Loading...
Loading...
24H Volume:
$506.2M
24H Txns:
1,231,473
Latest Block:4s ago
15,862,754
4s ago
Trending
#1v2ETHB/WETHEthereum on Base
$0.004340
7,504
$1.9M
3,631
-18.07%
-15.20%
21,747%
21,747%
$535K
$4.3M
#2v2BBRETT/WETHBaby Brett
$0.01478
10,926
$256K
8,199
-0.37%
-1.42%
9.08%
-7.76%
$117K
$1.4M
#3v2BRETARDIO/WETHBRETARDIO
$0.0007076
19,673
$114K
19,325
-0.14%
6.21%
12.81%
-17.47%
$102K
$368K
#4v2CR7/WETHCretiano Ronaldo
$0.005268
48,873
$266K
11,452
1.97%
14.45%
27.62%
2,774%
$19K
$40K
#5v2BORPA/WETHBorpa Base
$0.081266
9,202
$1.7M
3,933
1.27%
22.57%
101%
2,058%
$237K
$532K
#6v2BTCB/WETHBitcoin on Base
$1.13
26,825
$8.1M
4,773
19.60%
-9.92%
-35.46%
-18.88%
$1.0M
$17.9M
#7v2DOGE/WETHDOGECOIN
$0.003566
10,832
$2.9M
2,324
13.28%
6.06%
15.70%
43.64%
$230K
$3.5M
#8v2MICKEY/WETHOG Mickey
$0.002715
3,947
$219K
2,959
-0.79%
-1.96%
-12.03%
-23.39%
$258K
$2.0M
#9IHF/WETHIHF Smart Debase Token
$22.36
15,829
$477K
12,119
0.01%
5.66%
-5.34%
5.16%
$1.5M
$11.8M
#10BENCH/WETHBENCH⁷@ERC7660
$0.7622
9,108
$1.1M
6,719
-0.03%
0.19%
-8.67%
-31.01%
$2.3M
$4.7M
#11v2TRUMP/WETHMAGA
$0.1083
13,555
$794K
1,319
-6.04%
16.94%
39.57%
70.75%
$200K
$5.0M
#12DEGEN/WETHDegen
$0.01198
2,997
$3.1M
1,319
0.05%
0.66%
-9.71%
-9.69%
$8.7M
$149.5M
#13v2Base /WETHBase on Base
$0.0002679
2,499
$419K
804
13.85%
-28.00%
646%
646%
$50K
$201K
#14BRETT/WETHBrett
$0.1385
5,371
$5.5M
2,007
-0.32%
0.18%
-0.44%
-1.51%
$1.4M
$1.37B
#15v2ETHB/WETHETHEREUM ON BASE
$0.8478
10,899
$1.3M
1,108
4.33%
-16.82%
-47.48%
20.77%
$97K
$639K
#16v2BREDD/WETHBREDD AND BUTTER
$0.0001814
3,667
$352K
1,276
5.74%
39.05%
103%
150%
$39K
$173K
#17BRETT/WETHBrett
$0.1386
3,527
$1.4M
1,206
-0.12%
0.15%
-0.36%
-1.45%
$5.3M
$1.37B
#18v2BOLT/WETHBOLT
$0.003383
5,193
$1.0M
1,390
0.26%
-16.41%
-19.30%
-40.63%
$244K
$3.2M
#19v2BRUCK/WETHBrett‘s Duck
$0.001835
8,715
$59K
8,504
0.32%
1.08%
55.99%
-27.01%
$49K
$137K
#20CARLO/WETHCarlo
$0.01626
2,214
$509K
368
0.01%
1.38%
10.82%
7.16%
$952K
$16.2M
#21v2BROKE/WETHBROKE BRETT
$0.002661
3,453
$2.2M
1,193
0.80%
7.95%
-16.53%
3,027%
$175K
$2.5M
#22BRETT/WETHBrett
$0.1382
1,754
$1.1M
299
-0.04%
0.72%
-0.70%
-1.10%
$14.3M
$1.37B
#23v2MATRIX/WETHESCAPETHEMATRIX
$0.0001241
1,410
$200K
753
11.83%
1.88%
3,285%
3,285%
$42K
$124K
#24v2ROOST/WETHRoost Coin
$0.02344
1,156
$363K
568
0.01%
0.71%
3.72%
-1.31%
$811K
$23.4M
#25v2KEYCAT/WETHKeyboard Cat
$0.003681
2,051
$367K
377
0.21%
0.17%
-9.61%
8.34%
$969K
$36.8M
#26v2KENDU/WETHKendu Inu
$0.056508
1,370
$135K
362
0%
-0.62%
-17.09%
43.00%
$223K
$6.5M
#27PEACH/WETHBased Peaches
$0.002825
1,776
$536K
496
-0.89%
3.67%
-16.86%
59.24%
$1.1M
$2.5M
#28CHOMP/WETHChompCoin
$0.5429
2,295
$761K
297
0%
-4.02%
-10.07%
1.77%
$5.2M
$50.8M
#29v2BENJI/WETHBasenji
$0.06468
2,001
$878K
496
-0.54%
1.77%
-4.35%
-12.84%
$1.5M
$64.6M
#30v2PEPE/WETHPepe
$0.071602
2,152
$293K
1,028
-0.09%
6.13%
-7.76%
-16.33%
$446K
$6.7M
#31v2USA/WETHBASED USA
$0.004762
2,400
$341K
872
-4.49%
-10.80%
4.92%
6.46%
$262K
$4.5M
#32v2CHRETT/WETHChinese BRETT
$0.001694
2,844
$599K
779
5.16%
-12.90%
-15.43%
-32.30%
$167K
$1.2M
#33v2BALT/WETHBrett’s cat
$0.001697
8,842
$285K
4,610
-1.68%
1.80%
-10.10%
-21.62%
$158K
$1.6M
#34BTCB/WETHBitcoin on Base
$1.14
4,348
$1.7M
1,858
22.70%
-9.47%
-34.15%
-17.04%
$163K
$18.2M
#35v2LAMBOW/WETHLambow
$0.001187
598
$173K
242
1.56%
-1.83%
25.74%
31.42%
$104K
$1.1M
#36v2BONK/WETHBonk
$0.071979
1,402
$174K
345
-0.04%
-7.44%
10.23%
28.43%
$233K
$1.9M
#37ARBL/WETHAerobull
$0.0007922
517
$84K
260
-0.07%
-0.53%
-7.68%
196%
$99K
$760K
#38v2BRISH /WETHBRISH
$0.0006682
1,366
$60K
252
-1.00%
8.90%
32.52%
28.97%
$76K
$636K
#39NORMUS/WETHNORMUS
$0.001012
1,052
$82K
515
0%
-0.01%
-9.98%
-11.24%
$132K
$1.0M
#409-5/WETH9-5
$0.0007016
609
$118K
245
-1.25%
-1.44%
-1.92%
-3.22%
$111K
$701K
#41v2BRETT2.0/WETHBrett 2.0
$0.0005991
17,924
$63K
252
3.30%
5.65%
-0.29%
-12.31%
$86K
$493K
#42v2SKI/WETHSKI MASK DOG
$0.009666
469
$180K
294
0%
0.53%
0.96%
3.10%
$529K
$9.6M
#43AERO/USDCAerodrome
$0.8607
19,039
$2.1M
1,373
0%
0.20%
0.41%
1.82%
$84.0M
$427.0M
#44v2FPEPE/WETHBased Father Pepe
$0.0009837
10,568
$51K
274
-0.01%
-3.58%
10.68%
20.85%
$107K
$872K
#45TOSHI/WETHToshi
$0.0003386
223
$173K
134
0%
1.49%
-1.01%
0.72%
$3.3M
$142.4M
#46v29MM/WETHShigure UI
$0.0003885
6,204
$704K
1,471
-0.05%
-15.42%
-31.16%
-53.70%
$74K
$388K
#47v2BCHB/WETHBITCOIN CASH ON BASE
$0.009358
8,605
$839K
1,773
-13.88%
-9.28%
29.29%
733%
$35K
$148K
#48v2DOOMER/WETHDoomer
$0.0007011
1,752
$36K
103
0%
0.60%
5.03%
6.89%
$117K
$701K
#49NORMIE/WETHNormie
$0.01863
819
$150K
171
0%
-0.69%
-8.44%
0.77%
$859K
$18.1M
#50ANDY/WETHAndy
$0.02956
791
$157K
398
-0.03%
-0.92%
-3.95%
6.26%
$799K
$29.5M
#51v2DADDY/WETHCryptojourney
$4.06
866
$290K
427
-0.12%
-0.94%
3.41%
-12.03%
$207K
$4.0M
#52v2POLLUK/WETHJasse Polluk
$0.0006511
369
$104K
168
0%
-3.22%
35.64%
33.26%
$120K
$651K
#53COSMIC/WETHCosmic
$0.0001774
444
$311K
317
0%
-1.91%
-2.86%
-17.17%
$1.2M
$1.5M
#54v2DADDY/WETHDADDY TATE
$0.2231
3,855
$2.3M
855
0%
-0.04%
29.94%
313%
$827K
$223.1M
#55SKOP/WETHSKOP Token
$0.08744
1,186
$308K
151
0%
-0.27%
2.21%
24.05%
$1.6M
$13.1M
#56v2MAMBA/WETHMamba
$0.007759
1,413
$235K
192
0%
-2.23%
-3.51%
-2.65%
$1.6M
$19.3M
#57Apetardio/WETHApetardio
$0.003748
1,628
$112K
196
1.63%
0.31%
-14.73%
-14.36%
$236K
$2.8M
#58v2onchain/WETHonchain
$0.04609
1,106
$19K
150
-0.02%
0.03%
-0.27%
5.41%
$1.1M
$4.3M
#59v2WOLF/WETHLandWolf
$0.071223
1,686
$198K
735
-0.04%
0.01%
-4.33%
-1.27%
$271K
$5.1M
#60v2BOYS/WETHBoysclub
$0.03771
835
$80K
527
0.57%
0.86%
2.09%
1.15%
$531K
$3.3M
#61OKAYEG/WETHOkayeg
$0.00001370
1,684
$185K
192
0%
0.84%
0.90%
-5.74%
$651K
$5.7M
#62KITTY/WETHRoaring Kitty
$0.0005814
185
$51K
109
0%
10.84%
-3.07%
70.27%
$90K
$581K
#63PIZZA/WETHPizza
$0.055098
2,585
$39K
1,039
-0.28%
0.84%
1.12%
0.71%
$102K
$509K
#64v2GME/WETHGameStop
$0.01729
1,783
$129K
271
0.13%
0.44%
-5.90%
-2.78%
$267K
$1.7M
#65v2Dook/WETHShoobadookie
$0.071988
293
$118K
192
0%
-0.62%
-1.61%
-3.99%
$486K
$8.3M
#66weirdo/WETHweirdo
$0.00009573
899
$82K
420
0.96%
0.76%
2.45%
12.89%
$463K
$6.6M
#67CIRCLE/WETHCircle
$7.41
322
$315K
135
0%
-0.11%
-7.46%
12.53%
$1.0M
$6.6M
#68v2Fren Pet/WETHFren Pet
$5.60
1,412
$47K
642
0%
0.35%
-0.80%
-2.14%
$2.8M
$35.2M
#69WGC/WETHWild Goat Coin
$0.00006816
745
$19K
603
0.25%
-0.08%
-4.82%
3.85%
$121K
$151K
#70ROCKY/WETHROCKY
$0.004925
1,497
$82K
292
-0.04%
-0.31%
-3.40%
-0.15%
$438K
$4.5M
#71Boshi/WETHBoshi
$0.002581
974
$186K
328
4.50%
8.84%
-0.17%
-6.71%
$194K
$2.5M
#72RFND/WETHRefund
$0.061747
994
$1.0M
434
0%
-0.16%
-16.82%
-89.88%
$173K
$174K
#73v2BRITT/WETHBritt
$0.001309
1,470
$111K
231
0.06%
0.39%
5.86%
-19.61%
$182K
$1.3M
#74v2BEAST/WETHMrBeast
$0.1550
796
$97K
190
0%
-3.33%
-6.79%
-12.52%
$179K
$1.5M
#75v2BOOMER/WETHBoomer
$0.01865
1,315
$124K
653
0%
1.60%
-0.45%
0.18%
$755K
$17.2M
#76v2BIRDDOG/WETHBird Dog
$0.001567
303
$47K
183
4.12%
8.11%
1.21%
-2.81%
$105K
$1.4M
#77v2SUMMER/WETHOnchain Summer
$0.0005651
205
$42K
113
-1.03%
-0.77%
53.11%
97.39%
$94K
$553K
#78V2BASE/WETHBASE
$0.052797
545
$38K
312
0%
-0.43%
-1.59%
-3.36%
$262K
$2.6M
#79MOCHI/WETHMochi
$0.00002000
548
$270K
225
-0.02%
0.41%
-5.15%
-10.83%
$997K
$20.0M
#80DEGEN/WETHDegen
$0.01197
1,239
$1.4M
525
0.06%
0.64%
-9.71%
-9.88%
$3.8M
$149.4M
#81v2BENI/WETHBeni
$0.002565
308
$70K
170
0%
-0.11%
4.34%
-5.67%
$284K
$2.5M
#82v2AEROBUD/WETHAEROBUD
$0.001618
297
$38K
190
-0.24%
-0.83%
1.45%
9.76%
$219K
$1.6M
#83PONCHO/WETHPoncho
$0.3497
159
$62K
106
0%
-0.43%
5.86%
35.40%
$217K
$3.4M
#84v2BENTO/WETHBento
$0.072320
388
$9.9K
347
0%
0.03%
3.95%
9.74%
$123K
$1.8M
#85v2KING/WETHKing Of Memes
$0.051047
349
$35K
200
0%
-1.94%
-0.16%
26.98%
$217K
$436K
#86doginme/WETHdoginme
$0.0002272
211
$117K
135
0%
1.18%
1.07%
-5.85%
$1.5M
$15.3M
#87v2FLOPPA/WETHFloppa
$0.005668
137
$79K
97
0%
-0.08%
-5.21%
-8.22%
$431K
$5.6M
#88BPS/WETHBase Pro Shops
$0.0006889
150
$41K
89
0%
-0.18%
10.20%
30.57%
$118K
$688K
#89ROCK/WETHBLACK ROCK
$0.0006554
624
$76K
103
0%
-0.40%
19.02%
20.53%
$337K
$6.5M
#90v2$mfer/WETHmfercoin
$0.03228
398
$113K
185
-0.02%
-0.98%
-4.17%
1.77%
$1.4M
$32.2M
#91toby/WETHtoby
$0.072364
625
$41K
421
0%
-1.23%
-0.62%
-1.26%
$284K
$6.9M
#92v2BODA/WETHBased Yoda
$0.059077
108
$18K
79
0%
0.14%
6.87%
8.19%
$135K
$907K
#93v2Mari/WETHMari Juana
$0.054384
244
$70K
131
0%
17.56%
-4.93%
0.77%
$159K
$1.7M
#94Monky/WETHMonky
$0.00001627
249
$46K
135
0%
0.17%
7.94%
5.92%
$106K
$1.6M
#95TOSHI/WETHToshi
$0.0003365
1,116
$388K
663
-0.06%
1.38%
-2.45%
-0.53%
$141K
$141.5M
#96HIGHER/WETHhigher
$0.01644
365
$73K
128
-0.80%
-2.01%
0.97%
4.16%
$1.2M
$16.4M
#97WARPIE/WETHWarpie
$0.0001652
1,280
$168K
101
-0.03%
0.37%
10.16%
-0.19%
$261K
$1.6M
#98WELS/WETHWrapped Ethlas Token
$0.2330
1,841
$263K
296
0%
0.29%
0.04%
3.55%
$14.0M
$13.1M
#99v2AVAXB/WETHAvalanche on Base
$0.0001170
4,178
$313K
1,421
-6.05%
-28.76%
-34.61%
492%
$18K
$63K
#100v2BSB/WETHBased Street Bets
$0.00002034
720
$72K
162
0%
0.11%
-10.65%
-18.33%
$163K
$2.0M
Showing pairs 1-100 of 8,776Pairs 101-200