• Latest Block:
  42,859,382
  3s ago
 • 24H Txns:
  2,389
  24H Volume:
  $174K
Activity
Price Change
#1APT/USDCAptos Coin
$4.68
1,094
$113K
-0.19%
0.46%
1.14%
-1.63%
$1.2M
-
#2APT/USDTAptos Coin
$4.74
323
$6.7K
0%
0.56%
1.94%
-1.34%
$30K
-
#3WETH/APTWrapped Ether
$1,284.06
257
$13K
0%
-0.05%
3.01%
0.70%
$29K
$2.5M
#4APT/USDCAptos Coin
$4.64
155
$3.7K
0%
0.12%
1.12%
-1.93%
$84K
-
#5WETH/USDCWrapped Ether
$1,289.37
140
$32K
0%
0.17%
1.39%
0.23%
$1.0M
$2.5M
#6MOJO/USDCMojito
$0.002218
57
$1.1K
0%
0%
0.60%
-1.04%
$94K
$2.2M
#7APT/USDTAptos Coin
$4.64
43
$116
0%
0.10%
0.99%
-2.04%
$3.6K
-
#8WBTC/APTWrapped BTC
$16,928.29
31
$526
0%
0%
-0.16%
-1.33%
$35K
$1.3M
#9stAPT/USDCDitto Staked Aptos
$4.63
30
$469
-0.42%
-0.42%
0.54%
-2.76%
$31K
$895K
#10APTOGE/APTAptoge
$0.01619
28
$1.2K
0.02%
1.65%
-5.32%
-16.20%
$8.8K
$12K
#11MOJO/APTMojito
$0.002220
27
$30
-0.03%
-0.03%
1.69%
-0.83%
$1.9K
$2.2M
#12WETH/APTWrapped Ether
$1,278.84
22
$688
0%
0.33%
0.83%
0.19%
$7.2K
$2.8M
#13USDA/APTArgo USD
$0.9472
21
$68
0.07%
0.87%
1.31%
-0.21%
$1.1K
$8.5K
#14WETH/USDCWrapped Ether
$1,285.64
17
$302
0%
0.40%
1.17%
0.12%
$49K
$2.8M
#15USDT/USDCTether USD
$0.9980
15
$1
0%
0%
-0.93%
-3.19%
$60
$3.2M
#16SOL/APTWrapped SOL
$13.61
15
$3
0%
-0.16%
1.56%
-0.77%
$270
$2.2M
#17DLC/APTDogLaika Coin
$0.053792
11
$210
0.18%
0.20%
-13.28%
-14.96%
$4.9K
$37K
#18WBTC/USDTWrapped BTC
$16,930.03
11
$34
0%
-0.01%
-0.01%
-1.09%
$9.1K
$1.3M
#19WBTC/USDCWrapped BTC
$16,949.36
8
$139
0%
0%
0%
-0.63%
$73K
$1.3M
#20SOL/USDCWrapped SOL
$13.53
8
<$1
0%
0%
0%
-1.39%
$18
$2.2M
#21APTSHIBA/APTAptos Shiba
$0.005063
6
$39
0%
-0.59%
0.11%
-0.94%
$3.3K
-
#22WETH/USDTWrapped Ether
$1,301.22
6
$71
0%
-1.33%
-1.74%
-31.41%
$288
$2.5M
#23stAPT/APTDitto Staked Aptos
$4.63
5
$14
0%
-0.18%
-1.25%
-0.96%
$1.8K
$896K
#24APSO/APTApsocoin
$0.063325
5
$16
0%
0%
0.67%
1.23%
$6.6K
-
#25APETOS/APTApetos Coin
$0.053391
3
$3
0%
-30.96%
-31.56%
-31.56%
$34
$3.3K
#26USDC/USDTUSD Coin
$1.00
3
<$1
0%
0%
-0.15%
-0.15%
$25
$19.3M
#27XBTC/APTXBTC
$7,138.14
3
$7
0%
0%
0%
-66.25%
$8
$7.1K
#28MOJO/USDCMojito
$0.002224
3
<$1
0%
0.10%
0.10%
-0.11%
$173
$2.2M
#29APT/BUSDAptos Coin
$3.28
3
<$1
0%
0%
0%
-12.27%
$7
-
#30APTOGE/USDTAptoge
$0.02180
3
<$1
0%
0%
0%
18.36%
<$1
$17K
#31USDC/APTUSD Coin
$1.02
3
-
0%
0%
0%
-0.23%
<$1
$11.7M
#32APTOGE/USDTAptoge
$0.01597
3
<$1
0%
-19.16%
-19.16%
-17.82%
$2
$12K
#33ADX/APTAtodex
$0.3962
2
<$1
0%
0%
0%
3,057%
$1
$39.6M
#34APTOGE/MOJOAptoge
$0.02083
2
<$1
0%
0%
0%
-3.07%
$1
$16K
#35XEN/APTXEN
$0.00007591
2
$1
0%
0%
173%
173%
$7
-
#36USDA/stAPTArgo USD
$0.9350
1
<$1
0%
0%
0%
0%
$432
$8.4K
#37USDA/USDCArgo USD
$0.9490
1
<$1
0%
0%
0%
0%
$20
$8.5K
#38AFREN/APTAptos Frens
$0.00002759
1
<$1
0%
0%
0%
0%
$2.0K
$1.9M
#39tAPT/APTTortuga Staked APT
$4.82
1
-
0%
0%
0%
0%
<$1
$3.7M
#40ADOGE/APTAptos DogeKing
$0.077019
1
-
0%
0%
0%
0%
<$1
$350.9M
#41SNY/APTSYNERGY
$0.00004776
1
<$1
0%
0%
0%
0%
$18
$238
#42FLY/APTFly
$0.003658
1
<$1
0%
0%
0%
0%
$1
$365.8M
#43APTeddy/APTAPTeddy
$0.052617
1
<$1
0%
0%
0%
0%
$8.9K
$26K
#44FIRE/APTFireSwap Coin
$0.0002520
1
<$1
0%
0%
0%
0%
<$1
$10K
#45stAPT/USDCDitto Staked Aptos
$4.65
1
<$1
0%
0%
0%
0%
$103
$898K
#46USDC/USDTUSD Coin
$0.9491
1
<$1
0%
0%
0%
0%
$2
$18.3M
#47MOVE/APTMove Coin
$0.00005106
1
<$1
0%
0%
0%
0%
$7
$5.1K
#48tAPT/MOJOTortuga Staked APT
$4.51
1
-
0%
0%
0%
0%
<$1
$3.5M
#49stAPT/MOJODitto Staked Aptos
$4.10
1
-
0%
0%
0%
0%
<$1
$792K
#50WOOFY/APTWoofy Coin
$0.062657
1
<$1
0%
0%
0%
0%
$11
$265
#51SOL/USDTWrapped SOL
$14.35
1
-
0%
0%
0%
0%
<$1
$2.3M
#52WETH/WBTCWrapped Ether
$1,267.38
1
<$1
0%
0%
0%
0%
$14
$2.7M
#53SOL/WBTCWrapped SOL
$13.34
1
<$1
0%
0%
0%
0%
$2
$2.2M
#54SHIT/APTShit Swap
$0.055377
1
<$1
0%
0%
0%
0%
$3
$5.3K
#55WETH/MOJOWrapped Ether
$1,180.58
1
-
0%
0%
0%
0%
<$1
$2.6M
#56BMBO/APTBamboo Coin
$0.062500
1
<$1
0%
0%
0%
0%
$1.7K
$4.4K
#57tAPT/USDCTortuga Staked APT
$4.67
1
<$1
0%
0%
0%
0%
$135
$3.6M
#58USDD/APTDecentralized USD
$6.58
1
<$1
0%
0%
0%
0%
$6
$22
#59tAPT/WETHTortuga Staked APT
$4.57
1
<$1
0%
0%
0%
0%
$1
$3.5M