238
$19.8M
#14v2WSPP/WKAIWolfSafePoorPeople
$0.054297
5
<$1
4
0%
0%
0%
0%
$36
$13K
#15v2DKAI/WKAIDKAI
$0.00008854
6
-
4
0%
0%
0%
-0.02%
$18
$88K
#16v1VIDB/KUSD-TVNDC International Digital Banking
$0.6298
1
<$1
1
0%
0%
0%
0%
$1.1K
$62.9M
#17v1BDS/KUSD-TBig Digital Shares
$0.05400
1
<$1
1
0%
0%
0%
0%
$7.0K
$50.2M
#18v1VIDB/VNDCVNDC International Digital Banking
$0.6259
1
<$1
1
0%
0%
0%
0%
$216
$62.5M
#19v1FADO/USDTFado Go
$0.0006379
12
<$1
3
0%
0%
0%
-0.81%
$2
$37K
#20v1SSC/USDTSSC
$0.00005466
15
<$1
4
0%
0%
0%
-0.04%
$1
$5.4K
#21v2KDX/USDTKAIDEX Token
$0.0004508
18
<$1
3
0%
0%
0%
0.03%
$14
$65K
#22v1ETH/WKAIEther
$2,043.54
30
$8
10
0%
0%
0%
0.01%
$4.7K
$31K
#23v1BDS/WKAIBig Digital Shares
$0.0002585
1
-
1
0%
0%
0%
0%
$151
$240K
#24v1BECO/WKAIBecoSwap Token
$0.0002522
48
$29
15
0%
0%
0%
0.30%
$1.7K
$27K
#25v1BECO/USDTBecoSwap Token
$0.0002531
48
$20
21
0%
0%
0%
-0.72%
$348
$27K
#26v2WSPP/USDCWolfSafePoorPeople
$0.054289
1
-
1
0%
0%
0%
0%
$9
$13K
#27v2WKAI/USDTWrapped KAI
$0.005081
54
$55
18
0%
0%
0%
-0.60%
$200
$983K
#28v1INFO/WKAIInfo Token
$0.002400
1
$1
1
0%
0%
0%
0%
$1.6K
$2.0K
#29v1WKAI/USDTWrapped KAI
$0.005109
282
$138
32
0%
0%
0%
-0.59%
$1.4K
$989K
#30v1TPH/KUSD-TTrustpay Token
$4.65
1
<$1
1
0%
0%
0%
0%
$1.4K
$139.6M
#31v1LPDi/KUSD-TLucky Property Development Invest Token
$0.01195
2
<$1
1
0%
0%
0%
-0.01%
$6.9K
$2.2M
#32v1LPDi/WKAILucky Property Development Invest Token
$0.00005712
2
-
1
0%
0%
0%
0%
$105
$10K