Loading...
Loading...
24H Volume:
$57.7M
24H Txns:
97,456
Latest Block:(4s ago)
39,095,024
(4s ago)
#1V3WMATIC/USDCWrapped Matic
$1.32
7,241
$13.8M
0.26%
0.77%
5.53%
3.07%
$4.5M
$190.9M
#2V2WMATIC/USDCWrapped Matic
$1.32
4,789
$1.2M
-0.33%
-0.36%
5.46%
2.14%
$4.0M
$190.0M
#3V3WETH/WMATICWrapped Ether
$1,631.07
3,803
$9.4M
0.13%
-0.39%
0.49%
-2.68%
$1.8M
$420.9M
#4V2WMATIC/USDTWrapped Matic
$1.32
3,660
$398K
-0.17%
-0.19%
5.01%
2.18%
$1.6M
$190.1M
#5V2VOXEL/USDCVOXEL Token
$0.3733
2,888
$2.2M
0.47%
0.86%
3.96%
-3.81%
$3.7M
$112.0M
#6V3WMATIC/USDTWrapped Matic
$1.32
2,832
$2.2M
0.29%
0.67%
5.46%
3.15%
$891K
$190.9M
#7V3WETH/USDCWrapped Ether
$1,634.79
2,492
$7.4M
0.10%
0.04%
0.54%
-2.34%
$6.9M
$421.9M
#8V2NITRO/WMATICNitro (PoS)
$0.01318
2,154
$106K
0.38%
0.30%
4.94%
3.61%
$475K
$11.9M
#9V2VOXEL/WMATICVOXEL Token
$0.3726
1,755
$1.1M
1.47%
-0.13%
4.13%
-3.61%
$2.4M
$111.7M
#10V2WETH/WMATICWrapped Ether
$1,639.05
1,502
$530K
0%
0.52%
0.94%
-1.73%
$4.0M
$423.0M
#11V2WMATIC/DAIWrapped Matic
$1.33
1,486
$14K
0.13%
-0.04%
5.34%
2.70%
$27K
$191.0M
#12V2SAND/WMATICSAND
$0.8024
1,365
$1.0M
-0.42%
-0.68%
1.11%
-9.25%
$5.2M
$135.3M
#13V3BOB/WMATICBOB
$0.9991
1,183
$652K
0.05%
-0.31%
0.16%
-0.24%
$64K
$9.4M
#14V2QUICK/WMATICQuickswap
$60.48
1,174
$179K
0%
-1.86%
5.05%
2.80%
$873K
$42.3M
#15V2PGEN/WMATICPolygen (PoS)
$0.0006157
1,152
$20K
0.83%
2.09%
6.26%
3.16%
$47K
$580K
#16V2POLI/WETHPolinate (PoS)
$0.001160
1,151
$12K
-0.23%
-2.18%
-1.05%
-3.51%
$19K
$44K
#17V2BOMB/USDTBombcrypto Coin
$0.03924
1,114
$20K
0.37%
0.03%
2.27%
2.40%
$71K
$3.8M
#18V2NAKA/USDCNakamoto.Games
$0.2865
1,048
$97K
-0.05%
1.32%
3.90%
-13.94%
$48K
$51.5M
#19V3BOB/WETHBOB
$0.9988
994
$1.1M
-0.23%
-0.08%
0.14%
-0.08%
$1.6M
$9.4M
#20V2IXT/WMATICPlanetIX
$0.7309
961
$14K
0.05%
-0.30%
1.07%
-0.68%
$154K
$112.0M
#21V3USDC/USDTUSD Coin (PoS)
$0.9999
939
$2.0M
-0.01%
0%
0%
-0.01%
$3.0M
$863.2M
#22V2mOCEAN/WMATICOcean Token (PoS)
$0.5222
899
$326K
0.08%
0.91%
4.22%
-1.08%
$1.2M
$3.9M
#23V2GNS/DAIGains Network
$7.02
870
$389K
0%
0.10%
-0.65%
-9.18%
$448K
$97.8M
#24V2TEL/WETHTelcoin (PoS)
$0.002789
855
$312K
0%
-0.83%
0.92%
-4.63%
$1.3M
$55.3M
#25V2TEL/USDCTelcoin (PoS)
$0.002782
806
$201K
0.08%
-0.90%
0.52%
-5.05%
$611K
$55.2M
#26V2TEL/WMATICTelcoin (PoS)
$0.002773
798
$156K
0%
-1.74%
0.45%
-4.94%
$509K
$55.0M
#27V2SFL/WMATICSunflower Land
$0.1283
780
$14K
0%
0.06%
4.16%
1.11%
$329K
$1.2M
#28V2PolyDoge/WMATICPolyDoge
$0.087266
766
$70K
0%
-0.27%
2.44%
-15.73%
$147K
$6.2M
#29V3WBTC/USDC(PoS) Wrapped BTC
$22,720.84
721
$1.0M
0.02%
-0.01%
0.39%
-2.06%
$1.8M
$128.6M
#30V2IQ/USDCEveripedia IQ (PoS)
$0.006986
673
$81K
0%
-0.36%
-1.43%
4.94%
$126K
$224K
#31V3WETH/USDTWrapped Ether
$1,634.23
666
$443K
0.05%
0%
0.44%
-2.38%
$424K
$421.7M
#32V2USDC/USDTUSD Coin (PoS)
$0.9975
623
$244K
0%
-0.04%
-0.35%
-0.21%
$8.2M
$861.1M
#33V2ROND/USDTROND Coin
$0.01252
601
$34K
-0.75%
-0.99%
-4.21%
-4.88%
$406K
$33.8M
#34V2WETH/USDCWrapped Ether
$1,636.46
587
$189K
0%
-0.08%
0.51%
-1.86%
$2.3M
$422.3M
#35V2Knot/USDCKarmaverse Knot
$0.04219
585
$32K
0%
-5.92%
22.42%
37.97%
$49K
$8.8M
#36V2LDO/WMATICLido DAO Token (PoS)
$2.73
558
$38K
0%
1.45%
-1.95%
6.31%
$62K
$1.5M
#37V3WMATIC/miMATICWrapped Matic
$1.34
536
$284K
0.30%
0.54%
5.36%
2.61%
$381K
$192.5M
#38V2QUICK/USDCQuickswap
$60.73
502
$46K
0%
-1.41%
5.10%
3.32%
$237K
$42.5M
#39V3QUICK/WMATICQuickSwap
$0.05689
499
$334K
0.25%
-0.10%
2.88%
0.22%
$396K
$51.2M
#40V2IXT/USDTPlanetIX
$0.7300
488
$61K
0%
-0.13%
1.12%
-0.68%
$1.9M
$111.8M
#41V2GHST/USDCAavegotchi GHST Token (PoS)
$1.08
481
$404K
-0.01%
-0.97%
-0.46%
-3.31%
$2.4M
$37.5M
#42V3VOXEL/WMATICVOXEL Token
$0.3691
476
$265K
0%
-1.25%
2.45%
-4.90%
$1.0M
$110.7M
#43V2EGX/USDTENEGRA
$3.94
419
$10K
0%
-20.54%
-20.54%
-65.94%
$580
$343.0M
#44V2BLOK/USDTBLOK
$0.003915
405
$150K
0%
1.20%
9.48%
0.82%
$830K
$779.5M
#45V2WETH/USDTWrapped Ether
$1,637.15
400
$42K
0%
-0.15%
1.13%
-1.89%
$643K
$422.5M
#46V2WOO/WETHWootrade Network (PoS)
$0.2374
399
$54K
0%
-1.70%
-4.54%
-12.13%
$132K
$7.2M
#47V2WETH/QUICKWrapped Ether
$1,628.21
371
$33K
0%
-0.51%
0.83%
-2.71%
$221K
$420.2M
#48V2GRT/USDCGraph Token (PoS)
$0.005265
368
$19K
-4.66%
-6.97%
-6.97%
86.61%
$4.3K
$1.6M
#49V2GRT/WETHGraph Token (PoS)
$0.005265
346
$1.8M
-4.66%
-4.32%
-4.32%
86.61%
$437K
$1.6M
#50V2BANANA/USDCApeFarm
$0.3230
345
$7.8K
-2.08%
4.95%
-9.89%
-34.92%
$4.0K
$161.5M
#51V2IUX/USDCGeniuX
$0.03708
344
$27K
0%
0.61%
0.94%
-4.72%
$85K
$37.0M
#52V2MV/USDTMetaverse (PoS)
$0.2046
333
$55K
0.08%
0.24%
1.51%
-0.08%
$471K
$57.7M
#53V2REQ/USDTRequest
$0.1176
323
$86K
0%
2.65%
4.51%
1.84%
$807K
$1.1M
#54V2DAFI/WMATICDAFI Token (PoS)
$0.03191
316
$113K
-0.94%
-1.24%
3.23%
-5.33%
$162K
$3.3M
#55V3ALI/WMATICArtificial Liquid Intelligence Token
$0.06674
316
$315K
-0.01%
-4.61%
0.97%
-15.53%
$650K
$6.8M
#56V3WBTC/WETH(PoS) Wrapped BTC
$22,715.76
311
$684K
0%
-0.03%
0.72%
-2.02%
$2.1M
$128.6M
#57V2WNT/USDTWicrypt Network Token
$0.07016
296
$32K
-0.10%
0.03%
-0.06%
-2.28%
$181K
$14.0M
#58V3GNS/DAIGains Network
$7.01
288
$163K
0.26%
-0.40%
-0.55%
-9.26%
$249K
$97.7M
#59V3QUICK/USDCQuickSwap
$0.05694
285
$169K
0.61%
0.33%
3.15%
-0.01%
$522K
$51.2M
#60V3VOXEL/USDCVOXEL Token
$0.3721
283
$27K
0.67%
-0.09%
3.40%
-4.09%
$104K
$111.6M
#61V3IXT/USDTPlanetIX
$0.7314
276
$157K
0.06%
-0.17%
0.96%
-0.48%
$106K
$112.0M
#62V3SD/USDCStader (PoS)
$1.62
275
$107K
0.52%
0.03%
0.02%
0.31%
$153K
$914K
#63V2USDC/DAIUSD Coin (PoS)
$0.9984
274
$87K
0%
-0.53%
-0.22%
-0.34%
$2.3M
$861.8M
#64V2PYR/WMATICPYR Token
$4.16
270
$33K
0%
-0.69%
-0.72%
-5.12%
$145K
$64.0M
#65V2LINK/WETHChainLink Token
$7.54
269
$43K
0.53%
-0.17%
8.15%
5.22%
$382K
$11.4M
#66V3DIMO/USDCDimo
$0.1043
262
$87K
-3.80%
-1.81%
-8.03%
33.38%
$69K
$104.2M
#67V3SAND/WMATICSAND
$0.8024
257
$298K
0%
-0.71%
1.63%
-9.17%
$310K
$135.3M
#68V2UPO/USDTUpOnly
$0.01519
254
$12K
-0.68%
-6.09%
-8.35%
-12.48%
$36K
$2.4M
#69V2WBTC/TEL(PoS) Wrapped BTC
$22,679.42
243
$45K
0%
-0.18%
0.21%
-2.21%
$244K
$128.3M
#70V2TDOX/WMATICTDOX
$0.062701
241
$16K
0%
-0.31%
2.87%
-6.86%
$244K
$1.7M
#71V2CHS/USDCCHS
$5.09
241
$5.7K
9.34%
-12.49%
10.97%
-18.12%
$3.3K
$50K
#72V2TB/WMATICstorage gastoken
$5.16
238
$478
0%
-4.77%
16.29%
-87.74%
$37
$5.3K
#73V2DIMO/USDCDimo
$0.1052
236
$7.7K
-2.33%
-2.05%
-6.11%
34.10%
$2.4K
$105.1M
#74V2TEL/QUICKTelcoin (PoS)
$0.002772
234
$54K
0%
-1.54%
1.24%
-4.98%
$649K
$55.0M
#75V2GHST/WMATICAavegotchi GHST Token (PoS)
$1.08
231
$2.1K
0%
-0.96%
-0.57%
-4.15%
$2.8K
$37.3M
#76V2RNDR/USDCRender Token
$1.61
228
$6.1K
0%
-4.16%
-2.90%
-14.57%
$3.8K
$2.7M
#77V3QUICK/WETHQuickSwap
$0.05675
228
$144K
0%
0%
2.87%
0%
$365K
$51.0M
#78V3IXT/WMATICPlanetIX
$0.7307
226
$137K
0.16%
-0.72%
0.87%
-0.31%
$42K
$111.9M
#79V2SOL/USDCWrapped SOL (Wormhole)
$22.89
222
$43K
0%
0.53%
0.81%
-3.66%
$717K
$812K
#80V2GHST/WETHAavegotchi GHST Token (PoS)
$1.08
213
$54K
-0.19%
-0.19%
0.12%
-4.08%
$243K
$37.4M
#81V2ICE/USDCDecentral Games ICE
$0.005033
207
$32K
0.60%
-0.01%
-0.74%
0.33%
$2.1M
$2.2M
#82V2QUICK/WMATICQuickSwap
$0.05660
205
$11K
0.30%
-1.02%
2.56%
0.01%
$126K
$50.9M
#83V2SFL/USDCSunflower Land
$0.1280
204
$8.9K
0.10%
-0.15%
3.76%
0.97%
$124K
$1.2M
#84V2SD/USDCStader (PoS)
$1.60
201
$5.5K
0%
-0.19%
-2.54%
0.08%
$4.4K
$906K
#85V3FEAR/USDTFear NFTs (PoS)
$0.1860
197
$41K
0%
-1.90%
-0.78%
10.87%
$185K
$2.1M
#86V2HEX/WMATICHEX (PoS)
$0.05190
197
$11K
0%
0%
1.42%
7.29%
$15K
$565K
#87V2BANANA/USDTApeFarm
$0.3280
194
$2.6K
0%
5.69%
-8.65%
-33.98%
$2.2K
$164.0M
#88V2WMATIC/miMATICWrapped Matic
$1.33
192
$2.7K
0%
-0.87%
4.94%
2.00%
$20K
$191.3M
#89V3GNS/miMATICGains Network
$7.05
190
$73K
0%
-0.48%
-0.64%
-9.56%
$86K
$98.3M
#90V2FTM/WMATICFantom Token
$0.5102
189
$27K
0%
-0.07%
2.37%
-10.42%
$145K
$327K
#91V2ELON/WMATICDogelon (PoS)
$0.063862
184
$21K
0%
-0.47%
0.78%
-7.52%
$96K
$611K
#92V3miMATIC/USDTmiMATIC
$0.9913
184
$102K
0%
0.02%
0.02%
0.01%
$908K
$199.3M
#93V2GOVI/WETHGOVI (PoS)
$0.5518
183
$53K
0%
-0.01%
0.87%
-8.23%
$288K
$2.9M
#94V2DAI/USDT(PoS) Dai Stablecoin
$0.9961
182
$4.7K
0%
-0.03%
0%
-0.74%
$415K
$139.9M
#95V2POLX/WMATICPolylastic
$0.00006877
181
$42K
0%
-1.51%
-0.44%
-2.03%
$295K
$6.7M
#96V2DATA/USDCStreamr
$0.04036
180
$23K
0%
-0.49%
0.69%
-8.83%
$163K
$3.8M
#97V2QI/WMATICQi Dao
$0.1067
180
$12K
0%
-1.32%
4.11%
0.21%
$2.3M
$21.3M
#98V2TNDR/USDTThunder Token
$0.0002409
179
$22K
0%
-1.12%
-2.76%
-2.64%
$58K
$2.4M
#99V3GNS/WMATICGains Network
$7.01
177
$54K
0%
0.29%
-1.16%
-9.54%
$21K
$97.6M
#100V2OJA/WMATICOjamu
$0.03245
175
$41K
0%
2.05%
6.83%
-29.92%
$55K
$363K
Showing pairs 1-100 of 1,898Pairs 101-200