• 24H Txns:
    1,847,823
    24H Volume:
    $1.11B
Activity
Price Change
#1V2WBNB/USDTWrapped BNB
$289.28
73,557
$10.9M
-0.48%
-0.71%
-0.52%
2.38%
$125.6M
$1.10B
#2V2WBNB/BUSDWrapped BNB
$290.87
36,852
$11.0M
-0.02%
-0.04%
0.07%
2.46%
$183.3M
$1.10B
#3WMATIC/USDCWrapped Matic
$0.9251
12,676
$13.9M
-0.03%
-0.17%
-0.16%
3.76%
$7.8M
$137.7M
#4WETH/USDCWrapped Ether
$1,282.13
12,595
$27.8M
-0.08%
-0.02%
0.23%
4.24%
$13.8M
$290.1M
#5ETH/USDCEther
$1,282.73
12,494
$7.0M
-0.01%
0.03%
0.25%
4.39%
$6.0M
$78.6M
#6V2PRIMAL/BUSDPRIMAL Token
$0.007253
11,036
$6.1M
-0.60%
0.45%
-3.62%
33.04%
$386K
$7.2M
#7OP/USDCOptimism
$1.08
10,378
$1.3M
0.23%
0.92%
2.34%
7.33%
$2.6M
$4.66B
#8V2MBE/WBNBMxmBoxcEus Token
$0.09171
9,869
$2.5M
9.55%
-20.86%
-34.51%
-51.40%
$449K
$915K
#9ETH/USDCEther
$1,282.65
9,318
$784K
0%
-0.03%
0.25%
4.27%
$2.0M
$78.6M
#10JADE/JEWELJade
$0.3697
8,699
$1.5M
0.76%
2.67%
1.99%
39.84%
$478K
$54.4M
#11V2SD/WBNBSlamDunk
$0.00009209
8,464
$9.3M
-1.97%
2.78%
-67.24%
-67.88%
$196K
$544K
#12V2USDT/BUSDTether USD
$0.9978
8,141
$3.4M
-0.01%
0.02%
-0.50%
-0.54%
$121.5M
$3.17B
#13V2WDF/WBNBWallet Defi
$3.30
7,955
$2.6M
-2.65%
0.30%
54.62%
-35.82%
$171K
$330K
#14V2DYZilla/USDTDYZilla
$0.096590
7,950
$882K
11.88%
-10.34%
23.03%
-11.91%
$138K
$63.1M
#15WETHW/CAKEWWrapped ETHPoW
$3.71
7,805
$805
-0.01%
-0.02%
1.37%
2.18%
$29K
$145K
#16WKLAY/JEWELWrapped Klay
$0.1917
7,595
$1.2M
0.12%
0.55%
4.41%
8.58%
$1.1M
$750K
#17WETH/USDCWrapped Ether
$1,282.09
7,409
$16.0M
-0.11%
-0.06%
0.20%
4.21%
$9.1M
$340.3M
#18WFTM/USDCWrapped Fantom
$0.2367
7,360
$2.0M
-0.01%
0.08%
0.32%
2.56%
$10.3M
$83.7M
#19V2BMB/USDTBlockchain Modular Balance
$0.008989
7,224
$1.2M
6.63%
-3.45%
3.76%
7,055%
$174K
$898K
#20V3WETH/USDCWrapped Ether
$1,281.78
6,928
$277.1M
-0.03%
-0.08%
0.11%
4.20%
$172.1M
$4.79B
#21OSMO/USDCOsmosis
$0.9184
6,839
$2.4M
0%
-0.21%
0.41%
1.51%
$29.5M
$918.4M
#22ATOM/OSMOCosmos
$9.84
6,683
$2.1M
-0.01%
-0.30%
0.14%
3.09%
$60.6M
$2.88B
#23V2XWG/USDTXWG
$0.001154
6,546
$22K
0%
-0.53%
-0.40%
-0.54%
$11K
$11.4M
#24JADE/WKLAYJade
$0.3672
6,347
$759K
-0.02%
2.80%
2.19%
36.38%
$334K
$54.1M
#25WMATIC/USDTWrapped Matic
$0.9252
6,308
$4.2M
-0.02%
-0.24%
-0.27%
3.77%
$1.4M
$137.7M
#26V2CCDS/USDTCCDS
$113.41
6,196
$1.1M
0.03%
0.14%
0.17%
-7.76%
$25.2M
$16.10B
#27V2NBA/USDTNBA
$0.02361
6,087
$912K
-3.68%
-0.72%
9,285%
9,285%
$128K
$1.7M
#28VELO/USDCVelodrome
$0.02389
6,029
$222K
0%
-0.06%
0.57%
1.89%
$2.0M
$16.9M
#29vETH/vUSDvETH
$1,275.46
5,691
$6.2M
0%
-0.27%
-0.66%
3.49%
$11.1M
$>999Q
#30V2GECN/USDTGECN
$126.69
5,534
$554K
0.46%
-1.00%
-24.77%
51,285%
$441K
$577.5M
#31LSHARE/USDCLSHARE
$124.52
5,433
$31K
-0.01%
-0.07%
4.12%
8.92%
$287K
$8.7M
#32WEMIX/oUSDTWEMIX TOKEN
$0.2983
5,121
$312K
-0.23%
-8.01%
11.49%
35.21%
$66K
$75.8M
#33V2NYT/BUSDNew Year Token
$0.003933
5,109
$343K
-0.71%
0.95%
-5.71%
1.76%
$166K
$1.4M
#34V2MBANK/USDTMetaBank
$0.003073
5,109
$102K
-1.01%
-1.14%
-2.02%
-7.08%
$2.1M
$5.0M
#35USDC/DAIUSD Coin
$1.00
4,940
$728K
0%
0.02%
0.01%
0.02%
$2.7M
$284.6M
#36CRYSTAL/WJEWELCrystals
$0.1202
4,841
$610K
2.36%
1.78%
-8.90%
-20.03%
$1.2M
$10.1M
#37JEWEL/oUSDTJEWEL
$0.2469
4,676
$643K
0.23%
0.71%
-11.87%
-13.81%
$569K
$4.0M
#38ETH/DAIEther
$1,282.87
4,531
$390K
-0.01%
0.06%
0.08%
4.37%
$79K
$78.6M
#39V2stMATIC/WMATICStaked MATIC (PoS)
$0.9782
4,266
$4.4K
0.53%
-0.13%
0.20%
3.95%
$770K
$32.6M
#40OP/ETHOptimism
$1.08
4,230
$840K
0.40%
0.80%
2.23%
7.31%
$161K
$4.66B
#41V2Cake/WBNBPancakeSwap Token
$3.98
4,224
$1.3M
-0.01%
-0.01%
0.08%
2.89%
$207.2M
$1.41B
#42V2bAlvey/WBNBBaby Alvey
$0.052073
4,177
$651K
0.43%
7.49%
-27.00%
-1.53%
$121K
$186K
#43SPIRIT/LINSPIRITSpiritSwap Token
$0.006497
4,128
$2.6K
-0.02%
-0.31%
0.24%
13.06%
$401K
$4.7M
#44EVMOS/OSMOEvmos
$0.4989
4,118
$467K
-0.01%
0.78%
8.27%
5.78%
$4.6M
$498.9M
#45WHEAT/WETHArbiworld Wheat
$0.053130
4,040
$97K
0%
0%
-99.93%
-99.76%
$167
$4
#46BOO/WFTMSpookyToken
$1.34
4,027
$86K
-0.42%
-0.29%
0.02%
3.54%
$6.8M
$15.3M
#47OP/ETHOptimism
$1.08
3,989
$275K
0.32%
1.03%
2.29%
7.35%
$957K
$4.66B
#48V2MiLe/USDTMiLe
$0.004380
3,972
$176K
8.22%
28.05%
-54.04%
-14.28%
$7.3K
$91K
#49WJEWEL/USDCWrapped JEWEL
$0.2592
3,954
$1.2M
2.81%
3.24%
-10.84%
-11.57%
$674K
$19.7M
#50JEWEL/WONEJewels
$0.2506
3,931
$151K
-0.64%
-0.28%
-13.92%
-14.84%
$1.2M
$99.2M
#51sUSD/USDCSynth sUSD
$1.00
3,914
$543K
0.02%
0%
0.03%
0.05%
$259K
$57.1M
#52WETH/WMATICWrapped Ether
$1,285.23
3,843
$734K
0.01%
0.13%
0.58%
4.40%
$64K
$341.2M
#53V2GECN/USDTGECN
$0.008400
3,819
$208K
0%
0%
-11.73%
-17.58%
$6.5K
$67K
#54SCNR/WKLAYSwapscanner
6.1273 WKLAY
3,816
-
-0.44%
-1.19%
-0.09%
0.31%
-
-
#55V2META/USDTABCMETA Token
$0.0006847
3,754
$24K
-0.02%
-0.60%
1.95%
4.50%
$106K
$68.4M
#56WETH/USDTWrapped Ether
$1,282.78
3,606
$2.5M
-0.01%
0.03%
0.34%
4.41%
$834K
$290.3M
#57TRQ/USDTTRQ
$0.003130
3,504
$311K
-0.10%
-0.13%
-0.03%
4.63%
$169K
$657.47B
#58WETH/USDCWrapped Ether
$1,279.82
3,474
$1.8M
0.03%
-0.13%
-0.49%
4.62%
$20.2M
$289.6M
#59DEUS/WFTMDEUS
$97.81
3,471
$377K
-0.34%
-0.56%
-2.51%
-7.19%
$1.7M
$36.2M
#60MAGIC/WETHMAGIC
$0.5763
3,418
$2.8M
1.55%
1.27%
-0.37%
-9.18%
$10.6M
$146.8M
#61WBNB/BUSDWrapped BNB
$290.59
3,416
$117K
-0.01%
-0.07%
0.36%
2.78%
$1.6M
$1.10B
#62V2STRAT/WMATICStratosphere POLY V2
$0.0003195
3,382
$98K
-0.08%
4.51%
3.39%
-9.54%
$14K
$639K
#63V2WMATIC/USDCWrapped Matic
$0.9237
3,321
$316K
-0.08%
-0.13%
-0.25%
3.38%
$4.7M
$137.5M
#64WETH/WMATICWrapped Ether
$1,286.47
3,207
$3.2M
0.10%
0.19%
0.71%
4.52%
$2.2M
$341.5M
#65JADE/oUSDTJade
$0.3698
3,166
$146K
1.20%
3.99%
2.83%
39.10%
$114K
$54.5M
#66V2GECN/USDTGECN
$11.80
3,151
$66K
0%
-30.12%
-47.07%
-63.72%
$345
$53.8M
#67V2ML/WBNBMILE
$0.007903
3,135
$351K
4.07%
-3.90%
3.06%
-25.88%
$214K
$1.4M
#68V2France/USDTFrance
$0.078529
3,077
$182K
-2.16%
-1.59%
-3.09%
61.64%
$58K
$85K
#69V2WBNB/USDCWrapped BNB
$289.43
2,931
$608K
-0.03%
0.01%
0.28%
2.01%
$4.7M
$1.10B
#70V2KDX/WKAIKAIDEX Token
$0.005244
2,907
$495
-0.01%
-0.07%
0.39%
-0.44%
$140K
$516K
#71WHT/USDTWrapped HT
$6.50
2,896
$265K
0%
-0.07%
-0.08%
0.18%
$2.8M
$16.9M
#72AVAX/JEWELAvalanche
$13.28
2,879
$308K
0.09%
1.26%
0.57%
0.41%
$674K
$410K
#73V2M1/WBNBMbeEcology
$0.1768
2,863
$59K
-0.67%
-15.84%
-21.13%
-41.27%
$93K
$176K
#74V2BKC/USDTMetabank coin
$0.075744
2,850
$1.0M
0.85%
-6.85%
-9.70%
-16.19%
$1.6M
$21.9M
#75V2GNT/WBNBGreenTrust
$0.085611
2,839
$471K
-0.36%
-3.89%
-37.49%
-22.19%
$54K
$686K
#76V3WETH/USDTWrapped Ether
$1,283.61
2,822
$20.2M
0%
-0.10%
0.33%
4.44%
$15.9M
$4.79B
#77V2YES/USDTYES
$0.0001084
2,814
$397K
-4.37%
1.56%
-5.81%
50.85%
$72K
$1.0M
#78USDC/DAIUSD Coin
$0.9998
2,805
$147K
-0.04%
-0.01%
0%
-0.04%
$2.5M
$284.4M
#79V2MUSK/WBNBMUSK
$0.00004645
2,746
$206K
0%
8.01%
-25.64%
-99.99%
$1.6K
$4.6K
#80oETH/JEWELOrbit Bridge Klaytn Ethereum
$1,290.04
2,734
$327K
-0.05%
-0.42%
-0.26%
4.92%
$436K
$21.4M
#81V2WETH/USDCWrapped Ether
$1,280.58
2,721
$3.5M
-0.02%
-0.68%
0.11%
4.66%
$87.0M
$4.78B
#82vBTC/vUSDvBTC
$17,156.96
2,721
$811K
-0.59%
-0.56%
0.14%
1.69%
$3.0M
$>999Q
#83V2METO/BUSDMetafluence
$0.003975
2,701
$752K
-1.66%
0.87%
9.28%
20.02%
$149K
$19.8M
#84V2JET/BUSDApeJet
$3.02
2,617
$397K
4.70%
11.35%
-3.07%
-42.19%
$72K
$332K
#85V2DMZilla/USDTDMZilla
$0.074110
2,603
$105K
1.34%
13.39%
0.08%
-61.79%
$9.2K
$35K
#86V2OPENAI/WETHOpenAI
$0.03402
2,601
$1.4M
5.72%
14.25%
8.75%
76.42%
$211K
$3.4M
#87V2VAI/WETHVoice AI
$0.0002419
2,584
$502K
13.32%
9.46%
-30.55%
1,463%
$38K
$241K
#88V2ETH/WBNBEthereum Token
$1,288.42
2,529
$1.3M
0.55%
0.01%
0.37%
4.60%
$58.3M
$779.4M
#89V23LechesCake/WBNBTres Leches Cake
$0.061281
2,493
$337K
3.68%
-6.15%
32.10%
120%
$29K
$108K
#90V2PUPPY/WBNBPUPPY
$0.0124509
2,474
$340K
0%
-3.08%
-5.36%
495%
$74K
$108K
#91OP/USDCOptimism
$1.08
2,449
$132K
0.28%
1.02%
2.44%
7.38%
$83K
$4.67B
#92WEMIX/WKLAYWEMIX TOKEN
$0.2984
2,433
$21K
-0.39%
-7.68%
11.53%
35.38%
$6.5K
$75.8M
#93V2HI/BUSDhi Dollar
$0.02508
2,411
$264K
-0.36%
0.93%
1.35%
1.80%
$793K
$121.8M
#94WFTM/USDCWrapped Fantom
$0.2353
2,410
$110K
-0.01%
-0.01%
0.03%
2.90%
$2.8M
$83.2M
#95KLAY/WJEWELKlaytn
$0.1976
2,402
$374K
1.94%
3.23%
6.15%
12.31%
$329K
$347K
#96MMF/WCROMad Meerkat Finance
$0.009361
2,362
$413K
-0.03%
-0.02%
-0.28%
-15.89%
$2.1M
$5.2M
#97USDC/USDTUSD Coin (PoS)
$1.00
2,361
$1.8M
0.01%
-0.01%
0%
0%
$2.9M
$815.5M
#98V2BDS/WETHBlack Dragon Society
$0.052949
2,357
$1.2M
3.53%
-7.64%
-23.52%
-24.88%
$44K
$287K
#99V1WBNB/BUSDWrapped BNB
$290.60
2,351
$98K
0%
0.44%
0.37%
2.37%
$1.8M
$1.10B
#100V2PALM/WBNBPALM
$0.02584
2,315
$134K
-0.01%
-1.63%
2.74%
7.69%
$709K
$1.9M
Showing pairs 1-100 of 35,526Pairs 101-200