Loading...
Loading...
24H Volume:
$16.6M
24H Txns:
1,463
Latest Block:6s ago
19,307,392
6s ago
Trending
#1v3ORDS/WETHOrdiswap
$0.1871
267
$1.3M
109
0%
-8.84%
-5.22%
23.36%
$768K
$187.1M
#2v3swETH/WETHswETH
$3,193.13
45
$1.7M
33
0%
0.33%
2.36%
3.92%
$432K
$760.0M
#3v3INSP/USDTInspect
$0.2092
13
$27K
10
0%
1.18%
1.75%
1.61%
$260K
$209.2M
#4v3MASK/USDCMask Network
$4.43
28
$227K
23
0%
0%
-0.11%
-5.62%
$1.5M
$443.7M
#5v3STG/USDCStargateToken
$0.6548
16
$182K
12
0%
0%
-0.17%
-2.10%
$6.3M
$654.8M
#6v3Cake/WETHPancakeSwap Token
$3.15
88
$241K
74
0%
-1.69%
0.73%
-2.82%
$514K
$12.5M
#7v3WOO/WETHWootrade Network
$0.5118
43
$384K
35
0%
0%
-0.54%
-4.11%
$2.8M
$1.14B
#8v3AIOZ/WETHAIOZ Network
$0.3039
37
$95K
21
0%
0%
1.48%
-4.96%
$341K
$122.3M
#9v3Cake/USDCPancakeSwap Token
$3.16
16
$49K
15
0%
0%
0.26%
-2.30%
$232K
$12.5M
#10v3wBETH/WETHWrapped Binance Beacon ETH
$3,149.40
2
$47K
2
0%
0%
1.22%
1.22%
$3.6M
$1.92B
#11CAPS/WETHCapsule Coin
$0.02643
4
$6.3K
4
0%
0%
0%
2.94%
$389K
$65.9M
#12v3rETH/WETHRocket Pool ETH
$3,338.79
3
$313K
3
0%
0%
0%
1.51%
$6.8M
$1.87B
#13v3CANTO/WETHCanto
$0.1357
6
$8.5K
6
0%
0%
0.89%
0.92%
$487K
$691K
#14v3XRGB/WETHXRGB
$0.2497
13
$8.1K
11
0%
0%
-0.65%
-6.35%
$182K
$5.3M
#15v3pxETH/WETHPirex Ether
$3,026.99
2
$313K
2
0%
0%
0%
-0.09%
$722K
$20.3M
#16v3INSP/WETHInspect
$0.2065
30
$62K
13
0%
0%
-0.08%
0.75%
$154K
$206.5M
#17v3WNCG/WETHWrapped NCG
$0.08565
1
$2.1K
1
0%
0%
0%
0%
$138K
$14.9M
#18v3OSAK/WETHOsaka Protocol
$0.079755
7
$10K
2
4.43%
4.43%
9.13%
16.64%
$93K
$74.2M
#19WNCG/WETHWrapped NCG
$0.08573
1
$895
1
0%
0%
0%
0%
$103K
$14.9M
#20v3WOM/USDTWombat Token
$0.03056
1
$65
1
0%
0%
0%
0%
$141K
$510K
#21v3Bonk/USDTBonk
$0.00001169
1
$421
1
0%
0%
0%
0%
$57K
$5.5M
#22v3frxETH/WETHFrax Ether
$2,982.25
1
$2.9K
1
0%
0%
0%
0%
$34K
$909.0M
#23v3PIXEL/WETHPIXEL
$0.5800
5
$2.8K
5
0%
0%
2.82%
13.23%
$23K
$2.90B
#24v3PEAK/WETHPEAKDEFI
$0.002354
1
$155
1
0%
0%
0%
0%
$25K
$3.0M
#25v3ERBB/USDCExchange Request for Bitbon
$1.23
1
$665
1
0%
0%
0%
0%
$14K
$914K
#26v3BLUR/WETHBlur
$0.7859
2
$12
1
0%
0%
0%
-2.37%
$11K
$2.35B
#27v3cbETH/WETHCoinbase Wrapped Staked ETH
$3,247.37
2
$136
2
0%
0%
2.26%
2.26%
$11K
$4.75B
#28AGI/USDTAGI Token
$0.3161
120
$20K
26
0%
0%
11.58%
21.25%
$6.2K
$948.5M
#29v3ETHx/WETHETHx
$3,142.50
1
$36
1
0%
0%
0%
0%
$7.5K
$389.9M
#30v3PEPE/WETHPepe
$0.051303
3
$102
3
0%
0%
0%
8.94%
$6.6K
$539.1M
#31v3MATIC/WETHMatic Token
$0.9824
3
$766
3
0%
0.71%
0.71%
-0.51%
$6.8K
$9.79B
#32SDAO/WETHSingularity Dao
$0.5742
2
$87K
1
0%
0%
0%
-99.76%
$4.5K
$48.8M
#33v3roar/USDTRoaring Kitty
$0.0002802
1
$233
1
0%
0%
0%
0%
$4.1K
$266K
#34v3USDC/USDTUSD Coin
$1.00
46
$1.3M
42
0%
0%
0%
-0.01%
$5.9M
$24.48B
#35v3wstETH/WETHWrapped liquid staked Ether 2.0
$3,579.55
2
$2.2K
2
0%
1.87%
1.87%
1.87%
$1.8M
$11.31B
#36WBTC/WETHWrapped BTC
$52,315.41
5
$2.9K
5
0%
0.60%
0.60%
1.17%
$464K
$8.20B
#37v3DAI/USDCDai Stablecoin
$1.00
12
$58K
9
0%
0%
0%
0.01%
$149K
$3.69B
#38DEFI/USDTDeFi
$0.2765
1
$50
1
0%
0%
0%
0%
$111
$28.4M
#39v3WBTC/WETHWrapped BTC
$52,438.87
5
$1.7K
5
0%
0%
0.93%
1.06%
$109K
$8.22B
#40v3WBTC/rETHWrapped BTC
$51,503.95
10
$11K
9
0%
0%
-0.35%
-0.81%
$105K
$8.080B
#41v3WLD/WETHWorldcoin
$9.59
1
$9
1
0%
0%
0%
0%
$513
$95.91B
#42v3ETHx/USDCETHx
$3,009.89
1
$6
1
0%
0%
0%
0%
$408
$373.5M
#43BONE/WETHBONE SHIBASWAP
$0.3396
1
$8
1
0%
0%
0%
0%
$21
$84.9M
#44v3PANDORA/WETHPandora
$17,740.60
2
$183
2
0%
0%
0%
-1.13%
$1.5K
$177.4M
#45TSTIX/WETHTallyStix
$0.01873
1
$60
1
0%
0%
0%
0%
$2.3K
$187K
#46TSTIX/USDTTallyStix
$0.01847
1
$52
1
0%
0%
0%
0%
$1.3K
$184K
#47v3WETH/USDTWrapped Ether
$3,097.21
338
$8.3M
251
0%
-0.07%
1.46%
3.67%
$13.6M
$9.62B
#48v3WETH/USDCWrapped Ether
$3,101.48
206
$1.6M
135
0%
-0.13%
1.87%
3.93%
$1.3M
$9.63B
#49WETH/USDTWrapped Ether
$3,100.92
36
$21K
33
0%
0%
1.68%
4.00%
$305K
$9.59B
#50WETH/USDCWrapped Ether
$3,108.54
29
$8.1K
28
0%
0%
1.56%
3.89%
$297K
$9.62B