Loading...
Loading...
24H Volume:
$2.7K
24H Txns:
300
Latest Block:2s ago
221,449,299
2s ago
Trending
#1V1WAR/WETHWAR
$0.001708
2
$98
2
0%
0%
0%
-2.21%
$69K
$170K
#2V1wUSDR/USDCWrapped USDR
$0.6530
1
$2
1
0%
0%
0%
0%
$11K
$942K
#3V1POI$ON/USDCPoison.Finance Poison
$0.07631
1
$12
1
0%
0%
0%
0%
$4.8K
$344K
#4V1YFX/USDCYieldFarming Index
$1.17
39
$649
18
0%
0%
1.11%
11.30%
$3.5K
$3.0M
#5V1fBOMB/WETHFantom Bomb
$0.01990
26
$412
14
0%
0%
1.53%
14.69%
$2.1K
$564K
#6V1RDNT/WETHRadiant
$0.1589
7
$28
6
0%
0%
0%
-5.42%
$2.0K
$89.9M
#7V1USD+/DAI+USD+
1.0004 DAI+
3
-
3
0%
0%
0%
0%
-
-
#8V1IBEX/WETHImpermax
$0.02872
2
$45
2
0%
0%
0%
-0.29%
$16K
$820K
#9V1RING/WETHOneRing
$0.004033
1
<$1
1
0%
0%
0%
0%
$3.3K
$9.0K
#10V1YFX/fBOMBYieldFarming Index
$1.13
9
$28
4
0%
0%
0%
8.47%
$482
$2.9M
#11V1LQTY/WETHLQTY
$1.00
8
$25
6
0%
0%
0%
-3.68%
$419
$96.6M
#12V1fUSDC/WETHFluid USDC
$0.9983
2
$3
2
0%
0%
0%
0.80%
$363
$222K
#13V1YFX/WETHYieldFarming Index
$1.18
13
$14
4
0%
0%
0%
-1.39%
$55
$3.0M
#14V1fUSDC/ARBFluid USDC
$0.9894
1
$1
1
0%
0%
0%
0%
$57
$220K
#15V1DEUS/WETHDEUS
$26.18
3
$4
3
0%
0%
0%
-0.09%
$241
$4.7M
#16V1IDIA/USDCImpossible Decentralized Incubator Access Token
$0.04342
1
$6
1
0%
0%
0%
0%
$994
$2.5M
#17V1gmUSD/GMDgmUSD
$0.6859
16
$46
7
0%
0%
54.29%
53.96%
$233
$8.9K
#18V1WBTC/WETHWrapped BTC
$67,747.26
8
$64
7
0%
0%
0.17%
-2.67%
$17K
$753.4M
#19V1WETH/USDCWrapped Ether
$3,477.05
41
$371
27
-0.64%
-0.48%
-0.74%
-4.34%
$15K
$704.6M
#20V1ARB/WETHArbitrum
$0.9413
32
$191
18
0%
0%
-0.59%
-4.86%
$12K
$2.72B
#21V1ARB/USDCArbitrum
$0.9435
13
$36
8
0%
0.36%
-0.26%
-4.37%
$1.8K
$2.73B
#22V1WETH/USDTWrapped Ether
$3,497.43
16
$29
16
-0.59%
-0.01%
-0.06%
-3.20%
$1.1K
$708.8M
#23V1CRV/DAICurve DAO Token
$0.2933
4
<$1
1
0%
15.04%
15.04%
-14.51%
$3
$363.8M
#24V1UNI/LINKUniswap
$7.58
1
-
1
0%
0%
0%
0%
<$1
$5.71B
#25V1CRV/USDCCurve DAO Token
$0.2731
1
<$1
1
0%
0%
0%
0%
$1
$338.8M
#26V1GB/USDCGoldbank
$0.054732
1
$5
1
0%
0%
0%
0%
$2
$473
#27V2ARB/WETHArbitrum
$1.35
1
-
1
0%
0%
0%
0%
$3
$3.91B
#28V2ARB/USDCArbitrum
$0.9391
3
<$1
3
0%
0%
-0.01%
0.05%
$2
$2.72B
#29V1CHR/USDCCHRONOS
$0.002819
17
$342
13
0%
0%
0.02%
-0.61%
$111K
$353K
#30V1CHR/WETHCHRONOS
$0.002838
16
$341
12
0%
0%
1.18%
0.52%
$31K
$355K
#31V1gmdUSDC/YFXgmdUSDC
$0.2328
5
$3
3
0%
0%
-24.12%
-36.60%
$19
$20K
#32V1GND/gmUSDGND
1.2345 gmUSD
6
-
5
0%
0%
2.77%
0.35%
-
-