24H Volume:
$10.30B
24H Txns:
13,586,059
Trending
#1SAIF/SOLABDUL SAIF
$0.0009459
63,402
$11.8M
9,533
1.22%
-23.34%
-17.76%
1,739%
$117K
$936K
#2BOBO/SOLBOBO
$0.0006671
30,071
$4.1M
5,612
-10.02%
-5.04%
40,232%
40,232%
$50K
$667K
#3Habibi/SOLHabibi Trump
$0.008035
8,132
$1.7M
3,661
2.22%
-2.73%
119K%
119K%
$52K
$8.0M
#4HABABY/SOLhababyطِفل
$0.00004607
16,864
$1.8M
4,095
18.47%
-51.67%
-12.22%
-12.22%
$22K
$46K
#5HawkTuah/SOLHawk Tuah
$0.01022
47,986
$15.5M
8,561
-0.40%
2.46%
-32.95%
-44.09%
$408K
$9.3M
#6DADDY/SOLDADDY TATE
$0.1432
20,168
$7.3M
6,653
-1.41%
0.52%
17.90%
28.77%
$2.0M
$85.9M
#7STEVE/SOLSTEVE
$0.003955
35,370
$8.1M
5,572
-3.00%
-10.76%
-5.72%
208%
$250K
$3.9M
#8DODO/SOLDodo
$0.00004242
11,361
$1.0M
3,428
-14.79%
-61.70%
896%
896%
$15K
$42K
#9SOLASKA/SOLSOLASKA
$0.002591
22,618
$2.1M
7,375
-0.88%
-51.64%
-51.58%
1,127%
$39K
$1.2M
#10WOLF/SOLLandWolf
$0.01556
38,390
$17.7M
8,555
-1.06%
-2.91%
-6.90%
8.06%
$1.9M
$155.6M
#11/SOL₿itcoin
$0.0003305
8,965
$1.0M
2,292
11.90%
54.07%
245%
528%
$55K
$330K
#12DEDDY/SOLDeddy Elon
$0.002995
5,166
$705K
2,309
-13.59%
-4.88%
1,756%
1,756%
$70K
$2.9M
#13v2HawkTuah/WETHHAWK TUAH ON BASE
$0.005282
23,077
$264K
21,863
5.48%
50.93%
13.01%
128%
$75K
$169K
#14Doogle/SOLDoogle
$0.001718
48,968
$900K
10,010
-4.89%
-4.21%
69.60%
-11.12%
$133K
$1.7M
#15REX/SOLRex
$0.0001952
7,390
$707K
2,451
9.56%
54.77%
27,421%
27,421%
$24K
$193K
#16GOAT/SOLKendrick Lamar
$0.0001045
3,971
$821K
1,837
4.38%
31.46%
31.46%
31.46%
$184K
$10.5M
#17BILLY/SOLBILLY
$0.03858
24,012
$11.5M
4,560
-0.40%
3.80%
-1.47%
-16.08%
$1.2M
$37.9M
#18v2BRETARDIO/WETHBRETARDIO
$0.0006122
72,751
$159K
72,244
3.26%
9.42%
3.36%
193%
$96K
$318K
#19WALTER/SOLWalter Cat
$0.001255
59,406
$15.0M
8,054
-17.05%
10.53%
-14.33%
2,257%
$133K
$1.2M
#20v2LAMBOW/WETHLambow
$0.002269
19,618
$220K
19,208
0.61%
11.79%
10.97%
22.59%
$147K
$2.1M
#21Itscorn/SOLItscorn
$0.0009341
14,051
$2.5M
3,359
-9.06%
150%
308%
1,648%
$102K
$934K
#22$BEER/SOLBEER
$0.00006475
19,490
$11.4M
3,099
0.43%
1.16%
-3.28%
-4.92%
$6.0M
$56.4M
#23BANDS/SOLBands
$0.0002636
16,614
$2.9M
3,867
-2.80%
-18.29%
-23.82%
168%
$53K
$263K
#24DANNY/SOLDegen Danny
$0.0007240
21,043
$2.9M
4,317
0.31%
-2.38%
5.83%
1,312%
$87K
$709K
#25CHIWA/SOLCHIWA
$0.0001066
14,337
$1.6M
3,492
-6.96%
-28.50%
-26.45%
105%
$33K
$105K
#26NCAT/SOLNCAT
$0.0001638
229,541
$21.4M
448
-3.49%
-19.08%
18.53%
-26.97%
$212K
$16.5M
#27v2DOOMER/WETHDoomer
$0.001404
10,324
$38K
10,234
-0.09%
-1.18%
7.30%
13.36%
$207K
$1.4M
#28POCAT/SOLPolite Cat
$0.001129
23,149
$5.6M
4,022
2.86%
-3.23%
-35.36%
-39.58%
$98K
$1.1M
#29v2SWOLE/WETHSwole
$0.0002273
3,878
$170K
3,636
3.64%
-13.97%
3,025%
3,025%
$39K
$113K
#30FATALITY/SOLFatality Coin
$0.01064
33,825
$28K
7,879
0.40%
0.20%
26.14%
27.21%
$77K
$1.0M
#31GME/SOLGameStop
$0.007586
18,563
$5.7M
1,683
-0.09%
-0.74%
-8.65%
6.29%
$3.8M
$52.2M
#32HEGE/SOLHege
$0.02378
6,817
$2.7M
1,938
0.08%
-4.15%
-6.28%
34.50%
$1.1M
$23.7M
#33SLERF/SOLSLERF
$0.2377
5,968
$5.8M
739
-0.12%
-1.43%
-6.03%
-4.45%
$65.0M
$118.8M
#34CHIPPY/SOLCHIPPY
$0.003755
8,920
$2.0M
2,104
3.67%
-1.70%
-8.45%
-27.20%
$204K
$3.7M
#35v2BBRETT/WETHBaby Brett
$0.02426
12,851
$106K
12,236
-0.06%
-0.79%
-2.38%
13.77%
$147K
$2.4M
#36wp$WIF/SOLdogwifhat
$1.66
12,893
$3.2M
1,208
0.33%
-0.82%
-6.29%
-7.10%
$993K
$1.66B
#37NOT/TONNotcoin
$0.01485
8,455
$1.1M
6,710
-0.31%
-2.45%
-3.56%
1.13%
$9.7M
$1.52B
#38KOKO/SOLKOALA AI
$0.051828
8,040
$1.4M
478
3.51%
-7.03%
-3.69%
33.92%
$380K
$17.2M
#39v3PAC/WETHPacMoon
$0.08564
4,441
$1.1M
2,139
5.31%
12.43%
23.28%
22.15%
$1.3M
$25.5M
#40POPCAT/SOLPopcat
$0.2795
8,882
$4.6M
1,016
0.06%
-5.94%
-7.39%
6.05%
$5.8M
$273.9M
#41DIAMOND/SOLDIAMOND
$0.001914
7,133
$1.8M
2,238
3.92%
-4.52%
-35.75%
118%
$167K
$1.9M
#42v2HACHIKO/WETHハチ公
$0.051435
2,773
$1.7M
837
18.69%
237%
1,135%
2,414%
$186K
$592K
#43$ALLAHCHI/SOLAllahchi
$0.0001254
2,730
$223K
1,202
14.21%
147%
147%
147%
$33K
$125K
#44v2POSEIDON/WBNBBinance Cat
$0.002258
1,676
$921K
457
-0.03%
-5.64%
1.19%
79.36%
$254K
$2.2M
#45REFLECT/SOLReflect Cat
$0.00003780
20,190
$64K
3,567
2.14%
-10.92%
-27.44%
-42.43%
$18K
$35K
#46SLUMBO/SOLSLUMBO
$0.0003220
7,118
$1.3M
1,539
2.16%
-2.36%
-33.44%
-22.73%
$93K
$1.2M
#47v2Crash/WETHCrash
$0.009977
13,984
$3.8M
2,337
5.34%
3.25%
50.44%
765%
$308K
$9.5M
#48v2HAWKTUAH/WETHHawk Tuah
$0.003682
5,637
$5.2M
1,594
2.06%
12.76%
172%
2,232%
$241K
$3.6M
#49MOTHER/SOLMOTHER IGGY
$0.06383
12,565
$5.2M
1,923
0.30%
-5.04%
-9.83%
9.52%
$2.4M
$62.9M
#50MEW/SOLcat in a dogs world
$0.003835
8,006
$4.0M
717
0.40%
-1.59%
-5.82%
-5.57%
$25.8M
$340.9M
#51wpSOLASKA/USDCSOLASKA
$0.002595
4,895
$389K
1,769
0.27%
-50.77%
-50.86%
286%
$41K
$1.2M
#52PRINCE/SOLPrince Of CATAR
$0.00002465
4,114
$306K
1,254
-5.24%
77.91%
-51.92%
-51.92%
$15K
$24K
#53v2MAGANOMICS/WETHMaganomics
$0.00003975
3,221
$5.0M
1,248
1.36%
13.12%
15.62%
112%
$786K
$16.7M
#54$michi/SOLmichi
$0.1004
7,537
$3.0M
1,417
0.55%
-6.22%
-10.78%
1.59%
$2.3M
$55.8M
#55HOOD/SOLHOOD CAT
$0.00003446
8,505
$754K
2,604
-59.94%
43.73%
-60.19%
-34.56%
$18K
$34K
#56boden/SOLjeo boden
$0.1137
7,616
$2.3M
1,211
2.94%
-2.01%
-3.78%
4.96%
$1.9M
$78.4M
#57DVD/SOLDEUS VULT DOG
$0.0001017
12,470
$1.6M
3,241
8.13%
46.13%
48.71%
92.53%
$33K
$101K
#58NPCS/SOLNPC Solana
$0.008396
4,051
$1.3M
1,405
0.85%
13.38%
37.06%
81.00%
$320K
$8.3M
#59v2ANDY/WETHAndy
$0.4453
801
$1.2M
380
0.83%
2.49%
9.16%
31.41%
$1.8M
$43.4M
#60v2WAT/WETHWat
$0.059693
2,595
$2.4M
967
1.02%
-13.85%
29.94%
62.31%
$281K
$4.0M
#61NCAT/SOLNeuracat
$0.002395
10,630
$1.7M
2,121
-3.73%
19.41%
20.49%
-24.41%
$256K
$2.3M
#62SPIKE/SOLSpike
$0.001866
4,093
$1.0M
1,055
-3.27%
-2.27%
-13.55%
77.94%
$278K
$1.8M
#63V2BLADE/WETHBlade
$0.04155
524
$39K
287
-0.12%
-3.65%
-5.35%
-7.33%
$569K
$779K
#64DUDU/SOLDUDU
$0.00007882
6,862
$270K
2,832
-0.82%
17.18%
-38.29%
83.24%
$26K
$78K
#65IHF/WETHIHF Smart Debase Token
$22.42
5,876
$33K
5,780
0%
-0.18%
-0.23%
-2.16%
$1.7M
$11.7M
#66wp$WIF/SOLdogwifhat
$1.66
17,817
$5.9M
2,151
0.25%
-0.97%
-6.28%
-7.13%
$930K
$1.66B
#67Pepe/SOLPepe
$0.008342
3,838
$927K
1,172
0.89%
3.68%
-15.13%
2.83%
$595K
$8.3M
#68v2MAGA/WETHMAGA
$0.0002697
2,028
$3.9M
847
-0.06%
-5.19%
0.56%
0.95%
$3.5M
$110.6M
#69v2CAT/WBNBCatcoin
$0.094331
3,211
$912K
823
0.01%
-3.55%
-11.07%
5.29%
$1.2M
$15.6M
#70BIRDDOG/SOLBird Dog
$0.008847
6,210
$1.2M
1,602
-6.98%
0.16%
22.92%
-5.46%
$319K
$8.8M
#71v2NPC/WETHNon-Playable Coin
$0.02741
900
$2.4M
497
-0.27%
-0.56%
5.48%
19.93%
$4.0M
$220.6M
#72v2APE/WETHApe
$0.058290
2,470
$4.5M
960
-1.36%
5.23%
1.24%
1.32%
$1.0M
$8.2M
#73v2Mog/WETHMog Coin
$0.051137
1,816
$8.7M
733
-0.86%
-4.19%
-3.94%
7.11%
$12.6M
$410.0M
#74v2NMT/USDCNetMind Token
$6.44
457
$947K
217
0%
-0.11%
5.99%
8.24%
$8.2M
$237.5M
#75v2WMSTER/WETHWhite Monster
$0.066751
3,048
$10K
3,044
0.89%
4.74%
22.95%
24.42%
$69K
$540K
#76CPMMPURPE/SOLPurple Pepe
$0.051427
4,073
$538K
1,141
-16.12%
-22.13%
-36.79%
4,305%
$45K
$600K
#77tremp/SOLdoland tremp
$0.5735
7,184
$2.2M
1,317
0.39%
-2.72%
-4.95%
5.40%
$1.9M
$57.3M
#78BENDOG/SOLBen the Dog
$0.02362
6,668
$1.5M
388
1.03%
5.02%
0.60%
5.79%
$712K
$23.6M
#79v2BIAO/WETHBiaoqing
$0.02319
1,353
$2.8M
690
0%
-3.12%
-5.53%
-15.44%
$1.1M
$23.1M
#80v2PEIPEI/WETHPeiPei
$0.061145
1,209
$2.0M
723
-0.83%
-0.05%
-5.78%
13.30%
$1.7M
$48.1M
#81v2KAI/WETHKai Ken
$0.072694
1,645
$2.2M
763
1.83%
5.50%
11.70%
-18.63%
$504K
$11.3M
#82v2OMIKAMI/USDCAMATERASU OMIKAMI
$0.06379
1,037
$1.8M
612
1.97%
11.55%
-7.08%
-27.21%
$1.2M
$63.7M
#83v2INU/WETHInuKoroshi
$2.77
3,152
$3.6M
986
4.21%
6.36%
2.45%
7.28%
$302K
$2.6M
#84v2NCAT/WETHNeuracat
$0.055168
2,512
$2.8M
878
0%
-3.03%
-8.96%
-40.08%
$251K
$2.1M
#85v2HOPPY/WETHHoppy
$0.00006523
1,071
$1.4M
663
2.27%
3.63%
3.40%
20.10%
$1.1M
$27.4M
#86v2TRUMP/WETHMAGA
$7.67
840
$2.6M
572
0.05%
-2.39%
-0.96%
-12.04%
$8.9M
$354.8M
#87MRPEANUT/SOLMr. Peanut
$0.0009452
1,151
$239K
558
6.72%
19.03%
19.03%
19.03%
$173K
$94.6M
#88v2Kendu/WETHKendu Inu
$0.0001780
925
$1.3M
591
1.92%
8.55%
6.56%
1.15%
$2.3M
$177.5M
#89PONKE/SOLPONKE
$0.3167
4,989
$1.5M
1,040
0.02%
-1.93%
-0.69%
-0.31%
$4.1M
$158.3M
#90RNT/SOLREAL NIGGER TATE
$0.007821
4,014
$974K
1,426
0.55%
0.08%
2.92%
-13.89%
$1.0M
$7.8M
#91v2FROG/WETHFrog
$0.059545
575
$878K
298
0.01%
2.49%
31.12%
8.19%
$326K
$3.9M
#92v2ANDY/WETHAndy
$0.0001895
884
$1.7M
582
-0.01%
-1.34%
-0.28%
-4.56%
$4.5M
$189.5M
#93ZACK/SOLZACK MORRIS
$0.04962
6,448
$1.8M
2,189
-0.28%
-0.15%
-4.73%
35.87%
$1.1M
$45.8M
#94v2MELLSTROY/WETHMELLSTROY
$0.001013
790
$327K
521
0.02%
2.17%
-2.63%
11.34%
$455K
$14.2M
#95$WIF/SOLdogwifhat
$1.66
2,948
$1.4M
636
0.24%
-0.69%
-6.20%
-6.99%
$14.1M
$1.66B
#96v2BOBO/WETHBOBO
$0.051838
516
$907K
394
0.20%
0.53%
-2.83%
-6.31%
$4.5M
$122.2M
#97CHUANPU/SOLChuan Pu
$0.004154
2,050
$609K
760
-1.91%
-17.17%
-41.95%
-57.95%
$212K
$4.0M
#98wp5SCAPE/SOL5th Scape
$0.009092
154
$204K
51
0%
-0.30%
97.25%
97.25%
$40.4M
$47.2M
#99Bazinga/SOLBazinga
$0.007453
1,734
$359K
491
0.03%
0.36%
-6.16%
-8.49%
$486K
$5.9M
#100SOLLY/SOLSOLLY
$0.03283
3,067
$996K
1,643
3.28%
-4.22%
4.25%
-10.52%
$534K
$30.1M
Showing pairs 1-100 of 117,616Pairs 101-200