• Latest Block:
    15,626,039
  • 24H Txns:
    57,996
    24H Volume:
    $3.3M
Activity
Price Change
#1WETHW/USDTWrapped ETHPoW
$11.01
3,792
$129K
0.99%
0%
8.69%
3.06%
$24K
$63K
#2WETH/USDTWrapped Ether
$11.10
3,211
$22K
-0.58%
-0.11%
7.09%
2.75%
$30K
$29.4M
#3POW/WETHPowswap
$0.001720
3,056
$328K
-1.74%
-1.68%
0.34%
5.94%
$250K
$996K
#4UNIW/WETHUniWswap
$1.88
2,954
$876K
-1.46%
-0.96%
12.09%
78.40%
$613K
$1.2M
#5WBTC/USDTWrapped BTC
$0.8622
2,707
$5.2K
-1.15%
-1.86%
7.97%
-2.30%
$95
$214K
#6CAKEW/WETHCakeW
$0.072458
1,857
$26K
-1.73%
0.68%
263%
562%
$9.3K
$24K
#7V2HEX/WETHHEX
$0.001639
1,686
$210K
0%
-1.90%
0.46%
-7.06%
$68K
$954.1M
#8SUSHIW/WETHSushi POW
$0.075962
1,435
$34K
0.65%
-11.13%
-11.62%
126%
$10K
$59K
#9SEA/WETHPowSea
$0.08156
1,164
$94K
0.57%
-10.26%
-18.07%
264%
$30K
$86K
#10OKDEX/WETHOKDEX
$0.004685
1,147
$224K
1.58%
13.60%
-1.71%
206%
$73K
$234K
#11TsukaW/WETHDejitaru TsukaW Rise
$0.0002073
1,071
$318K
29.98%
6.26%
1,802%
2,308%
$38K
$1.2M
#12BUSD/WETHWBinance USD
$0.9947
1,064
$14K
-1.73%
-1.22%
3.26%
1.73%
$3.4K
$3.9K
#13WBTC/WETHWrapped BTC
$0.8091
1,042
$2.8K
0.21%
-2.02%
7.04%
11.79%
$10K
$201K
#14HSWAP/WETHHipPoWSwap Token
$0.001003
1,014
$62K
-1.66%
-0.09%
-11.84%
114%
$31K
$117K
#15V3HEX/WETHHEX
$0.001630
945
$182K
-1.01%
-2.06%
-0.69%
-7.71%
$189K
$948.7M
#16V2WBTC/WETHWrapped BTC
$0.8120
875
$2.4K
-0.18%
-2.07%
7.54%
6.18%
$5.9K
$202K
#17WETH/USDCWrapped Ether
$11.23
810
$3.8K
0.29%
-1.00%
11.40%
0.61%
$2.0K
$29.8M
#18WETH/USDTWrapped Ether
$11.62
753
$4.0K
0.57%
-1.14%
5.10%
4.36%
$1.2K
$30.8M
#19SHIB/WETHSHIBA INU
$0.076493
698
$44K
-1.78%
-0.41%
5.29%
130%
$54K
$64.9M
#20V2WETH/USDCWrapped Ether
$10.94
683
$8.3K
0%
-1.92%
4.61%
1.04%
$45K
$29.0M
#21YZZ/WETHWYZZ Token
$0.009393
678
$59K
-4.91%
-8.74%
-17.51%
-14.42%
$43K
$860K
#22USDC/WETHWUSD Coin
$1.02
670
$9.1K
2.99%
3.90%
2.79%
3.49%
$3.1K
$2.3K
#23V2HDRN/WETHHedron
$0.061517
632
$13K
0%
-0.50%
-3.97%
-19.47%
$2.4K
$16.4M
#24POW/HEXPowswap
$0.001721
629
$66K
-1.32%
-1.27%
0.48%
6.19%
$44K
$996K
#25LUNA/WETHWLUNA
$0.061536
501
$1.4K
0%
0%
4.05%
7M%
$647
$2.0K
#26V2POW/WETHPowswap
$0.001726
488
$3.9K
-1.21%
-1.10%
0.05%
5.39%
$1.6K
$1.0M
#27POW/USDCPowswap
$0.001787
483
$10K
-0.45%
0.44%
6.06%
5.46%
$17K
$1.0M
#28SEA/WETHPowSea
$0.08243
462
$7.8K
0%
-11.18%
-15.54%
174%
$2.4K
$87K
#29POW/HDRNPowswap
$0.001752
462
$16K
0%
0.31%
3.21%
8.18%
$29K
$1.0M
#30DogeW/WETHDogePoW
$0.061061
444
$52K
0%
-15.48%
23.45%
120%
$15K
$106K
#31POW/USDTPowswap
$0.001824
439
$11K
-0.95%
-0.85%
-0.48%
7.62%
$17K
$1.0M
#32V2HEX/HDRNHEX
$0.001667
422
$24K
0%
0%
2.14%
-6.87%
$89K
$970.3M
#33POW/SHIBPowswap
$0.001721
396
$24K
-3.25%
-0.95%
0.50%
4.60%
$21K
$996K
#34SEA/WETHPowSea
$0.08178
393
$4.1K
0%
-11.89%
-16.02%
255%
$1.0K
$86K
#35WETH/USDCWrapped Ether
$10.96
390
$1.7K
0%
-1.12%
5.00%
1.81%
$14K
$29.1M
#36V2SHIB/WETHSHIBA INU
$0.076583
378
$4.7K
0%
0%
5.88%
132%
$10K
$65.8M
#37HEX/WETHHEX
$0.001636
376
$2.9K
0%
-2.50%
0.04%
-7.93%
$3.8K
$952.1M
#38V3USDC/ICSAUSD Coin
$0.00003204
376
$17
0%
0%
0%
-2.56%
$29
$1.3M
#39BUNIW/WETHBaby UNIW
$0.0103945
364
$20K
0.37%
-10.29%
156%
143%
$10K
$39K
#40BUTCHERGAME/WETHCrypto Butchers Token
$0.1783
353
$20K
-0.15%
9.54%
108%
997%
$5.3K
$17K
#41V2USDT/WETHTether USD
$0.00003441
351
$1.3K
0%
-1.86%
6.86%
8.04%
$15K
$1.1M
#42HSWAP/USDCHipPoWSwap Token
$0.001043
350
$4.4K
-0.96%
1.37%
-3.93%
116%
$3.5K
$121K
#43UGrow/WETHUniWGrow
$0.056782
348
$5.1K
0%
-12.77%
20.59%
1,981%
$2.7K
$6.7K
#44V3HEX/WETHHEX
$0.001640
338
$81K
0%
-1.93%
-1.83%
-6.66%
$136K
$954.3M
#45V3WETH/USDCWrapped Ether
$11.79
325
$48
0%
7.95%
11.00%
12.43%
$18K
$31.3M
#46PWDL/WETHPowdle
$0.00001498
322
$7.2K
0%
51.40%
583%
1,274%
$2.9K
$14K
#47V2DAI/WETHDai Stablecoin
$0.00003441
312
$674
0%
-1.82%
6.83%
4.99%
$7.6K
$218K
#48V3HDRN/WETHHedron
$0.061518
297
$13K
0%
-0.89%
-5.22%
-18.24%
$20K
$16.4M
#49USDT/USDCWrapped Tether
$0.9633
275
$1.1K
0.52%
1.02%
4.05%
-6.13%
$4.9K
$17K
#50USDT/WETHTether USD
$0.00003446
268
$541
0%
-1.71%
7.62%
8.83%
$10K
$1.1M
#51HSWAP/USDTHipPoWSwap Token
$0.001071
262
$2.4K
0.36%
2.10%
-8.65%
116%
$1.7K
$125K
#52PoWgwarts/WETHWHarry PoWtter
$0.051944
257
$746
0%
45.24%
147%
1,740%
$957
$1.9K
#53ETHW INU/WETHETHW INU
$0.00002935
255
$5.8K
-8.65%
23.67%
408%
399%
$4.9K
$19K
#54V2HDRN/USDCHedron
$0.061497
251
$3.0K
0%
-1.73%
-5.15%
-25.72%
$681
$16.2M
#55ETHWMOON/WETHETHWMOON
$0.0103019
246
$5.9K
0%
-2.66%
-20.15%
-28.22%
$4.0K
$30K
#56TSUKAW/WETHDejitaru Tsuka POW
$0.0001320
240
$31K
0.07%
-13.75%
-11.65%
-2.59%
$20K
$132K
#57ShibW/WETHShibPOW
$0.058358
235
$78K
0%
0%
0%
208%
<$1
$61K
#58V2HEX/USDCHEX
$0.001657
229
$924
0%
-1.50%
0.90%
-4.81%
$1.4K
$964.2M
#59DAI/WETHDai Stablecoin
$0.00003440
217
$317
0%
-1.84%
6.85%
8.20%
$4.2K
$218K
#60USDT/WETHTether USD
$0.00003429
187
$231
0%
-2.22%
6.48%
7.56%
$3.4K
$1.1M
#61BONE/WETHBONE SHIBASWAP
$0.006171
186
$7.4K
0%
0%
3.05%
21.85%
$73K
$1.4M
#62$COEX/WETHCakePOW Exchange
$0.0111487
172
$640
0%
-99.99%
-99.87%
-99.87%
<$1
<$1
#63WETH/USDCWrapped Ether
$10.86
170
$189
0%
-1.73%
4.56%
2.17%
$2.4K
$28.8M
#64V3HEX/HDRNHEX
$0.001639
165
$17K
0%
-1.67%
0.19%
-4.20%
$155K
$954.1M
#65V3POW/WETHPowswap
$0.001793
160
$3.2K
0%
2.22%
3.46%
9.26%
$5.2K
$1.0M
#661INCHW/WETH1InchPOW
$0.082911
160
$2.7K
-6.32%
-46.59%
224%
224%
$3.2K
$2.9K
#67V2WETH/USDTWrapped Ether
$11.27
146
$278
0%
0.13%
6.29%
4.01%
$161
$29.9M
#68SHIB/BONESHIBA INU
$0.076480
141
$6.8K
0%
0%
3.63%
133%
$25K
$64.8M
#69V2HXY/WETHHEX Money
$0.0002361
140
$20
0%
0%
5.68%
75.38%
$5
$14K
#70LEASH/WETHDOGE KILLER
$1.56
133
$2.0K
0%
0%
0.74%
34.30%
$13K
$167K
#71V2MORE/WETHMore
$0.05291
132
$874
0.03%
130%
204%
143%
$455
$1.1M
#72SPOW/WETHSquidpow
$0.005090
127
$1.0K
0%
2.04%
148%
71.87%
$2.8K
$5.0K
#73HDRN/WETHHedron
$0.061523
118
$228
0%
-0.70%
-4.19%
-18.79%
$369
$16.5M
#74V2POWGE/WETHpowgecoin
$0.0001854
118
$9.4K
0%
-5.46%
22.34%
7.55%
$15K
$185K
#75ShibaW/WETHWShibaW Inu
$0.0103191
117
$3.4K
0.84%
7.36%
11.65%
9.85%
$4.6K
$31K
#76V3SHIB/WETHSHIBA INU
$0.076466
110
$4.5K
0%
0%
4.80%
129%
$7.0K
$64.6M
#77BabySwap/WETHBabySwap
$0.077432
108
$333
0%
0%
0%
163%
<$1
$743
#78V3SHIB/WETHSHIBA INU
$0.076566
104
$1.5K
0%
0%
6.14%
139%
$7.6K
$65.6M
#79BTCBR/WETHBitcoinBR
$0.051843
103
$48
0%
2.70%
-7.01%
-9.81%
$23
$38K
#80DAI/WETHDai Stablecoin
$0.00003462
103
$112
0%
0.75%
5.80%
13.54%
$1.0K
$219K
#81V3WETH/USDCWrapped Ether
$10.90
102
$141
0%
-1.27%
4.69%
-2.98%
$15K
$28.9M
#82HEX/HDRNHEX
$0.001636
101
$683
0%
-3.08%
-0.03%
-5.97%
$3.2K
$952.4M
#83LEASH/SHIBDOGE KILLER
$1.55
99
$1.9K
0%
0%
0.49%
33.97%
$12K
$167K
#84SHIB/WETHSHIBA INU
$0.076585
98
$146
0%
2.15%
6.53%
138%
$273
$65.8M
#85POWGE/WETHpowgecoin
$0.0001986
98
$2.7K
0%
-5.20%
52.70%
52.70%
$1.4K
$198K
#86V2DRAK/WETHDrakonium
$0.1368
95
$844
0%
0%
55.86%
55.48%
$684
$45K
#87BTCBR/WETHBitcoinBR
$0.051842
93
$50
0%
0%
-8.13%
-12.31%
$22
$38K
#88V2SOTU/WETHSeed Of The Universe
$3,493.28
92
$34
0%
1.87%
3.63%
20.10%
$235
$3.4K
#89V3HEX/ICSAHEX
$0.001637
89
$521
-1.13%
-3.19%
-0.03%
-3.85%
$6.2K
$953.1M
#90LoveLife/WETHWLoveLifeCoin
$14,171.64
77
$1.2K
0%
3.76%
5,137%
29,830%
$732
$23.9M
#91BabyYZZ/WETHBabyYZZ
$0.0111080
76
$494
0%
0%
980%
88,008%
$2
$108K
#92POW/HXYPowswap
$0.002042
72
$138
0%
0%
7.67%
14.68%
$1.2K
$1.1M
#93ETH/WETHWEthereum
$1,212.49
72
$845
-0.87%
-0.87%
9.83%
-15.88%
$1.7K
$1.6K
#94POW/MOREPowswap
$0.001721
70
$215
-1.04%
-0.49%
-1.66%
5.27%
$273
$996K
#95V2HEX/HXYHEX
$0.001726
69
$21
0%
0%
5.58%
-9.42%
$167
$1.00B
#96ETH/WETHEthereum
$11.64
69
$63
0%
0%
7.20%
1.23%
$208
$1.42B
#97V3PLSD/WETHPulseDogecoin
$0.05116
67
$2.0K
0%
0%
1.92%
-11.15%
$8.0K
$309K
#98ETHW TIFI/WETHWETHW TIFI
$0.00005665
64
$896
0%
53.18%
124%
124%
$1.2K
$5.6K
#99WETH/USDCWrapped Ether
$11.01
63
$12
0%
0.63%
3.83%
4.94%
$214
$29.2M
#100POWGE/WETHpowgecoin
$0.0005373
62
$1.5K
0%
195%
222%
242%
$21
$537K
Showing pairs 1-100 of 1,197Pairs 101-200