Loading...
Loading...
24H Volume:
$14.1M
24H Txns:
45,798
Latest Block:5s ago
2,588,176
5s ago
Trending
#1WETH/USDCWrapped Ether
$3,464.57
11,021
$1.5M
8,892
-0.28%
-1.04%
0.51%
4.56%
$3.6M
$16.5M
#2WETH/USDCWrapped Ether
$3,454.69
6,438
$413K
5,664
0.25%
-0.84%
-0.82%
4.64%
$794K
$16.5M
#3v3WETH/USDCWrapped Ether
$3,466.41
4,189
$1.2M
3,162
-0.11%
-1.03%
0.18%
4.74%
$210K
$16.5M
#4WETH/USDTWrapped Ether
$3,469.21
2,989
$248K
2,511
-0.09%
-0.92%
0.86%
4.71%
$471K
$16.5M
#5USDC/USDTUSDC
$1.09
2,291
$1.0M
1,905
-0.21%
0.85%
-1.17%
-0.88%
$1.0M
$20.9M
#6LYNX/USDCLynex
$0.1539
299
$163K
157
0%
-4.77%
-1.30%
-2.47%
$344K
$16.9M
#7WETH/USDCWrapped Ether
$3,476.44
1,585
$2.5M
1,086
-0.04%
-0.68%
0.25%
5.03%
$1.1M
$16.5M
#8LUBE/WETHLUBE
$0.0001413
109
$129K
76
-0.49%
-3.85%
-3.26%
-2.97%
$2.7M
$9.7M
#9LINDA/WETHLinda
$0.056643
27
$2.9K
25
-0.30%
-0.30%
3.44%
10.32%
$198K
$635K
#10WETH/BUSDWrapped Ether
$3,464.19
994
$34K
956
-0.12%
-0.52%
0.18%
4.50%
$205K
$16.5M
#11USDC/USDTUSDC
$0.9995
1,140
$1.0M
889
-0.10%
-0.10%
-0.09%
-0.13%
$1.0M
$18.7M
#12v3USDC/USDTUSDC
$1.00
604
$1.1M
386
0%
0%
0%
0%
$1.0M
$19.1M
#13WETH/USDTWrapped Ether
$3,478.81
446
$1.5M
206
0.01%
-0.45%
0.14%
5.02%
$778K
$16.5M
#14wstETH/WETHWrapped liquid staked Ether 2.0
$4,000.81
510
$23K
167
0%
-0.54%
-0.65%
4.92%
$1.0M
$7.0M
#15WBTC/WETHWrapped BTC
$62,617.87
174
$46K
126
0%
-0.49%
-0.61%
5.93%
$664K
$14.8M
#16wstETH/WETHWrapped liquid staked Ether 2.0
$4,023.22
187
$46K
150
0%
-0.21%
0.13%
4.60%
$1.1M
$7.0M
#17XRGB/WETHXRGB
$0.5261
102
$103K
22
0%
3.39%
-4.60%
44.24%
$212K
$486K
#18WBTC/WETHWrapped BTC
$62,222.20
168
$1.4M
52
0%
-1.69%
-0.95%
5.53%
$4.6M
$14.7M
#19ECP/WETHECP
$0.5206
127
$4.2K
74
0%
-1.48%
-0.75%
3.21%
$294K
$52.0M
#20iUSD/USDCiZUMi Bond USD
$0.9898
77
$120K
45
0%
0.25%
0.29%
0.27%
$3.4M
$29.6M
#21v3wstETH/WETHWrapped liquid staked Ether 2.0
$4,020.35
50
$75K
42
0%
-1.39%
0%
4.16%
$747K
$7.0M
#22USDC/USDTUSDC
$0.9995
18
$25K
17
0%
0%
0%
0%
$1.1M
$19.1M
#23MATIC/WETHMatic Token
$1.05
53
$64K
25
0%
1.22%
1.95%
1.13%
$209K
$317K
#24wstETH/WETHWrapped liquid staked Ether 2.0
$3,977.30
19
$3.6K
11
0%
0%
-0.93%
3.30%
$643K
$6.9M
#25WETH/USDCWrapped Ether
$3,445.70
1,513
$50K
1,399
-0.28%
-1.39%
-0.50%
4.94%
$101K
$16.4M
#26WBTC/WETHWrapped BTC
$63,316.69
52
$177K
27
0%
0.97%
1.68%
6.07%
$1.0M
$15.0M
#27LYNX/WETHLynex
$0.1527
317
$158K
203
0%
-2.54%
-2.82%
-2.72%
$141K
$16.7M
#28USDC/DAIUSDC
$1.31
79
$56K
66
0%
0%
-5.49%
-19.72%
$165K
$25.2M
#29MAI/USDCMai Stablecoin
$1.02
15
$26K
8
0%
0%
0.38%
2.16%
$127K
$154K
#30v3USDC/axlUSDCUSDC
$1.00
156
$91K
106
0%
0.01%
-0.10%
0.04%
$121K
$19.1M
#31WETH/USDCWrapped Ether
$3,466.50
1,753
$36K
1,671
-0.36%
-1.04%
-0.03%
4.87%
$42K
$16.6M
#32v2Sidus/WETHSidus
$0.008006
30
$19K
19
0%
0%
5.63%
4.95%
$118K
$1.8M
#33v3WBTC/WETHWrapped BTC
$62,596.03
143
$145K
68
0%
-0.92%
-0.04%
6.27%
$106K
$14.8M
#34USD+/USDCUSD+
$1.00
4
$1.0K
3
0%
0%
0.02%
0.02%
$110K
$254K
#35LAB/USDCLineaBank Token
$0.03994
38
$4.0K
30
0%
5.87%
3.44%
12.30%
$87K
$3.7M
#36TIFO/USDTTIFO
$0.0007215
2
$1
2
0%
0%
0%
0%
$80K
$167K
#37WETH/BUSDWrapped Ether
$3,473.20
115
$4.4K
101
0%
0.89%
1.68%
4.68%
$67K
$16.5M
#38WETH/BUSDWrapped Ether
$3,439.79
598
$8.1K
565
-0.42%
-1.91%
-0.51%
4.59%
$34K
$16.4M
#39MVX/WETHMetavault Trade
$1.62
2
$213
1
0%
0%
0%
-0.29%
$66K
$56K
#40HZN/WETHHorizon
$0.006233
38
$5.2K
25
-7.17%
-7.41%
-6.87%
-4.38%
$60K
$623K
#41USDC/BUSDUSDC
$0.3482
964
$30K
928
2.90%
38.56%
15.04%
-49.98%
$6.9K
$6.6M
#42WETH/USDCWrapped Ether
$3,463.13
133
$20K
116
0%
-1.07%
-0.06%
4.59%
$55K
$16.5M
#43STONE/WETHStakeStone Ether
$3,467.96
7
$6.3K
7
0%
2.00%
2.00%
4.37%
$55K
$80K
#44WBTC/WETHWrapped BTC
$62,166.66
43
$8.9K
38
0%
0.41%
-2.47%
5.73%
$51K
$14.7M
#45STG/WETHStargateToken
$0.7264
94
$4.2K
72
0.05%
4.24%
4.71%
5.67%
$47K
$233K
#46v3USDC/DAIUSDC
$1.00
151
$43K
117
0%
-0.01%
-0.02%
-0.02%
$43K
$19.1M
#47LYNX/USDCLynex
$0.1549
29
$4.1K
16
0%
-3.22%
-0.09%
-1.35%
$39K
$17.0M
#48USDC/BUSDUSDC
$0.9981
462
$3.7K
460
0%
-0.05%
-0.03%
-0.21%
$4.3K
$19.1M
#49MATIC/WETHMatic Token
$1.04
42
$2.4K
35
0%
0.25%
0.82%
0.13%
$45K
$313K
#50MATIC/WETHMatic Token
$1.03
16
$3.7K
11
0%
0%
0.24%
-0.75%
$46K
$311K
#51WETH/USDCWrapped Ether
$3,475.31
3
$396
3
0%
0%
0.43%
0.43%
$45K
$16.5M
#52USDC/axlUSDCUSDC
$1.74
60
$3.9K
53
0%
2.09%
3.59%
17.18%
$38K
$33.5M
#53v3Cake/WETHPancakeSwap Token
$3.22
152
$27K
99
0%
0.25%
0.11%
1.10%
$36K
$78K
#54WEFI/WETHWeFi
$0.1592
5
$395
3
0%
0%
-0.81%
-2.26%
$39K
$55K
#55wstETH/WETHWrapped liquid staked Ether 2.0
$119.57K
10
$68
9
0%
0%
2.22%
0.36%
$37K
$209.8M
#56WETH/DAIWrapped Ether
$3,504.91
50
$1.1K
49
0%
-0.47%
1.95%
5.04%
$32K
$16.7M
#57WETH/USDTWrapped Ether
$3,448.46
466
$1.0K
461
-0.07%
-0.32%
-0.13%
4.40%
$11K
$16.5M
#58LYU/USDCLYVE Debt Token
$1.00
130
$27K
81
0%
0.21%
-0.06%
0.99%
$28K
$234K
#59ITP/WETHInterport Token
$0.5508
35
$2.0K
23
0%
-0.89%
-0.58%
3.23%
$30K
$21K
#60NILE/WETHNILE Token
$0.3591
3
$279
3
0%
0%
6.98%
6.20%
$30K
$1.8M
#61BNB/WETHBinance Coin
$406.36
154
$6.2K
76
0%
-9.33%
-10.67%
0.74%
$26K
$114K
#62DAI/USDTDai Stablecoin
$0.6214
165
$57K
139
0%
-0.79%
26.20%
21.08%
$17K
$463K
#63USDC/USDTUSDC
$1.00
51
$6.5K
50
0%
0.03%
0.03%
0.02%
$24K
$19.1M
#64LINE/WETHThe Line
$0.063039
12
$422
9
0%
0%
0%
11.03%
$21K
$30K
#65WETH/USDCWrapped Ether
$3,445.22
71
$413
70
0%
-1.36%
-0.76%
2.52%
$23K
$16.5M
#66MATIC/WETHMatic Token
$1.01
4
$549
3
0%
0%
0%
-0.60%
$21K
$303K
#67iZi/WETHizumi Token
$0.01498
87
$3.4K
49
0%
1.01%
1.52%
4.38%
$17K
$2.9M
#68WETH/USDTWrapped Ether
$3,495.00
237
$6.0K
216
0%
-0.20%
0.60%
5.32%
$9.6K
$16.7M
#69WETH/USDCWrapped Ether
$3,488.13
84
$857
75
0%
2.13%
0.11%
7.82%
$16K
$16.6M
#70WETH/USDCWrapped Ether
$3,509.26
322
$7.0K
293
-0.77%
1.69%
0.61%
4.33%
$8.2K
$16.7M
#71USDC/USDTUSDC
$1.00
2
$2.2K
2
0%
0%
0%
0.12%
$20K
$19.1M
#72WETH/USDCWrapped Ether
$3,488.23
26
$1.4K
18
0%
1.35%
1.48%
3.06%
$18K
$16.6M
#73BUSD/USDTBinance USD
$2.99
241
$10K
235
0%
-13.02%
-6.68%
129%
$6.5K
$1.4M
#74AVAX/WETHAvalanche
$43.20
21
$1.2K
16
0%
0%
5.14%
10.07%
$18K
$62K
#75ORDI/USDCORDI
$61.93
3
$936
2
0%
0%
0%
-9.83%
$18K
$9.4K
#76MAI/USDCMai Stablecoin
$12.13
15
$4.0K
7
0%
0%
-1.79%
938%
$17K
$1.8M
#77MUBI/USDCMUBI
$0.1244
1
$61
1
0%
0%
0%
0%
$16K
$22K
#78WETH/axlUSDCWrapped Ether
$3,492.73
149
$3.1K
114
0%
-0.99%
2.12%
6.80%
$8.3K
$16.6M
#79BNB/WETHBinance Coin
$430.96
18
$3.4K
11
0%
-3.08%
-2.33%
-1.48%
$13K
$121K
#80USD+/USDCUSD+
$1.38
16
$1.6K
11
0%
0%
-0.68%
27.81%
$13K
$351K
#81WETH/USDCWrapped Ether
$3,477.64
65
$671
64
0%
-1.03%
0.94%
4.86%
$10K
$16.5M
#82nerc/WETHNERC20 Token
$0.0109726
16
$694
8
0%
1.42%
1.88%
4.13%
$10K
$97K
#83ELK/WETHElk
$0.1268
3
$60
3
0%
0%
0%
-1.58%
$11K
$5.3M
#84USDC/USDTUSDC
$1.00
27
$102
27
0%
0%
-0.02%
0.01%
$11K
$19.1M
#85AVAX/WETHAvalanche
$47.74
5
$138
5
0%
0%
13.44%
13.99%
$10K
$69K
#86BUSD/USDTBinance USD
$1.00
96
$798
93
0%
0%
0%
0.19%
$5.5K
$483K
#87USDC/WETHUSD Coin
$1.11
7
$236
3
0%
0%
1.12%
3.69%
$9.5K
$27K
#88DUCKIES/USDCYellow Duckies
$0.008693
49
$595
22
0%
-0.57%
-0.90%
4.10%
$7.5K
$877K
#89USDC/BUSDUSDC
$1.00
501
$4.9K
488
0.07%
0.04%
0.36%
-0.03%
$503
$19.1M
#90V2WBTC/WETHWrapped BTC
$63,284.56
3
$374
2
0%
0%
5.05%
5.05%
$7.5K
$15.0M
#91USDC/USDTUSDC
$1.00
20
$3.3K
19
0%
0%
0.09%
0.06%
$5.6K
$19.1M
#92USDC/USDTUSDC
$0.9995
63
$4.6K
49
0%
0%
0.07%
0.26%
$6.4K
$19.1M
#93V2WETH/USDCWrapped Ether
$3,480.25
23
$963
18
0%
0%
3.10%
2.16%
$6.0K
$16.6M
#94SHIB/USDCSHIBA INU
$0.00001294
11
$559
8
0%
0%
32.40%
37.73%
$4.9K
$6.4K
#95WBTC/WETHWrapped BTC
$60,182.28
1
$144
1
0%
0%
0%
0%
$6.0K
$14.3M
#96BNB/WETHBinance Coin
$440.37
302
$3.3K
68
0%
-1.23%
-1.83%
3.79%
$3.8K
$124K
#97USDC/USDTUSDC
$1.00
23
$1.2K
22
0%
0%
0%
0%
$5.1K
$19.1M
#98USDC/BUSDUSDC
$0.9971
16
$2.2K
13
0%
0%
0%
-0.31%
$5.5K
$18.7M
#99v3WETH/DAIWrapped Ether
$3,496.51
31
$35
31
0%
1.51%
1.51%
4.91%
$4.6K
$16.7M
#100WBTC/USDCWrapped BTC
$63,042.17
50
$306
48
0%
1.27%
1.64%
7.85%
$4.4K
$14.9M
Showing pairs 1-100 of 212Pairs 101-200