Loading...
Loading...
24H Volume:
$20.6M
24H Txns:
37,705
Latest Block:7s ago
120,259,709
7s ago
Trending
#1v2SMILE/WETHSMILE
$0.065458
12
$34
8
0%
-0.03%
-0.41%
0.16%
$265K
$529K
#2v2VELO/USDCVelodromeV2
$0.1350
5,844
$90K
158
-0.13%
-0.22%
-0.99%
-2.27%
$8.9M
$90.2M
#3v2RING/WETHOneRing
$0.008868
16
$1.4K
14
0%
-0.60%
-1.18%
-0.16%
$228K
$454K
#4sUSD/USDCSynth sUSD
$0.9863
1,405
$4.8M
347
0.06%
0%
0.11%
0.31%
$3.7M
$30.3M
#5v22192/WETHLERNITAS
$0.002005
45
$630
24
-0.10%
-0.80%
-0.66%
-1.13%
$172K
$2.8M
#6v2TLX/WETHTLX DAO Token
$0.1742
37
$15K
31
0%
-0.49%
-1.32%
1.78%
$604K
$7.9M
#7wstETH/WETHWrapped liquid staked Ether 2.0
$3,598.27
455
$1.2M
182
-0.07%
-0.72%
-1.03%
-1.51%
$4.7M
$106.1M
#8v2TAROT/USDCTarot
$0.2325
2,156
$3.1K
11
0%
-0.29%
-0.22%
-0.35%
$588K
$14.4M
#9OP/WETHOptimism
$2.51
386
$800K
148
-0.15%
-0.74%
-1.76%
-3.21%
$1.5M
$2.73B
#10v2OP/USDCOptimism
$2.51
1,232
$108K
84
-0.12%
-0.95%
-1.74%
-3.27%
$3.3M
$2.73B
#11v2OP/WETHOptimism
$2.51
948
$162K
122
-0.03%
-0.67%
-1.79%
-3.03%
$8.6M
$2.73B
#12v2sUSD/USDCSynth sUSD
$0.9860
438
$378K
150
0%
-0.02%
0.04%
0.16%
$970K
$30.6M
#13v2VELO/WETHVelodromeV2
$0.1342
422
$5.8K
104
0%
-0.55%
-1.27%
-3.20%
$560K
$89.7M
#14v2TAROT/USDCTarot
$0.2333
1,277
$3.3K
10
0%
-0.01%
0.13%
0.09%
$834K
$14.4M
#15v2FRAX/USDCFrax
$0.9851
196
$34K
79
-0.10%
-0.15%
-0.60%
-0.95%
$221K
$4.6M
#16wstETH/OPWrapped liquid staked Ether 2.0
$3,594.35
263
$318K
87
-0.06%
-0.52%
-0.98%
-1.54%
$388K
$106.0M
#17SNX/USDCSynthetix Network Token
$2.63
146
$118K
45
-0.07%
-0.52%
-1.63%
-2.14%
$547K
$862.3M
#18v2wstETH/WETHWrapped liquid staked Ether 2.0
$3,602.48
65
$2.7K
53
0%
-0.42%
-1.27%
-1.33%
$3.8M
$106.2M
#19v2alUSD/USDCAlchemix USD
$0.9645
110
$14K
48
-0.09%
0.18%
0.11%
0.15%
$2.1M
$2.8M
#20v2EXTRA/USDCExtra Finance
$0.1091
101
$29K
57
0%
0.15%
0.18%
-1.81%
$1.2M
$21.0M
#21v2STG/USDCStargateToken
$0.4616
89
$59K
51
-0.10%
-0.06%
0.78%
-0.36%
$4.6M
$94.3M
#22v2KITE/OPProtocol Token
$9.76
19
$2.2K
13
0%
0%
-0.90%
-0.83%
$338K
$6.6M
#23v2RED/VELOREDKoin
$0.2328
515
$1.1K
16
-0.14%
-0.23%
-1.31%
-2.15%
$366K
$372K
#24v2sUSD/USDCSynth sUSD
$0.9859
167
$170K
91
0%
0.25%
-0.07%
0.25%
$1.0M
$30.6M
#25v2wstETH/USDCWrapped liquid staked Ether 2.0
$3,620.31
93
$18K
47
-0.12%
-0.23%
-0.64%
-0.70%
$2.4M
$106.7M
#26v2OP/VELOOptimism
$2.53
196
$48K
55
-0.15%
-0.17%
-1.54%
-1.95%
$4.6M
$2.75B
#27LUSD/WETHLUSD Stablecoin
$0.9949
99
$52K
41
0%
0.13%
-0.57%
-0.58%
$203K
$3.3M
#28v2MAI/USDCMai Stablecoin
$0.4509
52
$20K
29
0%
-6.08%
-10.42%
-10.12%
$347K
$7.7M
#29v2FRAX/MAIFrax
$0.9859
42
$21K
20
0%
-0.12%
-0.47%
-0.15%
$386K
$4.6M
#30v2SNX/USDCSynthetix Network Token
$2.63
141
$21K
45
-0.09%
-0.51%
-1.64%
-2.11%
$824K
$862.5M
#31v2wstETH/OPWrapped liquid staked Ether 2.0
$3,599.02
129
$13K
53
-0.08%
-0.69%
-1.18%
-1.36%
$766K
$106.1M
#32v2USDV/USDCUSDV
$1.00
98
$21K
45
0%
0.24%
0.14%
0.17%
$445K
$1.6M
#33LUSD/USDTLUSD Stablecoin
$0.9975
70
$48K
40
0%
0%
0%
0%
$221K
$3.3M
#34v2TAROT/OPTarot
$0.2286
378
$4.9K
12
-0.03%
-0.67%
-1.82%
-2.21%
$411K
$14.1M
#35v2FRAX/alUSDFrax
$0.9873
38
$7.1K
22
0%
-0.05%
-0.45%
-0.65%
$212K
$4.6M
#36v2frxETH/WETHFrax Ether
$3,076.72
99
$7.7K
56
0%
-0.48%
-1.17%
-1.25%
$712K
$623.1M
#37v2mooBIFI/WETHMoo BIFI
$361.29
33
$19K
19
0%
-0.42%
-2.17%
-1.16%
$1.2M
$5.4M
#38v2LUSD/USDCLUSD Stablecoin
$0.9983
42
$18K
31
0.12%
0.02%
-0.01%
0.15%
$507K
$3.3M
#39v2DOLA/USDCDola USD Stablecoin
$0.9961
56
$67K
19
0%
-0.17%
0.08%
0.13%
$7.7M
$97.4M
#40v2wstETH/VELOWrapped liquid staked Ether 2.0
$3,622.81
39
$2.4K
24
0%
0.03%
-0.43%
-0.03%
$474K
$106.8M
#41v2LUSD/USDCLUSD Stablecoin
$0.9988
36
$10K
23
0%
0%
-0.01%
0.15%
$1.3M
$3.3M
#42v2ERN/USDCEthos Reserve Note
$1.00
65
$5.8K
21
0%
0.28%
0.24%
0.34%
$805K
$1.2M
#43v2USDV/OPUSDV
$0.9966
66
$4.8K
32
0.13%
-0.13%
-0.43%
-0.24%
$204K
$1.6M
#44v2THALES/WETHThales DAO Token
$0.2899
49
$12K
16
0%
-0.39%
-0.93%
-1.04%
$1.0M
$15.7M
#45LUSD/USDCLUSD Stablecoin
$0.9974
53
$98K
35
-0.02%
0.02%
0.02%
0%
$1.1M
$3.3M
#46v2HOP/WETHHop
$0.03690
30
$9.7K
21
0%
0%
-2.10%
1.63%
$330K
$2.7M
#47v2EXA/WETHexactly
$1.74
58
$10K
21
0%
-0.26%
-0.98%
-5.73%
$455K
$515K
#48v2PERP/USDCPerpetual
$1.03
29
$3.7K
16
-0.08%
-0.55%
-1.16%
-1.90%
$400K
$74.9M
#49v2ERN/WETHEthos Reserve Note
$1.00
55
$2.1K
21
0%
0.06%
-0.13%
0.07%
$207K
$1.2M
#50v2LDO/wstETHLido DAO Token
$1.72
51
$7.8K
12
-0.13%
-0.79%
-1.47%
-3.62%
$541K
$1.54B
#51v2FRAX/DOLAFrax
$0.9886
18
$5.2K
8
0%
-0.14%
-0.11%
-0.16%
$524K
$4.6M
#52v2DOLA/USDCDola USD Stablecoin
$0.9892
26
$1.4K
12
0%
0.01%
-0.58%
-0.63%
$323K
$96.7M
#53v2msUSD/USDCMetronome Synth USD
$1.00
36
$23K
11
0%
0.10%
0.26%
0.27%
$1.8M
$2.1M
#54v2LUSD/WETHLUSD Stablecoin
$0.9967
33
$3.3K
12
0%
-0.09%
-0.08%
-0.29%
$456K
$3.3M
#55v2DHT/OPdHEDGE DAO Token
$0.1268
44
$13K
14
0%
-0.16%
-1.07%
-6.88%
$587K
$6.4M
#56v2CYBER/USDCCyberConnect
$7.76
20
$1.4K
8
-0.15%
-0.26%
-1.86%
-1.49%
$218K
$173.6M
#57v2msETH/WETHMetronome Synth ETH
$3,099.13
42
$10K
10
0%
0.28%
-0.30%
-0.48%
$8.0M
$4.6M
#58v2fBOMB/VELOFantom Bomb
$0.01996
74
$12K
7
0%
-0.05%
-0.72%
-0.32%
$2.5M
$1.6M
#59v2SNX/wstETHSynthetix Network Token
$2.64
36
$2.2K
20
0%
0%
-1.53%
-1.35%
$221K
$868.0M
#60v2msUSD/USDCMetronome Synth USD
$1.00
33
$7.6K
6
0%
0%
0%
0.01%
$2.2M
$2.1M
#61v2KUJI/WETHKujira native asset
$1.62
13
$438
8
0%
0%
-0.26%
-0.30%
$293K
$198.9M
#62v2wrsETH/WETHrsETHWrapper
$3,145.69
14
$12
4
0%
0.14%
-0.29%
-0.59%
$509K
$357K
#63v2KWENTA/WETHKwenta
$78.37
15
$1.2K
4
0%
0.15%
-0.24%
-1.25%
$741K
$41.7M
#64v2NEXT/USDCConnext
$0.1766
22
$7.8K
9
0%
-0.10%
0.05%
-3.78%
$369K
$18.8M
#65VELO/WETHVelodromeV2
$0.1350
85
$64K
61
0%
-0.02%
-1.03%
-3.05%
$311K
$90.3M
#66v2USX/USDCdForce USD
$0.9780
14
$9
4
0%
-0.18%
-0.09%
0.02%
$1.4M
$15.7M
#67v2LUSD/HAILUSD Stablecoin
$0.9983
8
$904
6
0%
0%
0.01%
0.03%
$514K
$3.3M
#68v2MET/WETHMetronome2
$0.7741
7
$3
3
0%
0%
-0.38%
-0.62%
$382K
$269K
#69v2msOP/OPMetronome Synth OP
$2.54
34
$6.8K
6
0%
0.40%
-0.51%
-1.65%
$1.0M
$582K
#70v2alUSD/DOLAAlchemix USD
$0.9632
2
$1.0K
2
0%
0%
-0.03%
-0.03%
$678K
$2.8M
#71v2OATH/WETHOath Token
$0.02433
6
$1.0K
4
0%
0%
0.17%
0.68%
$420K
$3.6M
#72v2frxETH/alETHFrax Ether
$3,118.85
4
$374
4
0%
0%
0%
0%
$309K
$631.6M
#73v2USDV/WETHUSDV
$0.9958
26
$912
16
0%
-0.20%
-0.50%
-0.38%
$198K
$1.6M
#74v2MTA/USDCMeta
$0.03119
1
$967
1
0%
0%
0%
0%
$336K
$1.5M
#75v2tBTC/WETHOptimism tBTC v2
$66,923.88
32
$1.1K
11
0%
-0.13%
-0.53%
-0.84%
$431K
$4.4M
#76sUSD/USDCSynth sUSD
$0.9869
240
$47K
93
0%
-0.03%
0.03%
0.24%
$188K
$30.4M
#77v2TKN/VELOTokenDao
$0.4637
28
$2.3K
26
0%
-0.05%
-0.65%
-1.84%
$500K
$2.2M
#78v2TKN/WETHTokenDao
$0.4657
19
$2.4K
19
0%
0%
-0.45%
-1.95%
$545K
$2.2M
#79v2CHI/DAIChi USD
$1.00
52
$7.0K
13
0%
0%
0%
0%
$6.0M
$2.9M
#80v2PENDLE/wstETHPendle
$4.85
30
$17K
14
0%
-0.33%
-2.29%
-1.03%
$897K
$747.3M
#81v2wUSDR/USDCWrapped USDR
$0.6927
26
$2.2K
5
0%
0%
-0.49%
-0.26%
$1.2M
$3.1M
#82v2alETH/WETHAlchemix ETH
$2,819.52
61
$3.3K
32
0%
-0.48%
-1.17%
-1.48%
$5.6M
$5.4M
#83VELO/USDCVelodrome
$0.1616
148
$4.3K
52
-0.06%
-0.45%
-0.68%
-1.15%
$179K
$240.6M
#84v2opxVELO/VELOPerpetually Bonded VELO
$0.1191
57
$2.3K
44
0%
-0.60%
-1.26%
-1.64%
$325K
$562K
#85v2RING/opxVELOOneRing
$0.008837
17
$681
14
0%
0%
-0.29%
0.52%
$147K
$452K
#86v2frxETH/OPFrax Ether
$3,074.96
67
$2.7K
35
-0.03%
-0.75%
-1.21%
-1.49%
$176K
$622.7M
#87HAI/LUSDHAI Index Token
$0.9708
26
$30K
12
0%
0.03%
0.01%
-0.03%
$447K
$1.4M
#88v2HAI/sUSDHAI Index Token
$0.9720
30
$14K
12
0%
0%
0.11%
0.11%
$820K
$1.4M
#89v2sfrxETH/frxETHStaked Frax Ether
$3,366.02
11
$536
8
0%
0%
-0.88%
-0.87%
$659K
$10.2M
#90v2jEUR/EURAJarvis Synthetic Euro
$1.07
6
$1.5K
5
0%
0%
-0.19%
-0.49%
$295K
$247K
#91v2opxVELO/fBOMBPerpetually Bonded VELO
$0.1213
2
$418
2
0%
0%
0%
0.16%
$184K
$572K
#92v2GNode/USDCGoodNodes
$0.02245
45
$16K
28
0%
-0.20%
-0.22%
26.94%
$162K
$2.2M
#93sDAI/USDCSavings Dai
$1.07
59
$22K
15
0%
0.02%
0.03%
0.03%
$196K
$154K
#94v2USDA/USDCUSDA
$1.00
22
$16K
16
0%
0.25%
0.22%
0.34%
$250K
$5.1M
#95v2USDA/EURAUSDA
$0.9964
15
$4.7K
12
0%
0%
-0.81%
-0.69%
$631K
$5.0M
#96v2pxETH/WETHPirex Ether OFT
$3,117.20
11
$189
2
0%
0.07%
-0.51%
-0.29%
$2.0M
$1.0M
#97fETH/LUSDFractional ETH
$1.06
14
$14K
7
-0.01%
-0.01%
0%
0.07%
$201K
$48K
#98sETH/WETHSynth sETH
$3,089.20
9
$2.9K
8
0%
0.53%
-0.25%
-0.31%
$151K
$2.9M
#99v2STG/USDCStargateToken
$0.4594
49
$1.9K
19
-0.22%
-0.43%
0.34%
-1.30%
$148K
$93.8M
#100v2SNX/USDCSynthetix Network Token
$2.64
68
$3.2K
31
0%
-0.09%
-1.15%
-1.65%
$144K
$866.8M
Showing pairs 1-100 of 427Pairs 101-200