Loading...
Loading...
24H Volume:
$632.2M
24H Txns:
240,136
Latest Block:5s ago
20,153,951
5s ago
Trending
#1v2INUGAMI/WETHInugami 犬神
$0.065904
5,709
$5.4M
1,547
15.34%
112%
3,277%
3,277%
$72K
$248K
#2v2MAGANOMICS/WETHMaganomics
$0.00003009
3,560
$5.6M
1,342
-4.08%
-8.70%
-12.72%
33.26%
$683K
$12.6M
#3v2NCAT/WETHNeuracat
$0.055680
2,780
$3.1M
920
-0.77%
-0.10%
-1.54%
-34.16%
$263K
$2.3M
#4v2INU/WETHInuKoroshi
$2.83
4,008
$4.5M
1,169
-1.65%
-3.40%
-18.46%
55.46%
$305K
$2.6M
#5v2APE/WETHApe
$0.058883
2,848
$5.4M
1,064
-1.32%
9.22%
54.22%
73.64%
$1.1M
$8.8M
#6v2Mog/WETHMog Coin
$0.051170
1,875
$9.8M
732
0.02%
-1.05%
-2.47%
23.60%
$12.8M
$421.9M
#7v2WAT/WETHWat
$0.00001038
2,529
$2.3M
927
4.20%
25.50%
42.32%
144%
$291K
$4.3M
#8v2PEIPEI/WETHPeiPei
$0.061253
1,233
$2.2M
730
0.05%
2.94%
16.88%
22.81%
$1.8M
$52.7M
#9v2KAI/WETHKai Ken
$0.072317
1,698
$2.3M
801
1.43%
-6.15%
-19.86%
-25.13%
$467K
$9.7M
#10v2TRUMP/WETHMAGA
$7.71
913
$3.1M
605
0%
0.73%
-3.94%
-5.47%
$8.9M
$356.8M
#11v2MAGA/WETHMAGA
$0.0002713
2,093
$4.1M
864
-0.14%
1.06%
0.43%
11.04%
$3.5M
$111.3M
#12v2BIAO/WETHBiaoqing
$0.02531
1,410
$2.8M
704
1.03%
-0.50%
-10.97%
-6.44%
$1.2M
$25.3M
#13v2HOPPY/WETHHoppy
$0.00005742
1,036
$1.4M
630
-0.95%
-5.93%
-3.74%
27.68%
$1.0M
$24.1M
#14v2ANDY/WETHAndy
$0.0001929
857
$1.5M
576
0.01%
0.50%
-3.39%
-5.84%
$4.5M
$192.9M
#15v2MELLSTROY/WETHMELLSTROY
$0.001088
766
$308K
511
0.02%
3.50%
5.27%
31.07%
$467K
$15.3M
#16v2NPC/WETHNon-Playable Coin
$0.02661
573
$1.5M
337
0.57%
2.42%
1.39%
16.51%
$3.9M
$214.2M
#17v2OMIKAMI/USDCAMATERASU OMIKAMI
$0.06934
879
$1.4M
542
-0.02%
-0.13%
11.02%
-22.56%
$1.2M
$69.3M
#18v2Kendu/WETHKendu Inu
$0.0001639
936
$1.4M
612
-0.89%
1.23%
-7.31%
-3.25%
$2.2M
$163.4M
#19v2HACHIKO/WETHハチ公
$0.068740
1,835
$1.1M
617
29.17%
496%
1,431%
1,431%
$143K
$367K
#20v2BOBO/WETHBOBO
$0.051885
511
$945K
384
0%
0.03%
-1.44%
-6.56%
$4.6M
$125.3M
#21v2FROG/WETHFrog
$0.058111
521
$717K
282
0.51%
9.87%
2.39%
-23.14%
$300K
$3.3M
#22v2HAWKTUAH/WETHHawk Tuah
$0.001433
4,953
$4.4M
1,423
-7.03%
-23.17%
-49.09%
412%
$149K
$1.4M
#23v2PEPE/WETHPepe
$0.00001151
886
$3.2M
624
0%
-0.59%
-2.10%
2.13%
$49.3M
$4.76B
#24v3SHOG/WETHSHOG
$0.04249
441
$762K
253
0%
-1.93%
-10.45%
-23.05%
$624K
$4.2M
#25v2APU/WETHApu Apustaja
$0.0004109
349
$668K
171
0%
-0.39%
0.83%
5.03%
$3.3M
$131.4M
#26v2WOLF/WETHLandwolf
$0.00008603
861
$748K
582
0%
-0.79%
-2.40%
1.71%
$1.6M
$77.6M
#27v2RYU/WETHRyuJin
$0.072451
1,024
$1.6M
635
0.56%
3.67%
19.80%
-21.56%
$935K
$24.5M
#28v3RCH/WETHRCH Token
$0.9554
494
$5.9M
214
0%
-1.31%
-6.17%
14.98%
$16.2M
$23.9M
#29v3TURBO/WETHTurbo
$0.005947
1,462
$3.2M
732
-0.24%
-6.16%
-6.74%
-5.46%
$728K
$410.3M
#30v3DOGEVERSE/WETHDogeverse
$0.0001080
425
$178K
316
-0.02%
-0.68%
-5.86%
-5.97%
$1.0M
$21.4M
#31v2ELON/WETHElon
$0.00002526
430
$669K
268
0%
-2.45%
-5.19%
4.10%
$1.6M
$17.3M
#32v2BEEF/WETHPepeBull
$0.084826
1,273
$1.0M
536
-8.99%
-3.04%
-14.53%
-40.97%
$212K
$2.0M
#33v2FN/WETHFakeNews
$0.00008532
413
$496K
280
-0.08%
-6.61%
-16.64%
54.00%
$407K
$3.8M
#34v2JJ/WETHJEJE
$0.085724
215
$210K
143
0%
-0.04%
2.56%
10.57%
$409K
$2.4M
#35v2BANANA/WETHBanana
$51.75
174
$1.6M
119
0%
-0.20%
-4.65%
-0.26%
$10.5M
$124.2M
#36v3MAGANOMICS/WETHMaganomics
$0.00003025
1,040
$2.0M
508
-2.88%
-8.90%
-11.43%
35.42%
$646K
$12.7M
#37v2TROG/WETHTrog
$0.058693
252
$286K
156
-0.62%
0.19%
12.83%
23.13%
$395K
$3.6M
#38v2Toweli/WETHTowelie
$0.001989
1,148
$1.0M
457
-0.51%
-2.82%
-27.47%
-30.31%
$189K
$1.8M
#39v2AMC/WETHAMC
$0.078669
1,568
$1.1M
429
0.38%
-1.21%
-1.61%
1.91%
$265K
$3.0M
#40v2BITCOIN/WETHHarryPotterObamaSonic10Inu
$0.1065
248
$836K
165
0%
-0.07%
1.81%
0.60%
$6.9M
$106.5M
#41v2QF/WETHQuantumFusion
$0.2627
351
$430K
188
0%
2.20%
-4.68%
28.62%
$216K
$2.6M
#42v2KOCHI/WETHKochi Ken
$0.053304
710
$714K
304
-7.35%
-16.68%
-10.89%
-34.78%
$181K
$1.3M
#43v3DOGE20/WETHDogecoin20
$0.00002846
69
$14K
51
0.03%
-0.94%
1.93%
-1.85%
$378K
$3.9M
#44v2LION/WETHKING OF MEME
$0.076562
100
$51K
63
0%
-0.17%
-6.29%
-11.24%
$1.0M
$7.1M
#45v2BIRDDOG/WETHBird Dog
$0.00002124
256
$294K
165
0%
-0.14%
0.21%
2.01%
$651K
$8.9M
#46v2GPU/WETHNodeAI
$0.7836
199
$233K
166
0%
-0.87%
-1.58%
10.88%
$2.3M
$76.1M
#47v2LANDWU/WETHLandwu
$0.071370
435
$426K
243
0.20%
3.41%
15.79%
9.08%
$351K
$5.7M
#48v3DEAI/WETHZero1 Token
$0.2926
249
$396K
211
0%
-0.14%
-1.90%
1.36%
$4.1M
$32.5M
#49v2Groyper/WETHGroyper
$0.05294
154
$228K
95
0%
0.18%
-7.44%
8.73%
$380K
$4.9M
#50v2TOKU/WETHToku
$0.055522
221
$248K
164
0%
-1.37%
-8.25%
1.95%
$614K
$5.5M
#51v2pepecoin/WETHpepeCoin
$3.19
256
$939K
173
-0.02%
2.64%
2.15%
11.68%
$8.4M
$376.4M
#52v3TURBO/WETHTurbo
$0.005965
289
$1.2M
137
0%
-5.63%
-5.80%
-5.29%
$3.6M
$411.6M
#53v2JOE/WETHJoe Coin
$0.01340
89
$163K
76
0%
0%
-4.22%
-17.92%
$1.6M
$13.4M
#54v3PORK/WETHPepeFork
$0.061365
420
$440K
314
-0.05%
-0.34%
0.64%
4.43%
$2.6M
$45.1M
#55v2WOJAK/WETHWojak Coin
$0.0009403
345
$767K
180
0%
-0.08%
0.61%
6.60%
$6.0M
$65.2M
#56v2HashAI/WETHHashAI
$0.001078
178
$158K
157
0%
-0.25%
-0.65%
3.95%
$3.8M
$96.4M
#57v3PEW/WETHpepe in a memes world
$0.056715
164
$225K
68
0%
0.10%
-5.83%
11.09%
$1.9M
$6.7M
#58v2Wolf/WETHLandwolf
$0.01472
61
$36K
55
0%
-0.04%
0.51%
-5.63%
$576K
$6.1M
#59v3ATH/WETHAethir Token
$0.07158
1,167
$2.2M
717
-0.01%
-3.63%
-1.73%
-0.96%
$8.3M
$270.5M
#60v2STONKS/WETHStonks
$0.00002251
213
$313K
117
0%
0.72%
-7.48%
-8.75%
$414K
$9.4M
#61v3weETH/WETHWrapped eETH
$3,632.61
184
$17.6M
161
0%
-0.17%
-0.62%
-0.02%
$68.8M
$5.60B
#62v2CONAN/WETHConan
$0.058052
141
$149K
109
0%
1.35%
-0.48%
-7.81%
$641K
$8.0M
#63v2GME/WETHGameStop
$0.00001618
557
$1.0M
270
0%
-4.87%
-3.93%
-15.16%
$864K
$6.6M
#64v2BYTE/WETHByte
$0.00001408
184
$153K
140
0%
2.18%
6.23%
11.19%
$1.1M
$13.0M
#65v3BTCMTX/WETHBitcoin Minetrix
$0.001324
14
$954
14
0%
0%
-0.33%
0.52%
$272K
$4.7M
#66v2MONKAS/WETHMonkas
$0.057271
175
$123K
112
0%
-0.01%
-4.82%
3.40%
$435K
$3.0M
#67v2BULEI/WETHBulei
$0.051755
278
$176K
186
0%
0.23%
-3.98%
-1.56%
$271K
$733K
#68v3TITANX/WETHTITAN X
$0.061960
138
$160K
109
0%
0.05%
0.62%
1.97%
$1.1M
$9.1M
#69v2TUZKI/WETHTuzki
$0.052615
143
$156K
86
-6.30%
-9.09%
-4.13%
-11.21%
$202K
$1.0M
#70v2SPURDO/WETHSPURDO
$0.01315
364
$482K
220
0.07%
-0.81%
-2.94%
-20.99%
$716K
$13.1M
#71v2BIDEN/WETHJoe Biden
$0.007958
137
$165K
87
0%
0.91%
2.00%
16.85%
$775K
$7.4M
#72v2NEMO/WETHNemo Sum
$0.03993
302
$559K
119
2.84%
17.73%
-7.75%
-2.77%
$739K
$33.7M
#73v2FOFAR/WETHFofar
$0.00001224
114
$120K
85
0%
-0.55%
-3.16%
-18.36%
$506K
$5.1M
#74v2Ponzio/WETHPonzio The Cat
$0.7450
434
$640K
266
0.07%
-0.36%
1.03%
10.57%
$7.1M
$6.2M
#75v2BLENDR/WETHBlendr Network
$0.5870
199
$197K
152
0%
-0.20%
2.89%
-0.45%
$1.3M
$23.7M
#76v2BOYSCLUB/WETHBoy's club
$0.02813
94
$98K
61
0.19%
2.54%
4.79%
22.73%
$241K
$2.8M
#77v3ezETH/WETHRenzo Restaked ETH
$3,523.49
555
$28.6M
345
0.02%
-0.16%
-0.61%
0.18%
$4.5M
$3.51B
#78v2HONK/WETHPepoclown
$0.083685
111
$77K
77
-0.02%
-0.02%
-6.73%
-0.13%
$237K
$1.5M
#79v3MUMU/WETHMumu
$0.088037
80
$75K
53
0%
0%
-2.13%
11.40%
$289K
$5.5M
#80v2$PAAL/WETHPAAL AI
$0.2495
263
$307K
230
0%
-0.26%
-2.12%
-1.66%
$6.8M
$212.1M
#81v2BABYPEPE/WETHBaby Pepe
$0.055773
145
$137K
88
0%
-2.04%
9.92%
-15.81%
$240K
$2.4M
#82v3GURU/WETHGURU Token
$0.01464
48
$44K
36
0%
0%
-2.04%
-3.67%
$671K
$1.3M
#83v2ICELAND/WETHIce Land
$0.087182
200
$133K
93
0%
-3.77%
-4.24%
-3.25%
$211K
$3.0M
#84v2TRUTH/WETHTRUTH INU
$0.0005166
77
$90K
51
0%
-1.17%
3.45%
0.27%
$331K
$4.8M
#85v3PIRATE/WETHPirate Nation Token
$0.2215
235
$319K
132
0%
-1.80%
3.75%
1.19%
$406K
$107.9M
#86v2XEROAI/WETHXero AI
$0.03631
270
$146K
203
0%
-0.03%
1.17%
1.27%
$346K
$3.6M
#87v2DODO/WETHDODO
$0.7330
101
$86K
67
0%
-0.81%
3.45%
-1.03%
$551K
$7.3M
#88v2SPX/WETHSPX6900
$0.01068
113
$114K
59
0%
0%
0.05%
7.42%
$1.1M
$9.9M
#89v2TRUMP/WETHNEVER SURRENDER
$0.053721
96
$84K
61
-0.25%
-0.19%
-5.60%
0%
$304K
$1.5M
#90v2Zeus/WETHZeus
$0.2220
93
$111K
67
0%
3.59%
-6.50%
-26.83%
$236K
$1.5M
#91v2oGPU/WETHOPEN GPU
$0.5977
61
$34K
58
0.13%
-0.59%
3.02%
10.70%
$750K
$12.5M
#92v2NEURAL/WETHNeuralAI
$1.53
102
$92K
89
0%
0.31%
-2.31%
-2.93%
$1.3M
$15.3M
#93v3CAH/USDTMoon Tropica
$10.42
50
$74K
43
0%
-0.07%
-5.94%
-14.50%
$871K
$28.5M
#94v3MAZZE/WETHMAZZE
$0.002702
77
$115K
50
0%
0%
-4.74%
20.39%
$433K
$6.9M
#95v2FAC/WETHFlying Avocado Cat
$0.3564
149
$85K
87
0%
1.02%
1.01%
1.45%
$368K
$3.2M
#96v2NIMBUS/WETHNimbus Network
$0.009692
91
$32K
51
0%
0%
22.65%
7.28%
$232K
$969K
#97v2CETI/wTAOTao Ceτi
$1.39
33
$284K
27
0%
0%
4.94%
14.24%
$2.9M
$29.3M
#98v2MEGA/WETHMake ETH Great Again
$11.84
163
$194K
95
0%
-3.52%
-1.70%
-2.84%
$509K
$10.6M
#99v2PATTON/WETHPatton
$0.052228
113
$89K
75
0%
-0.26%
-8.28%
-1.07%
$235K
$937K
#100v2PEEZY/WETHPeezy
$0.086557
175
$117K
99
0%
-1.48%
5.98%
0.46%
$208K
$2.7M
Showing pairs 1-100 of 7,337Pairs 101-200