Loading...
Loading...
24H Volume:
$143.2M
24H Txns:
472,991
Latest Block:8m ago
26,816,986
8m ago
#101v2Yorkie/WBNBYorkie
$0.0101129
666
$38K
0%
6.47%
1.98%
398%
$7.5K
$11K
#102v2YORKIE/WBNBYorkie Iun
$0.0112438
666
$16K
0%
-6.19%
-16.43%
145%
$886
$2.4K
#103v2GPTT/WBNBGPT TOKEN
$0.061459
664
$24K
0%
-11.74%
-36.65%
-25.74%
$1.9K
$145K
#104v2STG/BUSDStargateToken
$0.6499
663
$77K
0%
0.14%
-0.48%
0.95%
$1.7M
$11.4M
#105v1WBNB/USDTWrapped BNB
$328.03
659
$7.5K
0%
0.09%
0.32%
1.49%
$164K
$1.14B
#106v2SavantAI/WBNBSavant AI
$0.0001726
650
$130K
0%
-3.82%
0.07%
-45.02%
$76K
$158K
#107v2BTCB/USDTBTCB Token
$27,875.06
630
$64K
0%
-0.13%
0.42%
0.77%
$524K
$1.68B
#108v2ORT/BUSDOkratech
$0.02998
625
$133K
0%
0.52%
4.37%
-15.10%
$139K
$26.2M
#109v2YYD/USDTYYD
$0.9952
620
$70K
0%
-2.85%
-5.89%
-9.95%
$190K
$9.9M
#110v2TFS/USDTFairspin Token
$0.004667
618
$88K
0%
0.05%
-2.47%
-4.82%
$379K
$1.6M
#111v2CHESS/USDCChess
$0.2906
616
$176K
0%
2.83%
0.76%
13.75%
$665K
$87.2M
#112v2MAI/WBNBMatrixGPT
$0.0009311
615
$218K
0%
-0.42%
-13.80%
7.48%
$260K
$828K
#113v2CERES/USDTCERES
$0.9388
613
$118K
0%
-0.20%
-1.39%
-2.03%
$1.2M
$111.3M
#114v2Nusic/USDTNusic Token
$0.02568
611
$67K
0%
-0.17%
0.31%
0.75%
$988K
$2.8M
#115v2ZAX/WBNBZILLION AAKAR XO
$0.4927
608
$239K
0%
1.91%
-3.84%
0.30%
$1.1M
$10.3M
#116v2HOKA/WBNBHokkaido Inu
$0.0119377
599
$90K
0%
6.74%
39.49%
23.02%
$169K
$468K
#117v2MASK/BUSDMask Network
$5.91
590
$152K
0%
-0.60%
-1.39%
4.15%
$617K
$8.6M
#118v2DOGE/WBNBDogecoin
$0.07371
580
$72K
0%
0.03%
-0.20%
-1.28%
$3.2M
$105.3M
#119v2JUPITER/USDTJUPITER
$0.009126
578
$13K
0%
-0.45%
-0.50%
0.32%
$758K
$1.3M
#120v2CSIX/WBNBCarbon
$0.05243
577
$66K
0%
-0.37%
-2.66%
-7.62%
$72K
$52.4M
#121v2DAO/BUSDDAO Maker
$1.60
570
$146K
0%
-0.26%
0.68%
3.57%
$735K
$24.1M
#122v2SWP/USDTS-Wallet Protocol
$0.4312
565
$130K
0%
-0.27%
1.14%
-6.05%
$522K
$21.5M
#123v2GSD/USDTGSD
$2.37
554
$661K
0%
-0.10%
1.16%
2.32%
$14.7M
$18.3M
#124v2PTAIN/WBNBPLATAIN
$0.091728
548
$4.6K
0%
-0.73%
-2.07%
478%
$1.4K
$1.7K
#125v2OTTER/WBNBOtter Inu
$0.001576
546
$33K
0%
-9.88%
-33.02%
-35.77%
$6.3K
$15K
#126v2SEKISHU/WBNBSekishu Inu
$0.063910
546
$5.9K
0%
0%
0%
2.72%
$673
$391
#127v2HobbesDog/WBNBHobbesDog
$0.0151510
542
$145K
0%
0%
0%
-100%
<$1
-
#128v2TRDT/WBNBTridentGroup
$0.2489
538
$151K
0%
11.44%
5.24%
149%
$176K
$746K
#129v2ShibaZilla/WBNBShibaZilla
$0.0163342
538
$57K
0%
5.55%
10.65%
-1.31%
$61K
$584K
#130v2MSG/WBNBMsgSender
$0.09796
528
$91K
0%
-16.19%
-26.33%
-29.68%
$110K
$952K
#131v2LIONCEO/WBNBLionCEO
$0.0123207
524
$127K
0%
0%
408%
-100%
$2
-
#132v2MBOX/WBNBMobox
$0.4758
524
$284K
0%
0.03%
-0.13%
0.85%
$24.3M
$173.4M
#133v2LBR/WBNBLibra Protocol
$0.4784
519
$173K
0%
-2.86%
-33.66%
-29.15%
$107K
$239K
#134v2DODO/WBNBDODO bird
$0.1702
519
$64K
0%
-0.21%
-0.42%
0.81%
$79K
$6.4M
#135v2BRISE/WBNBBitrise Token
$0.064830
517
$73K
0%
0.05%
-0.85%
4.81%
$1.7M
$203.1M
#136v2YESGO/USDTyesgo
$0.05051
511
$64K
0%
-0.94%
-3.86%
-5.53%
$622K
$480.9M
#137v2SHOOTER/BUSDSHOOTER
$0.0008296
510
$69K
0%
2.03%
0.79%
1.70%
$84K
$8.2M
#138v2SFLOKI/WBNBSquid Floki
$0.051610
509
$6.2K
0%
14.24%
-26.80%
-53.48%
$427
$1.6K
#139v2ZM/USDTZM
$385.92
506
$196K
0%
-0.74%
-2.88%
-10.89%
$2.9M
$2.7M
#140v2MMPRO/BUSDMMPRO Token
$0.2765
504
$307K
0%
0.09%
-2.21%
7.04%
$1.2M
$27.4M
#141v2TBBDAO/USDTTBBDAO
$1.84
503
$19K
0%
-5.67%
-6.89%
70.75%
$13K
$9.2K
#142v2HVT/BUSDHyperVerse Token
$0.064230
502
$17K
0%
-0.50%
-2.95%
-12.59%
$11K
$4.4M
#143v2DIFX/BUSDDigitalFinancialExch
$0.2445
502
$140K
0%
0.28%
-1.60%
-2.59%
$909K
$14.6M
#144v2SHIB-ID/WBNBSHIBA SPACE ID
$0.0208692
497
$10K
0%
21.74%
1,172%
1,172%
$2.6K
$8.6K
#145v2ETH/BUSDEthereum Token
$1,771.98
495
$31K
0%
0.34%
0.94%
0.19%
$84K
$1.070B
#146v2ESHARE/WBNBESHARE V2
$132.81
493
$346K
0%
-0.89%
-1.89%
13.91%
$754K
$6.5M
#147v2SquidGrow/WBNBSquidGrow
$0.071710
493
$114K
0%
0.46%
1.11%
2.93%
$1.9M
$17.1M
#148v2FREE/WBNBFREE coin BSC
$0.061668
491
$36K
0%
-1.67%
-8.55%
-6.66%
$23K
$1.6M
#149v2WWY/WBNBWeWay Token
$0.006377
490
$97K
0%
0%
3.39%
17.73%
$53K
$44.6M
#150v2SquidCEO/WBNBSquidCEO
$0.0105785
489
$32K
0%
18.38%
-20.95%
11.31%
$11K
$18K
#151v2DIAMOND/WBNBDIAMOND CEO
$0.0004920
489
$72K
0%
3.94%
-2.22%
-37.31%
$35K
$47K
#152v2KBSC/WBNBKabosuCEO
$0.0121314
487
$95K
0%
0%
0%
-100%
$1
-
#153v2ESCEO/WBNBEaster Shib Ceo
$0.06627
486
$62K
0%
35.06%
3,797%
3,797%
$21K
$66K
#154v2PANDAI/USDTPandAI Token
$0.079393
483
$50K
0%
1.01%
-0.25%
-3.20%
$98K
$9.3M
#155v2AIBT/WBNBAIBOT
$4.77
474
$67K
0%
6.56%
18.80%
44.64%
$203K
$477K
#156v2PEPA/WBNBPepa Inu
$0.0111487
472
$45K
0%
3.81%
25.16%
85.02%
$67K
$295K
#157v2BNBCK/CakeBNBCK
$0.064690
472
$50K
0%
31.59%
338%
22,224%
$95K
$465K
#158v2KAKI/USDTDoge KaKi
$0.061076
469
$125K
0%
2.17%
5.33%
0.89%
$444K
$1.0M
#159v2DRB/WBNBDigimonRabbit
$0.0118480
468
$26K
0%
0.44%
-2.88%
-6.01%
$370K
$2.5M
#160v2JX/USDTJX
$75.07
468
$80K
0%
1.59%
5.32%
-15.73%
$282K
$437K
#161v2FEG/WBNBFEG Token
$0.0008798
468
$114K
0%
1.71%
4.76%
17.38%
$694K
$43.9M
#162v2YFI/WBNBYFI
$131.19
466
$106K
0%
-0.02%
-0.74%
31.09%
$647K
$3.8M
#163v2LOOP/WBNBLoopNetwork
$0.1351
465
$130K
0%
0.51%
16.84%
31.64%
$694K
$24.4M
#164v2MATIC/WBNBMatic Token
$1.09
464
$43K
0%
-0.09%
0%
0.90%
$491K
$64.6M
#165v2SH/USDTSH
$3.97
462
$18K
0%
0.01%
-0.80%
1.93%
$578K
$909K
#166v2DMG/USDTDMG Token
$0.1172
462
$100K
0%
-0.24%
0.64%
-10.42%
$1.8M
$11.5M
#167v2BBB/WBNBBigBrotherBot Token
$0.057544
461
$13K
0%
64.72%
86.50%
837%
$4.1K
$7.5K
#168v2Mars/USDTMars
$0.053402
460
$102K
0%
-3.66%
-10.72%
-14.03%
$396K
$3.5M
#169v2FROG CEO/WBNBFROG CEO
$0.0116294
459
$79K
0%
-0.06%
17.32%
170%
$49K
$314K
#170v2BTCB/BUSDBTCB Token
$27,884.54
456
$1.0M
0%
0%
0.34%
1.01%
$43.2M
$1.68B
#171v2INTER/USDTInter
$0.1224
453
$93K
0%
44.58%
39.64%
15.68%
$76K
$12.2M
#172v2HAI/BUSDHacken Token
$0.04212
448
$152K
0%
0.92%
-1.75%
5.12%
$755K
$2.9M
#173v2LYCC/WBNBZGLYEB Token
$0.071057
446
$7.4K
0%
0.47%
8.56%
13.81%
$116K
$3.1M
#174v2Gameking/USDTGameking
$0.00002431
443
$83K
0%
-2.88%
-4.01%
-10.83%
$543K
$1.2M
#175v2LVL/USDTLevel Token
$6.65
440
$212K
0%
-0.25%
0.22%
3.33%
$498K
$331.7M
#176v2$NETCOIN/WBNBINTERNET COIN
$0.0132931
438
$5.1K
0%
-16.25%
-18.28%
1,023%
$802
$2.9K
#177v2WRT/WBNBWealth Rabbit
$0.0116187
437
$9.6K
0%
0%
-14.89%
114%
$2.0K
$29K
#178v2RJV/WBNBRejuve Token
$0.08537
436
$142K
0%
-2.84%
-4.41%
-4.25%
$249K
$8.6M
#179v2SHIK/WBNBSHIKOKU INU
$0.091040
433
$117K
0%
0.06%
-3.04%
9.53%
$23K
$98K
#180v2IRT/WBNBInfinity Rocket Token
$0.007770
419
$48K
0%
-1.01%
-1.09%
2.02%
$170K
$1.4M
#181v2PAW/WBNBPAW PATROL DIGITAL
$0.0123403
417
$38K
0%
6.14%
-46.11%
221%
$13K
$17K
#182v2CYSEO/WBNBCyber Shib CEO
$0.091642
415
$80K
0%
0%
0%
-100%
$1
-
#183v29419/USDT9419 Coin
$0.071392
412
$61K
0%
0.81%
-2.64%
-14.80%
$133K
$3.2M
#184v2SCLP/WBNBScallop
$0.2671
410
$120K
0%
0%
-3.64%
9.86%
$221K
$26.7M
#185v2GOLDEN/WBNBGolden Inu
$0.0101136
410
$44K
0%
-0.19%
-6.13%
53.13%
$123K
$575K
#186v2ETH/USDCEthereum Token
$1,766.06
407
$501K
0%
0.04%
0.31%
0.66%
$16.8M
$1.060B
#187v2DOME/WBNBEverdome
$0.001274
406
$106K
0%
0.23%
-0.62%
1.02%
$456K
$124.7M
#188v2ERA/WBNBEra Token
$0.02793
403
$1.6K
0%
0.16%
0.48%
-3.88%
$72K
$12.8M
#189v2SAFE/USDTSAFE(AnWang)
$11.54
399
$314K
0%
2.61%
7.48%
20.04%
$1.5M
$12.0M
#190v2ADA/WBNBCardano Token
$0.3520
398
$138K
0%
0.27%
-0.64%
-0.69%
$6.5M
$98.5M
#191v2SCRL/BUSDWizarre Scroll
$0.0001173
397
$48K
0%
-0.60%
0.01%
-2.89%
$51K
$1.1M
#192v2CENT/WBNBONECENTINU
$0.00009070
397
$922
0%
0%
11.95%
333K%
$54
$91
#193v2RAM/USDTRAM TOKEN
$0.02702
394
$108K
0%
-0.25%
-0.41%
3.76%
$811K
$155.5M
#194v2AIS/WBNBAI Squid
$0.00001953
393
$2.6K
0%
-16.95%
537%
537%
$120
$195
#195v2HOOP/BUSDPrimal Hoop
$0.003290
393
$33K
0%
1.14%
-13.87%
27.94%
$39K
$1.1M
#196v2NLITE/USDTNEW LITE
$0.7182
392
$246K
0%
10.39%
13.85%
22.72%
$839K
$7.1M
#197v2X-FIST/USDTX-FIST
$0.07133
391
$24K
0%
-12.64%
-13.67%
5.31%
$18K
$37K
#198v2SUC/WBNBsecond uncle coin
$0.079955
391
$38K
0%
21.70%
15.82%
-11.71%
$24K
$84K
#199v2QUK/USDTQUK Token
$0.006107
389
$8.9K
0%
4.87%
-10.61%
1.49%
$1.8K
$6.0M
#200v2DOGEPAW/WBNBDOGEPAW
$0.094891
388
$4.6K
0%
-10.25%
-52.38%
38.94%
$796
$489
Showing pairs 101-200 of 9,758Pairs 1-100Pairs 201-300
undefined