Loading...
Loading...
24H Volume:
$415.7M
24H Txns:
1,003,160
Latest Block:4s ago
15,749,741
4s ago
Trending
#1v2BALT/WETHBrett’s cat
$0.002360
7,487
$1.0M
3,868
-0.57%
8.58%
-9.39%
-21.14%
$179K
$2.2M
#2v2SRETT/WETHBased Son Brett
$0.00001394
23,105
$651K
19,453
4.73%
30.49%
43.58%
8,730%
$29K
$138K
#3v2COF/WETHCat on Fire
$0.002823
20,677
$2.6M
6,456
-0.41%
-0.53%
-33.62%
-85.63%
$59K
$169K
#4v2DADDYS/WETHTATE VS ANSEM
$0.00001734
17,507
$2.0M
4,303
6.49%
46.18%
67.27%
2,318%
$77K
$173K
#5v2PEP/WETHPeplicator
$0.07564
34,172
$251K
12,880
-0.38%
2.94%
-31.51%
2,123%
$13K
$31K
#6v2MGR/WETHMilady Gone Rogue
$0.098437
35,649
$3.2M
10,539
-14.28%
-14.18%
-31.59%
27,209%
$54K
$370K
#7v2BOLT/WETHBOLT
$0.002681
14,807
$5.7M
2,825
-0.95%
-4.67%
-22.84%
-66.76%
$204K
$2.5M
#8v2KENDU/WETHKendu Inu
$0.052639
4,250
$328K
3,178
-0.41%
-3.06%
-4.64%
-23.10%
$139K
$2.6M
#9v2BBRETT/WETHBaby Brett
$0.009787
11,110
$527K
6,572
-0.10%
-12.85%
-14.32%
-24.53%
$80K
$978K
#10v2BTCB/WETHBitcoin on Base
$0.1958
8,620
$1.5M
1,810
-1.90%
-14.50%
13.44%
191%
$395K
$3.1M
#11BOLT/WETHBOLT
$0.002658
2,928
$797K
1,065
-0.52%
-5.71%
-23.95%
>999Q%
$120K
$2.5M
#12COSMIC/WETHCosmic
$0.0004183
9,441
$14.5M
3,635
-0.96%
9.75%
13.39%
223%
$2.0M
$3.7M
#13BUILD/WETHBUILD
$0.00001151
5,008
$757K
4,221
-0.35%
-3.09%
14.52%
-29.23%
$1.7M
$11.5M
#14DEGEN/WETHDegen
$0.01373
5,281
$3.3M
2,306
-0.58%
-1.29%
-2.90%
-16.47%
$9.4M
$171.4M
#15IHF/WETHIHF Smart Debase Token
$22.08
4,336
$1.3M
366
-0.27%
-10.79%
-2.55%
51.57%
$1.4M
$11.6M
#16v2BOYS/WETHBoysclub
$0.04762
1,502
$281K
1,151
-0.40%
-2.59%
12.50%
-0.04%
$589K
$4.2M
#17v2KEYCAT/WETHKeyboard Cat
$0.004259
3,371
$963K
1,182
-0.27%
-0.94%
1.66%
-22.03%
$1.0M
$42.5M
#18v2MAMBA/WETHMamba
$0.01070
1,517
$1.1M
477
1.74%
12.78%
39.63%
17.30%
$1.9M
$26.6M
#19v2BRETARDIO/WETHBRETARDIO
$0.0008675
8,008
$179K
7,581
0.16%
-4.75%
1.50%
8.34%
$111K
$451K
#20v2MICKEY/WETHOG Mickey
$0.003359
2,929
$481K
1,107
0.69%
-10.46%
-9.29%
3.70%
$281K
$2.5M
#21CARLO/WETHCarlo
$0.01599
1,984
$846K
747
-0.98%
-1.97%
2.18%
-14.94%
$916K
$15.9M
#22v2TRUMP/WETHMAGA
$0.04014
14,011
$170K
437
-0.39%
16.78%
-12.59%
33.29%
$116K
$1.8M
#23GROOVE/WETHGROOVE
$0.004277
1,605
$336K
566
-0.46%
-6.00%
-8.32%
-22.99%
$344K
$4.2M
#24v2CHRETT/WETHChinese BRETT
$0.003587
6,079
$1.8M
1,636
-2.71%
-4.23%
3.88%
-47.34%
$234K
$2.6M
#25v2CAPY/WETHCapybase
$0.002350
707
$396K
362
-7.35%
-13.83%
-30.46%
-54.39%
$141K
$2.2M
#26CHOMP/WETHChompCoin
$0.5620
3,105
$3.4M
778
0.01%
1.42%
0.41%
-28.88%
$5.3M
$52.6M
#27Apetardio/WETHApetardio
$0.005917
679
$403K
297
-2.48%
-4.02%
-0.52%
30.62%
$293K
$4.4M
#28v2BENJI/WETHBasenji
$0.07323
3,677
$2.1M
990
-1.40%
-6.47%
-2.46%
-16.40%
$1.6M
$73.2M
#29TOSHI/WETHToshi
$0.0003718
362
$884K
196
0%
0.04%
1.03%
-21.74%
$3.4M
$156.4M
#30v2DADDY/WETHCryptojourney
$4.81
1,442
$470K
741
3.39%
3.03%
4.89%
57.60%
$217K
$4.8M
#31BRETT/WETHBrett
$0.1457
3,003
$3.4M
630
-0.44%
-2.06%
-3.40%
-15.13%
$14.5M
$1.44B
#32v2LAMBOW/WETHLambow
$0.001372
2,769
$890K
880
4.75%
6.79%
-10.30%
166%
$108K
$1.3M
#33v2SKI/WETHSKI MASK DOG
$0.01023
2,010
$659K
1,153
-0.04%
1.42%
1.84%
-15.20%
$536K
$10.2M
#34v2ROOST/WETHRoost Coin
$0.03093
2,200
$2.0M
1,248
0.57%
4.16%
5.52%
-8.70%
$924K
$30.9M
#35NORMUS/WETHNORMUS
$0.001416
2,100
$465K
1,272
-0.18%
-11.07%
9.26%
-10.68%
$153K
$1.4M
#36PEACH/WETHBased Peaches
$0.001770
583
$387K
363
0%
-4.77%
41.72%
96.56%
$932K
$1.5M
#37v2PEPE/WETHPepe
$0.071752
2,446
$363K
1,188
0.19%
2.04%
-3.59%
-23.71%
$459K
$7.3M
#38v2BEAST/WETHMrBeast
$0.1934
1,022
$255K
321
1.74%
-0.86%
-1.37%
-42.68%
$197K
$1.9M
#39ROCK/WETHBLACK ROCK
$0.0007901
1,303
$150K
119
-0.08%
0.22%
-3.02%
-19.01%
$366K
$7.8M
#40OKAYEG/WETHOkayeg
$0.00001581
1,047
$307K
323
0%
-2.12%
-3.02%
-26.12%
$688K
$6.6M
#41v2WOLF/WETHLandWolf
$0.071507
1,678
$212K
766
-0.02%
0.72%
-2.11%
-17.33%
$296K
$6.3M
#42weirdo/WETHweirdo
$0.0001030
2,038
$221K
626
-0.39%
-1.96%
-7.63%
-19.87%
$540K
$7.1M
#43v2USA/WETHBASED USA
$0.003712
1,564
$793K
727
0.10%
2.82%
0.82%
-22.40%
$227K
$3.5M
#44SKOP/WETHSKOP Token
$0.09337
1,214
$927K
256
0.15%
-4.64%
-2.37%
-4.82%
$1.6M
$14.0M
#45v2BRISH /WETHBRISH
$0.0005031
4,041
$399K
1,135
-1.45%
-6.60%
41.35%
-12.94%
$64K
$479K
#46v2BOOMER/WETHBoomer
$0.02165
1,641
$303K
1,132
-0.42%
-0.49%
-2.20%
-15.09%
$802K
$20.0M
#47v2DOOMER/WETHDoomer
$0.0005249
402
$27K
380
0%
-2.92%
13.28%
1.28%
$100K
$524K
#48v2Dook/WETHShoobadookie
$0.072558
856
$371K
529
-0.07%
0.68%
7.80%
13.66%
$545K
$10.7M
#49v2STARS/WETHBase All Stars
$0.0004567
1,525
$352K
713
-0.29%
1.02%
34.64%
138%
$62K
$434K
#50v2$BRADD/WETHBraddBrettsDad
$0.0001997
1,743
$154K
487
1.03%
-33.38%
-0.02%
-37.87%
$48K
$149K
#51v2Mari/WETHMari Juana
$0.055097
367
$107K
242
0%
3.14%
-19.44%
-39.41%
$169K
$2.0M
#52PONCHO/WETHPoncho
$0.2818
364
$165K
176
-0.40%
-2.19%
-10.06%
-35.67%
$155K
$2.8M
#53v2POLLUK/WETHJasse Polluk
$0.0006504
1,192
$442K
480
-1.84%
2.53%
-0.70%
-23.03%
$118K
$650K
#54NORMILIO/WETHNormilio
$0.003176
293
$97K
132
0%
-0.53%
-7.25%
-19.90%
$310K
$2.9M
#55v2THIQ/WETHThiquid
$0.007043
689
$580K
320
0.99%
-0.28%
-30.98%
74.64%
$333K
$633K
#56v2BIRDDOG/WETHBird Dog
$0.003454
424
$145K
249
0%
1.98%
8.86%
-18.45%
$152K
$3.2M
#57v2BABE/WETHBabenji
$0.0005135
702
$264K
326
0%
-3.60%
-29.19%
-52.13%
$83K
$513K
#58v2BAGS/WETHTrumpsBags
$0.00004657
142
$85K
100
0%
2.19%
5.22%
-33.10%
$180K
$2.1M
#59UNA/WETHUnagi Token
$0.09914
1,132
$997K
307
0.32%
-2.32%
-15.31%
-0.73%
$428K
$3.5M
#60v2FPEPE/WETHBased Father Pepe
$0.001042
5,649
$133K
248
0%
2.06%
15.20%
-9.42%
$109K
$923K
#61POV/WETHDegen Point Of View
$0.063530
477
$28K
286
-0.38%
-9.22%
-16.80%
-26.68%
$100K
$353K
#62HIGHER/WETHhigher
$0.01838
563
$247K
204
0%
0.50%
-4.84%
-8.15%
$1.3M
$18.3M
#63BLEU/WETHLeBleuElefant
$0.0006740
254
$48K
191
0%
-5.30%
-6.56%
25.36%
$106K
$674K
#64TOSHI/WETHToshi
$0.0003709
1,818
$640K
936
-0.48%
-0.36%
0.75%
-21.49%
$218K
$156.0M
#65v2BRITT/WETHBritt
$0.001892
407
$59K
227
-0.48%
-1.17%
-8.09%
0.45%
$216K
$1.8M
#66v2onchain/WETHonchain
$0.04352
73
$23K
63
0%
-0.13%
-0.66%
-10.02%
$1.0M
$4.0M
#67Monky/WETHMonky
$0.00001518
385
$83K
230
0.13%
-0.29%
-9.35%
4.05%
$101K
$1.5M
#68SHIBA/WETHShiba Armstrong
$0.0009723
90
$12K
73
0%
-0.06%
-0.48%
-3.93%
$505K
$9.7M
#69MOCHI/WETHMochi
$0.00002625
627
$305K
285
0.02%
-0.35%
-2.15%
-12.97%
$1.1M
$26.2M
#70MOEW/WETHdonotfomoew
$0.0009497
429
$171K
234
-0.15%
-0.45%
-2.36%
-6.81%
$1.1M
$5.8M
#71GIF/WETHgoatwifhat
$0.001217
646
$149K
392
0%
10.17%
23.67%
72.31%
$129K
$1.2M
#72v2FLOPPA/WETHFloppa
$0.007557
207
$168K
136
0%
-1.54%
0.41%
-9.29%
$492K
$7.5M
#73BERF/WETHBerf
$0.004791
524
$96K
425
0.01%
-0.81%
-3.08%
-14.20%
$547K
$2.0M
#74v2BRATT/WETHBRATT
$0.0005208
1,269
$146K
499
-27.49%
-25.84%
266%
266%
$13K
$39K
#75v2BRUTE/WETHBRUTE
$0.0004903
1,503
$338K
621
3.71%
7.86%
-21.01%
-39.46%
$69K
$467K
#76v2NPC/WETHNon-Playable Coin
$0.02455
507
$333K
287
0%
4.46%
6.27%
-9.41%
$713K
$7.0M
#77v2BRETT2.0/WETHBrett 2.0
$0.0006587
1,710
$27K
85
0.01%
-0.07%
0.95%
-7.36%
$89K
$542K
#78AIINU/WETHAI INU
$0.03015
5,337
$147K
79
-0.41%
-0.73%
-0.80%
-8.25%
$1.4M
$13.1M
#79v2BODA/WETHBased Yoda
$0.00001029
192
$40K
108
0%
10.58%
13.43%
-7.91%
$143K
$1.0M
#80QUACK/WETHQUACK
$0.0002087
121
$46K
78
0%
-3.81%
5.63%
12.50%
$169K
$1.3M
#81v2BONK/WETHBonk
$0.071511
427
$40K
215
-0.33%
-1.63%
-1.47%
-5.62%
$201K
$1.5M
#82v2GME/WETHGameStop
$0.02327
2,008
$160K
345
-0.32%
-1.41%
-2.78%
-13.16%
$305K
$2.3M
#83TN100x/WETHThe Next 100x Memecoin on Base
$0.001276
405
$57K
299
-1.21%
-1.57%
-2.37%
-19.65%
$215K
$12.7M
#84ROCKY/WETHROCKY
$0.006324
1,158
$213K
336
-0.73%
-1.25%
-4.90%
-15.98%
$489K
$5.8M
#85BOGE/WETHBoge
$0.001719
204
$39K
123
0%
-0.92%
-0.99%
-10.71%
$177K
$1.7M
#86FUNGI/WETHFungi
$0.01240
170
$65K
87
0%
-8.53%
-5.82%
-21.77%
$315K
$2.4M
#87v2MABA/WETHMake America Based Again
$0.001892
142
$45K
105
0%
0.32%
1.97%
-23.52%
$168K
$1.8M
#88v2BSA/WETHBSA
$0.007953
107
$19K
66
0%
-1.85%
-0.95%
-4.73%
$191K
$1.5M
#89AERO/WETHAerodrome
$0.8860
3,423
$1.9M
1,235
-0.35%
-0.73%
-0.31%
-5.10%
$1.4M
$428.6M
#90KEYCAT/WETHKeyboard Cat
$0.004293
375
$599K
232
0%
0.32%
2.81%
-21.49%
$827K
$42.9M
#91v2CHUCK/WETHChuck
$0.003759
390
$36K
122
-0.35%
-0.95%
-2.56%
-11.27%
$727K
$3.6M
#92COINYE/WETHCoinye West
$0.003044
153
$49K
106
0%
-0.05%
0.58%
-22.02%
$309K
$2.9M
#93Mog/WETHMog Coin
$0.068920
347
$230K
224
-0.40%
3.17%
1.23%
-21.40%
$279K
$5.3M
#94ROOST/WETHRoost Coin
$0.0009078
254
$61K
129
0%
-0.04%
2.02%
-3.32%
$278K
$902K
#95v2EAI/WETHEagle AI
$0.03500
6,771
$468K
52
-0.43%
0.04%
-0.01%
3.03%
$256K
$3.5M
#96v2Fren Pet/WETHFren Pet
$6.25
2,132
$227K
957
-0.41%
0.11%
0.50%
-15.00%
$3.0M
$39.4M
#97v2ESMX/WETHESM X Token
$0.0003383
982
$67K
58
-0.30%
-0.73%
-3.07%
-17.48%
$187K
$1.0M
#98v2Zuzalu/WETHZuzalu
$0.082961
1,272
$178K
132
-0.45%
0.05%
1.27%
-4.41%
$1.5M
$2.9M
#99DOG/WETHThe Doge NFT
$0.005364
382
$52K
334
0%
-0.47%
0.07%
-3.82%
$198K
$80.1M
#100LBM/WETHLibertum
$0.04869
68
$54K
57
2.17%
0.94%
-10.30%
-18.63%
$694K
$2.1M
Showing pairs 1-100 of 7,089Pairs 101-200