Loading...
Loading...
24H Volume:
$42.9M
24H Txns:
17,675
Latest Block:4s ago
75,060,015
4s ago
#1v3WETH/USDCWrapped Ether
$1,796.39
6,406
$24.0M
0%
0.26%
-0.33%
1.20%
$12.1M
$638.9M
#2v3WBTC/USDCWrapped BTC
$28,410.71
2,475
$6.8M
-0.03%
0.23%
0.35%
4.04%
$4.5M
$248.5M
#3v3WETH/USDTWrapped Ether
$1,796.38
2,453
$3.1M
0.02%
0.30%
-0.34%
1.17%
$3.7M
$638.9M
#4v3ARB/WETHArbitrum
$1.22
2,394
$2.3M
0.05%
1.07%
1.32%
0.93%
$1.8M
$12.28B
#5v3USDT/USDCTether USD
$1.00
1,860
$5.7M
0%
0%
0%
0%
$5.9M
$451.3M
#6v3ZYB/WETHZyber Token
$3.20
488
$276K
0.03%
0.49%
-3.24%
-6.22%
$636K
$5.1M
#7v2WETH/USDCWrapped Ether
$1,793.24
354
$315K
0%
0.28%
-0.27%
1.11%
$14.3M
$637.8M
#8v2ARB/WETHArbitrum
$1.22
340
$31K
0.01%
1.14%
1.34%
0.67%
$660K
$12.25B
#9v2ZYB/WETHZyber Token
$3.19
175
$85K
0%
0.11%
-3.44%
-5.57%
$1.2M
$5.1M
#10v2ZYB/USDCZyber Token
$3.19
146
$15K
0.05%
-0.16%
-3.56%
-6.38%
$159K
$5.1M
#11v2WETH/USDTWrapped Ether
$1,792.65
132
$6
0.01%
0.21%
-0.92%
1.18%
$187
$637.6M
#12v2WBTC/USDCWrapped BTC
$28,359.77
112
$284
0%
0.29%
-0.17%
3.91%
$15K
$248.0M
#13v3ZYB/USDTZyber Token
$3.19
109
$16K
0%
-0.07%
-3.17%
-5.57%
$9.4K
$5.1M
#14v2WETH/DAIWrapped Ether
$1,793.57
106
$4
0.01%
0.14%
-1.02%
1.20%
$176
$637.9M
#15v2PBC/WETHPublicex Token
$0.006102
73
$386
0%
0%
-0.70%
-0.47%
$79K
$610K
#16v2WBTC/WETHWrapped BTC
$28,306.11
21
<$1
0%
0.27%
-0.61%
3.42%
$2
$247.5M
#17v2RB/ARBRB Finance
$13.02
10
$139
0%
0%
21.56%
31.04%
$252
$436K
#18v3WBTC/WETHWrapped BTC
$28,278.68
7
$42
0%
-0.76%
-0.76%
1.07%
$281
$247.3M
#19v3ZYB/USDCZyber Token
$3.31
4
$2
0%
0%
0%
-5.92%
$15
$5.3M
#20v2ZYB/USDTZyber Token
$3.30
2
<$1
0%
0%
-2.24%
-2.24%
$2
$5.3M
#21v2LYNK/USDTLYNK Token
$0.02034
2
$128
0%
0%
0%
-0.20%
$20K
$203.4M
#22v2SLIZ/USDCSolidLizard dex token
$0.1080
2
-
0%
0%
0%
-23.58%
<$1
$8.6M
#23v2Finext.Finance/WETHFINX
$0.003586
1
$9
0%
0%
0%
0%
$86
$1.9K
#24v3IDO/WETHwww.arboracle.xyz(IDO)
$0.0007001
1
<$1
0%
0%
0%
0%
$1
$7.5M
#25v2ZYB/DAIZyber Token
$3.29
1
-
0%
0%
0%
0%
$19
$5.3M
#26v2ZYB/WBTCZyber Token
$3.49
1
-
0%
0%
0%
0%
<$1
$5.6M