Loading...
Loading...
24H Volume:
$238.7M
24H Txns:
119,729
Latest Block:3s ago
15,814,980
3s ago
Trending
#1BRETT/WETHBrett
$0.1359
7,151
$6.7M
3,093
0.22%
-0.78%
1.42%
-3.21%
$1.2M
$1.34B
#2AERO/USDCAerodrome
$0.8378
19,004
$7.3M
1,653
0.01%
0.32%
2.71%
-3.15%
$82.1M
$415.8M
#3DEGEN/WETHDegen
$0.01342
1,715
$1.9M
641
0.34%
-0.13%
3.61%
-0.37%
$4.2M
$167.5M
#4WELS/WETHWrapped Ethlas Token
$0.2230
1,863
$403K
386
0.17%
0.15%
2.63%
-1.95%
$13.5M
$12.5M
#5TKN/WETHTokenDao
$0.2003
3,248
$62K
90
0.06%
0.20%
2.46%
-1.94%
$4.7M
$5.4M
#6TOSHI/WETHToshi
$0.0003329
921
$539K
532
-0.19%
-0.57%
-1.13%
-5.66%
$245K
$140.0M
#7TN100x/WETHThe Next 100x Memecoin on Base
$0.001179
124
$35K
78
0%
0.08%
2.76%
-0.91%
$857K
$11.7M
#8BRETT/AEROBrett
$0.1356
600
$48K
229
0.54%
-1.55%
0.82%
-3.32%
$260K
$1.34B
#9BENJI/WETHBasenji
$0.07478
414
$404K
214
0%
0%
1.39%
12.10%
$259K
$74.7M
#10BET/USDCBetBase
$0.1819
72
$77K
57
0%
0%
-0.57%
1.52%
$2.2M
$3.4M
#11WELS/AEROWrapped Ethlas Token
$0.2230
562
$239K
327
0%
0.05%
2.28%
-1.15%
$7.4M
$12.5M
#12OKAYEG/WETHOkayeg
$0.00001388
271
$107K
76
0.35%
2.31%
4.26%
-8.49%
$71K
$5.8M
#13DEGEN/WETHDegen
$0.01338
809
$159K
308
-0.05%
-0.50%
3.41%
-0.83%
$1.3M
$167.1M
#14CHOMP/WETHChompCoin
$0.5436
267
$191K
142
0%
0.04%
10.28%
10.32%
$586K
$50.9M
#15VIRTUAL/WETHVirtual Protocol
$0.03988
268
$117K
135
0%
-0.53%
1.70%
-4.88%
$4.8M
$14.5M
#16KEYCAT/WETHKeyboard Cat
$0.003455
351
$231K
127
0%
0.08%
2.74%
1.84%
$161K
$34.5M
#17MAVIA/WETHHeroes of Mavia
$2.28
887
$407K
51
0.09%
0.16%
1.55%
-3.25%
$7.1M
$71.9M
#18L2VE/WETHL2VE
$0.0004848
113
$14K
42
0%
-0.21%
1.43%
1.62%
$687K
$479K
#19SKI/WETHSKI MASK DOG
$0.009073
254
$200K
81
0%
-0.48%
2.80%
-7.61%
$104K
$9.0M
#20NPC/WETHNon-Playable Coin
$0.02568
103
$28K
77
-0.06%
-0.24%
2.66%
2.54%
$265K
$7.3M
#21TYBG/WETHBase God
$0.0001303
132
$32K
67
0%
-0.72%
3.36%
-0.50%
$693K
$16.0M
#22DOG/WETHThe Doge NFT
$0.004808
153
$9.7K
142
0.17%
-0.32%
0.87%
-5.72%
$419K
$71.8M
#23doginme/WETHdoginme
$0.0002389
100
$43K
60
0%
-0.22%
-2.92%
-5.18%
$962K
$16.1M
#24DOG/WETHBasic Dog Meme
$0.001103
77
$13K
37
0%
-0.31%
2.19%
-5.29%
$499K
$1.1M
#25TKN/AEROTokenDao
$0.2022
282
$70K
94
0%
0.02%
1.67%
-0.08%
$4.4M
$5.4M
#26DEGEN/TKNDegen
$0.01339
64
$9.6K
27
0%
0%
2.81%
-1.59%
$325K
$167.1M
#27ZOOMER/AEROBased ZoomerCoin
$0.00001817
7
$667
6
0%
0.53%
-1.66%
-3.97%
$139K
$250K
#28DOG/WETHThe Doge NFT
$0.004835
25
$14K
19
0%
0.03%
0.58%
-5.71%
$419K
$72.1M
#29CHAD/WETHBased Chad
$0.00001880
65
$6.0K
45
0%
-0.23%
0.77%
0.75%
$238K
$1.3M
#30BITCOIN/WETHHarryPotterObamaSonic10Inu
$0.1028
10
$2.1K
9
0%
0%
2.82%
-5.57%
$99K
$401K
#31wBaseDOGE/WETHWrapped BaseDOGE
$0.068676
71
$1.7K
34
0%
-0.60%
2.83%
-2.30%
$230K
$265K
#32wBaseDOGE/AEROWrapped BaseDOGE
$0.068884
42
$2.1K
27
0%
0.03%
7.49%
2.98%
$114K
$271K
#33ANIME/WETHAnime
$0.001099
34
$2.8K
20
0%
-0.44%
1.96%
-3.22%
$349K
$1.0M
#34LBM/WETHLibertum
$0.04795
28
$5.8K
21
0%
-3.63%
-0.22%
-0.28%
$167K
$2.0M
#35AYB/WETHAll Your Base
$0.051687
44
$6.9K
38
0%
0.20%
1.72%
-2.57%
$363K
$3.3M
#36DOG/USDCBasic Dog Meme
$0.001108
29
$4.6K
27
0%
0%
0%
-5.02%
$222K
$1.1M
#37AERO/WETHAerodrome
$0.8333
6,211
$539K
920
0.06%
0.40%
2.81%
-4.65%
$7.9M
$413.6M
#38AERO/USDbCAerodrome
$0.8321
6,217
$231K
284
0.01%
0.37%
2.70%
-3.13%
$3.1M
$413.0M
#39OVN/USD+OVN
$47.43
872
$456K
272
0%
0.34%
0.02%
-0.51%
$16.9M
$21.1M
#40NORMILIO/WETHNormilio
$0.003352
168
$74K
45
0%
-0.33%
1.61%
6.82%
$91K
$3.0M
#41SAM/WETHSAMURAI
$0.02878
7
$4.1K
7
0%
0%
0.77%
-3.03%
$579K
$902K
#42KLIMA/WETHKlima DAO
$2.67
406
$379K
157
0%
1.33%
6.37%
8.57%
$3.5M
$5.8M
#43AERO/WETHAerodrome
$0.8362
1,402
$2.2M
577
0%
0.55%
2.80%
-3.97%
$2.1M
$415.0M
#44JADE/WETHJade
$0.006283
191
$13K
86
0.23%
0.29%
2.24%
-1.04%
$1.0M
$1.8M
#45SPX/WETHSPX6900
$0.008392
12
$3.7K
7
0%
0%
4.36%
0.23%
$157K
$325K
#46NORMILIO/WETHNormilio
$0.003286
77
$6.8K
37
0%
0%
0.47%
4.88%
$84K
$3.0M
#47TAROT/WETHTarot
$0.1786
3,142
$223K
73
0.10%
0.20%
2.27%
-12.47%
$4.0M
$11.1M
#48HBR/USDCHarbor Token
$0.2386
212
$335K
74
0%
1.01%
-1.35%
-16.31%
$2.2M
$2.2M
#49weirdo/WETHweirdo
$0.00008505
321
$88K
247
0.06%
-0.75%
7.93%
-15.92%
$204K
$5.9M
#50wstETH/WETHWrapped liquid staked Ether 2.0
$4,073.73
846
$1.1M
414
0.12%
0.13%
2.10%
-0.27%
$5.5M
$55.1M
#51KLIMA/USDCKlima DAO
$2.67
242
$301K
121
0%
0.27%
6.30%
9.62%
$4.0M
$5.7M
#52DOLA/USDCDola USD Stablecoin
$0.9927
155
$1.4M
78
0%
0%
-0.48%
0.06%
$57.8M
$103.3M
#53WAI/VIRTUALWAI
$0.02427
7
$1.9K
6
0%
0%
0.56%
-2.36%
$238K
$150K
#54EXTRA/WETHExtra Finance
$0.1018
476
$49K
235
-0.01%
-0.06%
1.72%
-1.13%
$2.1M
$19.6M
#55TOWER/WETHTOWER
$0.007653
234
$83K
145
0%
0.03%
3.47%
-4.62%
$2.9M
$12.1M
#56WELL/WETHWELL
$0.03423
302
$277K
128
0.05%
-0.02%
0.79%
-3.52%
$9.0M
$87.4M
#57PRIME/WETHPrime
$10.41
605
$215K
169
0%
0.42%
2.67%
-8.64%
$166K
$426.9M
#58Mog/WETHMog Coin
$0.068311
231
$100K
102
0%
0.18%
6.86%
-5.57%
$1.3M
$5.0M
#59WELL/WETHWELL
$0.03475
325
$91K
169
0%
-0.20%
2.17%
0.22%
$457K
$8.3M
#60BAVA/AEROBavaToken
$0.09409
608
$191K
66
0.03%
0.20%
4.24%
-19.36%
$945K
$38.7M
#61SPEC/WETHSpectral Token
$10.11
303
$414K
124
0.09%
0.09%
2.44%
2.76%
$377K
$106.4M
#62doginme/WETHdoginme
$0.0002396
121
$58K
81
0%
-0.06%
-2.22%
-4.80%
$76K
$16.2M
#63TAROT/AEROTarot
$0.1798
1,185
$73K
38
0.05%
0.07%
1.18%
-11.70%
$1.9M
$11.2M
#64DOLA/USDbCDola USD Stablecoin
$0.9931
226
$589K
35
0%
0%
-0.46%
-0.52%
$29.8M
$103.3M
#65tBTC/WETHBase tBTC v2
$66,210.22
166
$223K
73
0%
0%
0.66%
-0.89%
$546K
$3.0M
#66QI/WETHQiDao
$0.03767
49
$44K
25
0%
0.47%
2.67%
-4.01%
$530K
$3.1M
#67Mog/WETHMog Coin
$0.068330
150
$30K
68
0%
0.52%
6.89%
-5.70%
$460K
$5.0M
#68tBTC/USDCBase tBTC v2
$65,997.91
229
$61K
90
0%
0%
0.85%
-0.54%
$172K
$3.0M
#69XSWAP/USDCXSwap
$0.1345
178
$49K
70
0%
0%
4.10%
7.12%
$371K
$9.3M
#70cbETH/WETHCoinbase Wrapped Staked ETH
$3,731.09
126
$2.1K
76
0%
-0.14%
1.93%
-0.61%
$1.7M
$632.5M
#71AERO/wstETHAerodrome
$0.8305
611
$382K
164
0%
0.30%
2.59%
-5.06%
$390K
$412.2M
#72AERO/USDCAerodrome
$0.8399
165
$7.2K
89
0.05%
0.18%
2.71%
-2.42%
$129K
$416.8M
#73OVN/AEROOVN
$48.03
146
$16K
94
0%
0.11%
1.50%
1.13%
$199K
$21.4M
#74PRIME/WETHPrime
$10.41
328
$48K
104
0%
0.54%
2.71%
-8.35%
$170K
$427.2M
#75wstETH/AEROWrapped liquid staked Ether 2.0
$4,096.49
634
$184K
160
0.15%
-0.11%
1.90%
1.40%
$6.3M
$55.4M
#76SONNE/USDCSonne
$0.01350
90
$8.3K
40
0%
0%
1.57%
0.87%
$356K
$1.0M
#77eUSD/USDCElectronic Dollar
$0.9960
137
$216K
77
0%
0%
0.01%
0.06%
$4.6M
$7.7M
#78tBTC/WETHBase tBTC v2
$65,853.49
133
$10K
56
0%
-0.19%
0.30%
-1.44%
$1.1M
$3.1M
#79fBOMB/AEROFantom Bomb
$0.01994
24
$13K
11
0%
0.51%
6.94%
1.42%
$1.1M
$5.4M
#80DOLA/USD+Dola USD Stablecoin
$0.9928
45
$155K
31
0%
-0.06%
-0.32%
-0.25%
$109K
$103.3M
#81EXTRA/AEROExtra Finance
$0.1027
196
$21K
81
0%
-0.03%
1.54%
0.93%
$637K
$19.7M
#82DEUS/USDCDEUS
$24.39
87
$2.0K
77
0%
0%
0.12%
-2.17%
$248K
$3.3M
#83cbETH/WETHCoinbase Wrapped Staked ETH
$3,735.32
80
$218K
66
0%
-0.11%
2.42%
-0.45%
$13.9M
$633.2M
#84crvUSD/USDCCurve.Fi USD Stablecoin
$0.9929
20
$22K
19
0%
0%
0%
0.01%
$146K
$1.2M
#85SEAM/USDbCSeamless
$4.45
74
$8.5K
37
0%
-0.22%
0.79%
1.87%
$126K
$43.7M
#86tBTC/USDbCBase tBTC v2
$65,995.18
77
$3.7K
41
0%
0.04%
0.87%
-0.67%
$196K
$3.1M
#87wstETH/WETHWrapped liquid staked Ether 2.0
$4,069.52
160
$5.7K
32
0%
-0.44%
2.22%
-0.82%
$6.7M
$55.0M
#88eUSD/USD+Electronic Dollar
$0.9993
40
$40K
32
0%
-0.53%
-0.21%
-0.19%
$1.3M
$7.7M
#89MAI/USDCMai Stablecoin
$1.00
43
$38K
22
0%
0%
0.60%
0.59%
$5.7M
$6.5M
#90eUSD/USDCElectronic Dollar
$0.9990
69
$174K
45
0%
0%
-0.01%
-0.02%
$215K
$7.7M
#91weETH/AEROWrapped eETH
$3,650.18
96
$7.8K
36
0%
0.03%
2.12%
1.39%
$356K
$5.0M
#92ezETH/WETHRenzo Restaked ETH
$3,481.20
38
$75K
32
0%
-0.09%
1.91%
-0.35%
$2.9M
$3.47B
#93weETH/WETHWrapped eETH
$3,615.39
52
$6.6K
33
0%
0.14%
1.68%
-0.25%
$3.7M
$5.0M
#94rETH/WETHRocket Pool ETH
$3,847.57
17
$896
16
0%
-0.13%
2.32%
-1.08%
$200K
$10.7M
#95wrsETH/WETHrsETHWrapper
$3,528.12
41
$43K
26
0%
-0.30%
2.87%
-0.23%
$1.8M
$1.1M
#96DEUS/WETHDEUS
$24.52
37
$6.6K
31
0%
0.01%
1.23%
-1.98%
$1.2M
$3.4M
#97eUSD/DOLAElectronic Dollar
$1.00
18
$7.9K
16
0%
0.01%
0.12%
-0.34%
$886K
$7.7M
#98RSR/bsdETHReserve Rights
$0.006444
18
$22K
9
0%
0.04%
-0.53%
-5.32%
$1.0M
$326.1M
#99STAR/USDCSTAR
$1.00
27
$37K
10
0%
0%
0.56%
-0.08%
$1.4M
$1.7M
#100DAI+/USD+DAI+
$0.9992
27
$7.1K
23
0%
0%
-0.52%
-0.55%
$156K
$632K
Showing pairs 1-100 of 550Pairs 101-200