Loading...
Loading...
24H Volume:
$1.48B
24H Txns:
187,216
Latest Block:(13s ago)
16,591,077
(13s ago)
#1v3WETH/USDCWrapped Ether
$1,633.02
9,090
$470.1M
-0.01%
-0.01%
0.32%
-2.50%
$188.7M
$6.38B
#2v2WETH/USDCWrapped Ether
$1,635.20
4,830
$8.0M
0%
0.04%
0.48%
-2.33%
$89.9M
$6.39B
#3v3WETH/USDTWrapped Ether
$1,632.68
4,671
$61.8M
-0.04%
-0.03%
0.38%
-2.52%
$25.6M
$6.38B
#4v2WETH/USDTWrapped Ether
$1,635.22
3,388
$5.5M
-0.03%
-0.07%
0.56%
-2.41%
$35.1M
$6.39B
#5v2BDP/WETHBDPToken
$0.3408
2,216
$7.2M
0.58%
-8.50%
-5.72%
-45.73%
$754K
$22.1M
#6v2AI/WETHAutistic Individuals
$0.0009053
2,152
$1.7M
-8.84%
-8.14%
15.84%
14,153%
$125K
$905K
#7v3WETH/USDCWrapped Ether
$1,632.58
2,022
$98.8M
-0.08%
-0.08%
0.28%
-2.56%
$24.7M
$6.38B
#8v2Suki/WETHSukiyaki
$0.004915
1,959
$658K
0.45%
26.21%
105%
7,273%
$102K
$491K
#9v2LMEOW/WETHlmeow
$0.0002126
1,757
$2.9M
-1.89%
10.24%
1.95%
1,727%
$65K
$212K
#10v2AGIX/WETHSingularityNET Token
$0.4380
1,693
$3.7M
1.43%
0.13%
-4.27%
-13.54%
$948K
$487.5M
#11v3WOOF/WETHWoofWork.io
$0.003002
1,553
$4.6M
0.19%
-1.12%
15.02%
-9.74%
$5.8M
$23.7M
#12v3LDO/WETHLido DAO Token
$2.72
1,331
$38.7M
-0.46%
0.48%
-1.16%
5.88%
$11.7M
$2.72B
#13v3HEX/USDCHEX
$0.05103
1,303
$21.7M
-0.03%
-0.35%
-0.09%
5.07%
$8.3M
$29.66B
#14v3HEX/WETHHEX
$0.05108
1,216
$7.1M
0.01%
-0.53%
-0.05%
5.09%
$2.9M
$29.69B
#15v2SDAO/WETHSingularity Dao
$0.8166
1,112
$1.9M
0.53%
-0.67%
2.39%
-21.65%
$577K
$71.4M
#16v3USDC/USDTUSD Coin
$0.9998
1,102
$172.4M
-0.01%
0%
0%
-0.01%
$63.6M
$38.48B
#17v3RPL/WETHRocket Pool Protocol
$46.39
1,097
$12.1M
-0.28%
-0.11%
0.08%
11.98%
$4.9M
$886.8M
#18v2TAI/WETHTrace AI
$0.0008914
1,047
$352K
0%
0.02%
-6.77%
2,391%
$34K
$89K
#19v2ALI/USDCArtificial Liquid Intelligence Token
$0.06637
1,045
$2.5M
-0.22%
-0.71%
2.81%
-15.11%
$930K
$663.7M
#20v2POM/WETHEthereum-Peg Proof Of Memes
$0.005145
1,017
$1.3M
-14.31%
-28.15%
-27.92%
-23.71%
$55K
$170K
#21v2AI0.5/WETHHalf AI
$0.00003021
1,009
$283K
9.49%
3.31%
-35.24%
3,382%
$10K
$29K
#22v3APE/WETHApeCoin
$5.66
984
$8.5M
-0.16%
-0.11%
1.61%
-5.31%
$7.9M
$5.66B
#23v2FLOKI/WETHFLOKI
$0.00002799
866
$1.1M
0%
-1.06%
5.95%
-10.65%
$4.7M
$239.5M
#24v2JIZZ/WETHJizzRocket
$0.00006287
840
$975K
-1.01%
0.88%
1.17%
-25.72%
$349K
$2.1M
#25v2CAI/WETHCryptoAI
$0.07756
826
$981K
0%
-4.56%
12.37%
-16.25%
$547K
$7.7M
#26v3AGIX/WETHSingularityNET Token
$0.4365
777
$3.4M
1.02%
-0.54%
-3.60%
-14.10%
$757K
$485.9M
#27v2AI/WETHAutistic Inu
$0.00001561
775
$186K
0%
-2.97%
49.13%
1,715%
$7.5K
$15K
#28v3WETH/DAIWrapped Ether
$1,632.58
769
$7.7M
-0.03%
-0.03%
0.30%
-2.51%
$8.0M
$6.38B
#29v3WBTC/WETHWrapped BTC
$22,696.23
757
$39.1M
0.01%
-0.09%
0.47%
-2.06%
$132.0M
$4.00B
#30v3wTAO/WETHWrapped TAO
$103.14
754
$2.4M
0.06%
-0.89%
-6.42%
-4.03%
$1.0M
$4.4M
#31v2HEX/WETHHEX
$0.05113
745
$898K
0.16%
-0.67%
0.31%
5.14%
$1.0M
$29.71B
#32v2ScanAI/WETHEtherscanAI
$0.02820
733
$198K
5.88%
14.09%
47.37%
686%
$17K
$28K
#33v2VRA/WETHVERA
$0.01007
731
$693K
0%
-1.34%
-0.23%
4.61%
$425K
$1.10B
#34v2PIZZA/WETHPizza
$5.57
716
$238K
-3.36%
-19.26%
15.28%
3,158%
$21K
$55K
#35v2ASS/WETHAI Sex Simulator
$0.0009059
713
$270K
0%
-15.35%
-29.73%
3,474%
$23K
$90K
#36v2BTOOLS/WETHBoneTools
$0.00008152
703
$164K
-6.54%
0.90%
10.50%
1,299%
$21K
$81K
#37v2FXS/FRAXFrax Share
$12.94
697
$8.9M
-1.35%
-2.03%
-1.11%
4.83%
$18.8M
$1.29B
#38v2NTX/WETHNuNet Utility Token
$0.06475
691
$1.0M
0.21%
-0.27%
3.84%
-18.20%
$459K
$35.7M
#39v2ENG/WETHENIGMA
$0.0006387
678
$382K
2.01%
31.07%
-1.21%
2,522%
$137K
$638K
#40v3MATIC/WETHMatic Token
$1.33
678
$18.6M
-0.08%
1.32%
6.33%
2.28%
$14.3M
$13.38B
#41v2CATAI/WETHCatgirl AI
$0.001325
674
$2.0M
0%
-9.08%
5.64%
79.63%
$199K
$1.3M
#42v2VAI/WETHVAIOT Token
$0.1827
662
$709K
0%
-1.55%
0.73%
-12.08%
$560K
$73.0M
#43v3SHIB/WETHSHIBA INU
$0.00001328
659
$3.1M
0.01%
-0.30%
0.41%
-6.09%
$3.4M
$13.27B
#44v2SIMPAI/WETHSimps AI
$0.004320
649
$628K
-3.13%
2.00%
11.44%
-2.73%
$306K
$2.9M
#45v2STABLZ/USDTStablz
$0.2812
639
$655K
-0.08%
-1.40%
-1.90%
-10.01%
$604K
$28.1M
#46v2BOTTO/WETHBotto
$0.4428
632
$2.8M
0%
0.16%
17.79%
-11.11%
$2.6M
$42.2M
#47v2DEVAI/POMdevAI
$0.00001059
627
$1.0M
-17.06%
-16.29%
4,701%
5,037%
$264K
$1.0M
#48v2CTAI/WETHCrypToolsAI
$0.06011
619
$161K
0%
-0.58%
-10.95%
498%
$40K
$60K
#49v3VRA/WETHVERA
$0.01004
617
$1.1M
-0.34%
-1.52%
-0.34%
5.65%
$282K
$1.10B
#50v2imgnAI/WETHImage Generation AI | imgnAI.com
$0.02553
615
$1.3M
-0.15%
12.73%
14.83%
-8.84%
$1.7M
$25.5M
#51v3BONE/WETHBONE SHIBASWAP
$1.71
610
$3.0M
0.02%
1.27%
3.11%
-4.54%
$1.5M
$395.4M
#52v2BARK/WETHBARK
$0.061822
608
$195K
0%
14.45%
197%
3,313%
$58K
$182K
#53v3LINK/WETHChainLink Token
$7.54
595
$18.9M
-0.08%
-0.42%
7.91%
4.49%
$16.5M
$7.54B
#54v2SHIB/WETHSHIBA INU
$0.00001329
592
$329K
0%
-0.27%
0.35%
-6.13%
$1.4M
$13.29B
#55v2OXAI/USDCOxAI
$0.00001495
581
$2.1M
0.19%
3.54%
11.95%
-32.88%
$2.2M
$14.7M
#56v2WILD/WETHWilder
$0.5454
579
$3.0M
-1.07%
1.88%
10.02%
10.34%
$4.0M
$272.7M
#57v2SANSHI/WETHSanshi Inu
$0.052730
561
$295K
0%
0%
-10.62%
62.68%
$3.5K
$2.7K
#58v2SHIB0.5/SHIBHalf Shiba Inu
$3.99
560
$466K
0%
-2.95%
8.45%
-5.52%
$156K
$3.9M
#59v3LOOKS/WETHLooksRare Token
$0.2791
522
$6.0M
0%
0.51%
3.53%
-7.98%
$5.9M
$232.8M
#60v2BASILISK/WETHRokos Basilisk
$0.0009192
521
$268K
-6.44%
-31.34%
8,645%
8,645%
$63K
$294K
#61v3WETH/USDCWrapped Ether
$1,634.30
516
$29.6M
0%
0.13%
0.52%
-2.28%
$177.3M
$6.38B
#62v2USDC/USDTUSD Coin
$1.00
509
$498K
0%
0.15%
0.28%
0%
$10.3M
$38.55B
#63v2BBAI/WETHBig BrAIn
$0.00001528
494
$56K
0%
-2.08%
42.30%
654%
$10K
$15K
#64v2( ͡° ͜ʖ ͡°)/WETHLenny Face
$0.00003940
484
$419K
4.53%
-7.67%
4,531%
4,531%
$11K
$39K
#65v2SSS/WETHSuperSaiyanShiba
$0.0102999
482
$91K
0%
-34.48%
-50.07%
2,136%
$12K
$29K
#66v2DAN/WETHDAN AI
$0.063314
476
$50K
0%
0%
-3.12%
87.17%
$4.6K
$3.3K
#67v3CRV/WETHCurve DAO Token
$1.06
474
$5.8M
-0.25%
0.08%
0.19%
-5.07%
$2.8M
$2.010B
#68v3SSV/WETHSSV Token
$33.35
465
$1.2M
-0.04%
1.07%
-2.35%
17.90%
$1.1M
$369.4M
#69v3WETH/USDTWrapped Ether
$1,634.34
462
$10.2M
-0.01%
0.16%
0.54%
-2.24%
$74.1M
$6.38B
#70v2SHI/USDCSHI
$0.00002174
447
$77K
0%
-19.16%
41.18%
610%
$17K
$21K
#71v2ORAI/WETHOraichain Token
$7.24
444
$658K
0.31%
-2.22%
-0.60%
-15.20%
$704K
$143.2M
#72v2X2Y2/WETHX2Y2Token
$0.1914
431
$2.6M
0%
-0.53%
5.15%
-4.40%
$6.0M
$178.9M
#73v2DAFI/WETHDAFI Token
$0.03052
428
$723K
0.33%
-8.87%
3.83%
-10.84%
$413K
$68.6M
#74v2PETER/WETHHalf Inch Peter
$0.0001252
423
$104K
0%
-1.19%
32.22%
-7.46%
$20K
$125K
#75v3FET/WETHFetch
$0.4638
419
$1.0M
1.98%
-1.06%
-1.88%
-9.16%
$402K
$534.7M
#76v2POW/WETHProof of Woof
$0.007431
418
$142K
0.76%
-34.68%
-22.22%
-77.27%
$25K
$54K
#77v2BTCP/WETHBitcoin Prophet
$0.0009430
418
$164K
0%
0.02%
46.09%
1,472%
$19K
$94K
#78v2DORU/WETHDoruShib
$0.0006245
417
$56K
0%
0%
-14.45%
33.34%
$9.6K
$6.2K
#79v2AGIX/USDTSingularityNET Token
$0.4369
413
$751K
1.06%
-0.14%
-4.42%
-12.72%
$311K
$486.3M
#80v3FXS/WETHFrax Share
$13.05
413
$4.1M
-1.30%
-1.87%
-0.87%
5.37%
$4.7M
$1.30B
#81v3ALI/WETHArtificial Liquid Intelligence Token
$0.06598
412
$411K
0%
-1.28%
3.30%
-14.66%
$202K
$659.8M
#82v3GRT/WETHGraph Token
$0.1788
412
$1.5M
-0.50%
-1.54%
2.83%
-3.93%
$519K
$1.89B
#83v2VOLT/WETHVolt Inu
$0.051766
411
$583K
0%
0.12%
0.77%
-9.69%
$5.1M
$116.1M
#84v2COLLAR/SHIBCollar
$0.07466
405
$121K
-11.89%
-18.86%
7.71%
4,432%
$20K
$74K
#85v3LDO/USDTLido DAO Token
$2.71
402
$9.1M
0%
-0.32%
-1.55%
5.21%
$2.6K
$2.71B
#86v3TRAC/WETHTrace Token
$0.4339
394
$1.2M
0.48%
5.63%
26.71%
2.35%
$296K
$216.9M
#87v2ANIMAI/WETHAnime Generator AI
$0.064537
387
$72K
0%
-10.71%
-18.70%
0.20%
$6.8K
$4.5K
#88v2EGGS/WETHEggs
$0.065333
387
$821K
0%
-1.01%
-14.18%
-33.72%
$1.0M
$1.1M
#89v2BONE/WETHBONE SHIBASWAP
$1.71
385
$356K
0.27%
0.09%
2.23%
-4.07%
$432K
$394.3M
#90v2WOO/WETHWootrade Network
$0.2383
380
$1.5M
0%
-0.71%
-4.38%
-11.33%
$4.4M
$536.4M
#91v2GTAI/WETHGrand Theft Artificial Intelligence
$0.004189
367
$36K
0%
-2.00%
-2.00%
20.43%
$7.4K
$4.1K
#92v2INUAI/WETHInu AI
$0.00002438
366
$35K
0%
0%
-2.76%
43.83%
$4.0K
$2.4K
#93v3BDP/WETHBDPToken
$0.3402
363
$881K
-0.69%
-9.19%
-8.91%
-42.17%
$22K
$22.0M
#94v2NEURONI/WETHNeuroni.AI
$0.4585
361
$435K
0%
-2.09%
3.88%
-5.34%
$273K
$4.5M
#95v3HEX/USDCHEX
$0.05093
361
$1.4M
0.03%
-0.45%
-0.38%
5.77%
$113K
$29.60B
#96v2CARIK/WETHCaricature AI
$0.00004564
360
$68K
0%
-26.27%
-47.57%
22.56%
$7.5K
$4.5K
#97v2Spad/WETHShieldPad
$0.02455
360
$70K
8.87%
12.17%
-31.53%
9.22%
$20K
$142K
#98v2DMTR/WETHDimitra Token
$0.04348
360
$225K
-1.90%
-2.37%
5.72%
5.13%
$51K
$17.0M
#99v3OCEAN/WETHOcean Token
$0.5335
358
$1.5M
-0.19%
1.96%
5.55%
3.07%
$740K
$326.5M
#100v2KENNEL/WETHKennel
$0.0001105
355
$177K
0%
2.74%
-29.34%
178%
$47K
$103K
Showing pairs 1-100 of 3,999Pairs 101-200